Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Obchodní právo Smlouva o přepravě nákladu - vzor ke stažení

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Smlouva o přepravě nákladu - vzor ke stažení Email
Neděle, 06. leden 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 17062x

Smlouva o přepravě nákladu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

 

Dne, měsíce a roku uzavřeli

Název firmy……………………

IČ……………………………………..

se sídlem …………………………………

dále jen „dopravce“

a

Název firmy……………………

IČ……………………………………..

se sídlem …………………………………

dále jen „objednatel“

tuto

 

Smlouvu o přepravě nákladu
vzor

 

I.

 

Dopravce se podpisem této smlouvy zavazuje pro objednatele přepravit náklad specifikovaný dále ve smlouvě a objednatel se zavazuje poskytnout dopravci za toto plnění odměnu dle čl. IV.

II.

 

Předmětem přepravy jsou následující předměty či zboží (dále jen předmět přepravy):

…………………………………………………

…………………………………………………

Dopravce je povinen výše uvedený předmět přepravy naložit dne ……………… na adrese ……………………………………., případně v jiném místě určeném objednatelem, které však musí být určeno s dostatečným časovým předstihem min. 2 dny před plánovanou přepravou. Místo a čas dodání předmětu přepravy je nejpozději dne ……………….. v ………….. hodin na adrese ……………………………….

III.

 

Naložení a vyložení předmětu přepravy zajistí a provede dopravce podle pokynů objednatele a příjemce. U příjemce uloží dopravce předmět přepravy na místo jím určené.

IV.

 

Účastníci této smlouvy se dohodli na odměně za splnění závazku dle této smlouvy dopravcem v částce ………………………………. Kč. Na tuto částku bude dopravcem vystavena faktura se splatností 7 dní ode dne jejího vystavení, faktura bude dopravcem zaslána bezprostředně po dokončení přepravy na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

V.

 

Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se účastníci smlouvy zavazují řešit v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, v rozhodčím řízení rozhodovaným dle zásad spravedlnosti před jediným rozhodcem určeným Rozhodčí společností, s.r.o., IČ: 27710891 dle Jednacího řádu vydaného touto společností a zveřejněného na internetové adrese www.rozhodcispolecnost.cz. Účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že měli a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení před podpisem této smlouvy, jakož i s jeho Poplatkovým řádem a také tak učinili a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této smlouvy.

VI.

 

Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

V …………………… dne ………………………………

Podpisy:

……………………………… ……………………………………

dopravce                           objednatel

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny