Dobré ráno, dnes je sobota 25.5.2024, svátek slaví Viola, zítra Filip.

Smlouva o nevýhradním obchodním zastoupení - vzor ke stažení zdarma online

Smlouva o nevýhradním obchodním zastoupení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

SMLOUVA O NEVÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ VZOR

 

 

1.         Obchodní zástupce:               Firma, Jednatel, (+jeho RČ, bydliště), Sídlo firmy, PSČ, Město, IČ a DIČ, Telefon, Bankovní spojení


 

a

 

2.     Zastoupený:                               Firma, Jednatel, (+jeho RČ, bydliště), Sídlo firmy, PSČ, Město, IČ a DIČ, Telefon, Bankovní spojení

 

 

uzavřeli tuto smlouvu o nevýhradním obchodním zastoupení :

 

I.

 

            Obchodní zástupce (dále jen zástupce) se zavazuje pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání obchodů se tuzemskými partnery v rozsahu předmětu činnosti zastoupeného, který je zástupci znám a který je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku zastoupeného.

 

            Zástupce bude vyhledávat zájemce o uzavření obchodů v rámci předmětu činnosti zastoupeného. Zároveň bude zástupce k uzavírání obchodů využívat svých obchodních kontaktů, jakož i obchodních delegátů. Pokud v rámci této činnosti jedná zástupce jménem zastoupeného a uzavírá jeho jménem obchody, řídí se práva a povinnosti zastoupeného a zástupce ustanoveními o smlouvě mandátní ( dle ustanovení § 566 - § 576 obchodního zákona, platného na území České republiky).

 

            K oprávnění zástupce uzavírat smlouvy jménem zastoupeného, cokoliv pro něj přijímat nebo činit za něj jiné právní úkony,je třeba písemně udělené plné moci s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu zastoupeného.

 

 

II.

 

            Zástupce je povinen uskutečňovat činnost, k níž je zavázán, s vynaložením odborné péče, dbát jemu známých zájmů zastoupeného a v rámci smlouvy se řídit pokyny zastoupeného. Zástupce je povinen neprodleně informovat zastoupeného o jakýchkoli připomínkách a stížnostech zákazníků, týkajících se závad na výrobcích zastoupeného a povinností zástupce je podporovat při prováděné činnosti dobré jméno zastoupeného.

 

            Obchodní zástupce je povinen spolupůsobit v rámci svého závazku při uskutečňování uzavřených obchodů podle pokynů zastoupeného a v zájmu zastoupeného, které jsou nebo musí být obchodnímu zástupci známé, zejména při řešení nesrovnalostí, jež vzniknou z uzavřených obchodů.

 

            Zástupce je povinen navrhovat uzavření obchodů nebo obchody uzavírat jen s osobami, u nichž jsou předpoklady, že závazky splní.

 

            Zástupce tímto prohlašuje, že ručí za splnění povinností třetí osobou, s níž navrhl zastoupenému uzavření obchodu nebo se kterou jménem zastoupeného uzavřel obchod. Práva a povinnosti zastoupeného se v tomto případě řídí ustanoveními o ručení (§ 303-§312 obchodního zákona).

 

            Zastoupený zároveň pověřuje pana XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, aby v rámci této smlouvy předával pokyny  zástupci.

 

            Ze strany zástupce je ke kontaktu se zastoupeným zmocněn pan XXXXXXXXX  XXXXXXXXX.

 

            Zástupce je povinen podávat zastoupenému zprávy o všech okolnostech důležitých pro zájmy zastoupeného a pro jeho rozhodování související s uzavíráním obchodů.

 

            Zástupce je povinen sledovat trh, a zjistí-li jakékoliv porušení vlastnických či jiných práv zastoupeného nebo jiné nezákonné jednání proti zájmům zastoupeného, je povinen jej o tom neprodleně informovat.

 

            Zástupce se dále zavazuje v rámci svých nejlepších schopností a v souladu s pokyny zastoupeného napomáhat zastoupenému s jeho ochranou proti takovým činům.

 

            Zástupce nesmí sdělovat údaje získané od zastoupeného při své činnosti ( know how nebo obchodní tajemství a jiné skutečnosti) bez souhlasu zastoupeného třetím osobám nebo je využít pro sebe nebo pro jiné osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy zastoupeného. Tyto údaje je zástupce oprávněn používat výhradně pro plnění předmětu této smlouvy.

 

            Tato povinnost trvá po dobu 2 let ode dne skončení platnosti této smlouvy.

 

            Je-li zástupce oprávněn k uzavírání obchodů jménem zastoupeného, je tak povinen činit jen za podmínek stanovených zastoupeným.

 

            Nemůže-li zástupce vykonávat svou činnost, musí o tom bez zbytečného odkladu podat zprávu zastoupenému.

 

III.

 

            Smluvní strany se dohodly na nevýhradním obchodním zastoupení zastoupeného.

 

            Zastoupený je povinen předat zástupci všechny informace a podklady potřebné k plnění závazku obchodního zástupce ( např. prodejní podmínky, ceníky, technické dokumenty, reklamní materiály aj.).Tyto podklady se při ukončení smlouvy vracejí zastoupenému pokud nebyly spotřebovány při plnění závazku zástupcem. Zástupce je povinen pro potřebu zastoupeného uschovat všechny doklady, jež nabyl v souvislosti se svou činností, a to do konce platnosti této smlouvy.

 

            Zastoupený je povinen neprodleně oznámit zástupci jakékoli změny cen, prodejních podmínek nebo platebních termínů.

 

            Zastoupený je povinen informovat zástupce do X dnů od dohody o přijetí, odmítnutí nebo nevyřízení obchodu, kterou zástupce pro zastoupeného obstaral.

 

IV.

 

            Zastoupený se zavazuje za činnost dle této smlouvy zaplatit zástupci provizi z uzavřených obchodů ve výši 5 % z každého prodeje výrobků, které se uskuteční po dobu platnosti této smlouvy.

 

            Provize z uzavřených obchodů, které byly uzavřeny zástupcem, ale neschváleny zastoupeným je nepřípustná.

 

            V případě ukončení platnosti smlouvy uzavřené prostřednictvím zástupce, nemá zástupce právo na provizi. To se netýká případu, kdy by ukončení platnosti takovéto smlouvy bylo způsobeno zastoupeným.

 

            Nárok na provizi nevzniká zástupci ani v případě, kdy obchodní zástupce byl při uzavírání obchodu činný jako obchodní zástupce nebo zprostředkovatel pro osobu, s níž zastoupený uzavřel obchod.

 

            Hodnota provize se bude vypočítávat z účetně vyfakturované prodejní ceny zboží. Z nákladů na uvedení výrobku do provozu se provize nepočítá.

 

            Nárok na provizi vzniká zástupci , když byl obchod uzavřen jeho přičiněním a třetí osoba splnila svůj závazek z tohoto obchodu.

 

            Splní-li třetí osoba svůj závazek zčásti, náleží obchodnímu zástupci poměrná část provize. Jestliže však třetí osoba má plnit svůj závazek teprve po uplynutí doby delší než 6 měsíců po uzavření obchodu, vzniká obchodnímu zástupci nárok na provizi po uzavření obchodu.

 

            Zastoupený je povinen uhradit zástupci provizi do konce následujícího měsíce po ukončení kvartálu, v němž nárok na provizi nastal. Taková platba musí být doložena údaje o provizním dluhu, ve kterém budou uvedeny hlavní složky užité ve výpočtu provize.

 

            Zástupce nemá nárok na úhradu nákladů spojených se svou činností. tyto náklady jsou pokryty provizí.

 

V.

 

            V případě sporu se smluvní strany zavazují dospět ke vzájemné shodě. Jestliže shody nebude dosaženo do X měsíce od zahájení sporu, každá smluvní strana je oprávněna domáhat se svého práva prostřednictvím příslušného soudu .

 

VI.

 

            Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a může být vypovězena z obou smluvních stran.

 

            Výpovědní lhůta bude:

 

                        -1 měsíc za první rok trvání platnosti této smlouvy,

 

                       -2 měsíce pro druhý rok trvání platnosti této smlouvy,

 

                        -3 měsíce pro třetí rok trvání platnosti této smlouvy a pro roky následující.

 

            Lhůta začíná běžet 1.dne měsíce následujícího po doručení druhé smluvní straně.

 

            Pokud smlouvu po uplynutí jednoho roku od jejího uzavření vypoví zastoupený, je povinen poskytnout zástupci odměnu za získané zákazníky. Tato odměna činí 10 % za každý ukončený rok trvání smlouvy z provize, na kterou vznikl zástupci nárok z obchodů uzavřených v uplynulých 12 měsících.

 

            Smlouvy uzavřené zástupcem před ukončením trvání této smlouvy, které mají být uskutečněny až po ukončení trvání této smlouvy, opravňují zástupce k provizi dle článku V. této smlouvy.

 

            V případě hrubého porušení povinností stanovených touto smlouvou, může být tato smlouva ukončena okamžitým odstoupením druhé smluvní strany ( strany dotčené) , a to písemnou formou.

 

            Smlouvu lze ukončit i v případě, že se finanční situace jedné ze smluvních stran změní natolik, že tato skutečnost vážně ovlivní výsledek, který by druhá smluvní strana mohla přiměřeně očekávat ze smlouvy.

 

            Totéž platí v případě úmrtí nebo trvalé invalidity zástupce nebo v případě zániku zastoupeného ( zániku právnické osoby s likvidací).

 

 

 

VII.

 

            Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit tuto smlouvu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

 

VIII.

 

            Zástupce nemá zástavní právo k majetku zastoupeného.

 

IX.

 

            Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po jednom.

 

            Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a pouze písemnou formou.

 

            Veškerá předchozí ujednání a uzavřené smlouvy ve věci předmětu této smlouvy mezi zastoupeným a zástupcem ztrácejí dnem podepsání této smlouvy svoji platnost.

 

            Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně a na základě projevené vůle obou stran , že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě   pravdivých  údajů ,  nebyla  ujednána v tísni  ani  za jinak  jednostranně  nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

            V XXXXXXXXXXX dne 2.února 2011

 

 

 

 

 

 

 

                  ...............................................................                         ..............................................................

                                          zastoupený                                                                              zástupce