Dobrý podvečer, dnes je pátek 1.3.2024, svátek slaví Bedřich, zítra Anežka.

Smlouva o dílo - stavba, stavební práce - vzor ke stažení zdarma online

Smlouva o dílo - stavba, stavební práce - vzor ke stažení zdarma online
___
___

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

           


na  zhotovení stavby  NÁZEV STAVBY uzavřená  dle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami:

 

 

1. Objednatel:            Městská část Praha Vinohrady, jednatel XXXXXXXXXX, starosta

                                               XXXXXXXXXX 10

                                               XXX XX Praha

                                               IČ: 12345678

                                               DIČ: CZ - XXXXXXX

                                               Bankovní spojení : ČS, a.s., č.ú. XXXXXXXXXXX/0800

                                  

a

 

2. Zhotovitel:              NÁZEV FIRMY, spol. s r.o., jednatel XXXXXXXXXX

                                               XXXXXXXXXX 19

                                               XXX XX Praha

                                               IČ: 12345678                                              

                                               DIČ: CZ-12345678

                                               Bankovní spojení : ČS, a.s., č.ú. XXXXXXXX/0800

                       

  

 

I.

 

Předmět smlouvy

 

            1. Smluvní strany se dohodly,  že předmětem plnění je finální dodávka  stavby "NÁZEV STAVBY"  v KDE sestávající ze XX stavebních objektů dle přílohy č.  2, která je nedílnou součástí této smlouvy, a z dodávky projektové dokumentace. Zadávací  podklady včetně studie penzionu  jsou součástí této smlouvy.

 

 

II.

 

Dodací lhůta, předání a převzetí díla

 

           1. Zhotovitel se zavazuje zahájit  stavební práce v XXXX (dle zadávacích podkladů) a dokončit a předat dílo dle čl. I této smlouvy do  30.12. 2011. Plnění závazků  objednatele uvedených v čl. IV této smlouvy  je povinnost, na  jejímž splnění je  závislé včasné splnění dodávky.

 

 

            2. Závazek na zhotovení díla  je splněn jeho dokončením bez zjevných nedodělků a předáním díla. Objednatel je povinen převzít dílo , pokud  nebude vykazovat zjevné vady,  s výjimkou drobných vad, které nebrání řádnému užívání díla.

 

 

           3. Po  zhotovení díla vyzve zhotovitel  objednatele XX dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Dokladem o ukončení díla bude protokol o převzetí  díla potvrzený oběma smluvními stranami, jehož přílohou bude soupis všech případných vad a nedodělků s termíny jejich  odstranění a v němž  objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů.

 

 

           4. Vlastnické  právo ke zhotovenému dílu  přechází na objednatele až jeho úplným zaplacením.

 

 

           5. Nebezpečí škody na celém  díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

 

 

III.

 

Cena díla

 

            1. Smluvní strany se dohodly dle ust. zákona č. 526/90 Sb. na ceně díla uvedeného  v čl. I této smlouvy  dle sestaveného rozpočtu v souladu se studií předloženou  zhotoviteli v zadávacích podkladech. Její výše činí:

 

XXXXX,- Kč včetně 5% DPH slovy  XXXXXXXXXXXXX korun  českých včetně 5% daně z přidané hodnoty.

 

 

           2. Cena díla se skládá z těchto položek:

 

                        Cena projektové dokumentace činí XXXXXXXXXXXXX,- Kč + 5% DPH. Z toho:

 

                        - projekt pro stavební povolení XXXXXXXXXXXX,- Kč,

 

                        - prováděcí projekt XXXXXXXXXX,- Kč (projekční práce dle Ing. arch. Dvořáka).

 

                       Cena stavební části činí: XXXXXXXXXX,- Kč + 5% DPH, jak je uvedeno detailně v příloze               č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy.

 

                        5 % DPH celkem činí XXXXXXXXXX,- Kč.

 

 

            3)  Skutečná cena  bude stanovena  dle soupisu  provedených prací a dodávek  oceněných položkově.  Objeví-li se  při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nejsou předvídatelné při  uzavření smlouvy, může  zhotovitel vyúčtovat přiměřeně zvýšenou cenu  v souladu se soupisy  provedených prací a dodávek. Právo na  přiměřené zvýšení ceny  má zhotovitel rovněž  v případě zvýšení cen materiálů o více  než 3 % oproti rozpočtu. Zvýšení cen materiálů je povinen objednateli prokázat.

 

 

IV.

 

Platební podmínky a fakturace

 

            1. Objednatel se zavazuje poskytovat  zhotoviteli zálohy, a to na základě zálohových faktur:

 

                        - při zahájení  stavby ve výši  XX % z rozpočtové  ceny,

 

                        - měsíční zálohy podle skutečně provedeného rozsahu prací a dodá  vek v každém měsíci vždy do 15. dne následujícího měsíce.

 

                        Tyto zálohy budou stanoveny vždy podle měsíčních soupisů provedených  prací a  dodávek a  zjišťovacích protokolů.  Stavební dozor objednatele  je povinen  soupisy a  protokoly průběžně prověřovat a podepisovat, v  případě nesrovnalostí projednávat  se stavbyvedoucím zhotovitele.

 

 

            2. Objednatel může uplatnit vůči zhotoviteli pozastávku až do výše XX % z rozpočtové ceny do doby odstranění vad a nedodělků.

 

 

V.

 

Základní podmínky provádění díla

 

            1. Všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a  jejich kvalitě, je zhotovitel průběžně povinen zapisovat do stavebního deníku.

 

 

           2. Objednatel určuje svým technickým dozorem Ing. XXXXX XXXXX. Technický dozor objednatele má zejména právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, kontrolovat průběh výstavby a kvalitu prováděných prací  a je oprávněn z důvodů hodných zřetele dát příkaz k přerušení provádění díla. Za tímto účelem je zhotovitel povinen  umožnit technickému dozoru objednatele na  požádání  prohlídku  staveniště,  kontrolu  provedených prací a stavebních dokladů.

 

 

            3. Drobné odchylky od  projektové dokumentace (zejména záměny materiálů k zabudování), které nemění dohodnuté řešení, mohou strany dohodnout  zápisem do stavebního  deníku. V případě  potvrzení objednatelem a projektantem nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

 

 

            4. Zhotovitel  je povinen dle požadavků  objednatele přizvat jeho technický  dozor před  tím, než  budou dalším  pracovním postupem provedené práce zakryty nebo stanou se nepřístupnými.

 

 

            5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel  provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel  oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel  odstranil nedostatky  vzniklé vadným  plněním a  dílo prováděl  řádným způsobem.  Jestliže zhotovitel  díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

 

            6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a  navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

 

 

  VI.

 

Součinnost objednatele

 

            1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště v XXXX. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.  Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu.

 

           2. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.   Objednatel po  celou dobu  provádění díla rovněž  odpovídá za to, že průběh prací nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob. Na pracoviště mohou vstupovat  pouze oprávnění zaměstnanci objednatele.

 

 

 

VII.

 

Záruka za jakost

 

            1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu XX měsíců ode dne předání díla. Na jednotlivé  stavební části jako střecha, výtahy, ocelové konstrukce ap. bude sjednána záruční lhůta delší po projednání s objednatelem  resp. budoucím uživatelem. Prodloužení záruční lhůty bude upřesněno dodatkem k této smlouvě.

 

 

            2. Objednatel se zavazuje, že  umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

 

 

VIII.

 

Majetkové sankce

 

            1. Při  nedodržení termínu dokončení  díla je zhotovitel  povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve  výši XX % z ceny díla uvedené v čl. III této smlouvy za každý započatý měsíc prodlení, vypočtenou podle vzorce: ( cena díla dle čl. III, odst. 1 platná ke dni počátku prodlení : 200 ) x počet započatých měsíců prodlení .

 

 

           2. Při nedodržení jednotlivých  termínů splatnosti záloh nebo daňového dokladu ( faktury ) je objednatel  povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 % z dlužné částky ročně, vypočtenou podle vzorce: (dlužná, splatná částka : 365 ) x 0.15 x počet dnů prodlení.

 

 

IX.

 

Závěrečná ustanovení

 

            1. Smluvní  strany se dohodly,  že právní vztahy  mezi stranami z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem.

 

 

            2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně se souhlasem obou stran.

 

 

            3.Tato smlouva byla sepsána podle pravé a  svobodné  vůle smluvních stran  ve čtyřech vyhotoveních,  z nichž každá  smluvní strana obdrží po dvou.

 

 

 

            V Praze dne 2.února 2011

 

 

 

 

 

            ....................................                                   ....................................

            osoba oprávněná jednat                                     osoba oprávněná jednat

                za objednatele                                              za zhotovitele