Dobrý podvečer, dnes je čtvrtek 22.2.2024, svátek slaví Petr, zítra Svatopluk.

Smlouva o zprostředkování prodeje automobilu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zprostředkování prodeje automobilu - vzor (formulář, tiskopis) ke stažení zdarma online

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.
___
___

 

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE AUTOMOBILU


 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 

 

1.         Zprostředkovatel:       Jméno, příjmení, bydliště, PSČ, město, číslo OP, RČ

 

a

 

2.         Zájemce:        Jméno, příjmení, bydliště, PSČ, město, číslo OP, RČ

 

 
tuto smlouvu o zprostředkování prodeje automobilu:
 
 
I.
Předmět smlouvy 


Zájemce tímto prohlašuje, že má zájem uzavřít tuto smlouvu o zprostředkování prodeje automobilu. Zprostředkovatel se touto smlouvou zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření kupní smlouvy s třetí osobou – kupujícím, na jejímž základě bude ze zájemce na tuto třetí osobu – kupujícího převedeno vlastnické právo k automobilu značky .........................., barva ..............., rok výroby ................, identifikační číslo vozidla (VIN) ........................, registrační značka, a zájemce se současně touto smlouvou zavazuje zaplatit zprostředkovateli za takové zprostředkování provizi.   


Zájemce prohlašuje, že na uvedeném automobilu neváznou žádné dluhy, zástavní právo či jiné právní či faktické vady vyjma toho, že se jedná o osobní automobil použitý a za dobu užívání opotřebovaný.


II.
Kupní cena a provize


Kupní cena za osobní automobil vymezený v čl. I. této smlouvy je stanovena včetně provize zprostředkovatele na částku  ve výši .................... Kč (slovy ....................... korun českých.


Zprostředkovateli za splnění svého závazku uvedeného v čl. III. této smlouvy náleží provize. Výše provize činí ........... % + DPH z kupní ceny osobního automobilu. V provizi jsou zahrnuty i náklady zprostředkovatele spojené se zprostředkováním prodeje osobního automobilu dle této smlouvy.


Zprostředkovateli vzniká nárok na provizi dnem uzavření kupní smlouvy mezi zájemcem a třetí osobu. Provize bude zprostředkovateli vyplacena do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, a to bankovním převodem na účet zprostředkovatele č. ú. .......................... vedený u ........................


III.
Práva a povinnosti smluvních stran

 

Zprostředkovatel se zavazuje na základě této smlouvy vyvíjet činnost směřující k zprostředkování uzavření kupní smlouvy s třetí osobou za podmínek touto smlouvou stanovených. Zprostředkovatel splní svoji povinnost, ke které se v této smlouvě zavázal tím, že zajistí podepsání návrhu kupní smlouvy na osobní automobil vymezený v čl. I této smlouvy třetí osobou, zákazníkem, popř. jeho statutárním či jiným oprávněným zástupcem. Návrh kupní smlouvy o prodeji osobního automobilu připraví zájemce a dodá zprostředkovateli na výše uvedenou adresu do .......... dnů ode dne podpisu této smlouvy.  

 

Zprostředkovatel se zavazuje vyvíjet vlastní činnost řádně, svědomitě a s odbornou péčí v souladu se zájmy a požadavky zájemce.

 

Zprostředkovatel je povinen uschovat pro zájemce doklady nabyté v souvislosti se zprostředkovatelskou činností po dobu, po kterou mohou být významné pro ochranu zájmů zájemce.

 

Zájemce se zavazuje sdělit zprostředkovateli veškeré informace potřebné k zajištění činnosti zprostředkovatele uvedené výše. Zájemce se zavazuje, že bude zprostředkovateli v souvislosti s jeho činností vymezené v této smlouvě poskytovat potřebnou součinnost, zejména prohlídku a zkušební jízdu shora uvedeného automobilu.


IV.
Doba platnosti smlouvy

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do .................. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze v době její platnosti zrušit pouze písemnou dohodou, podepsanou oběma smluvními stranami.

 

V.
Závěrečná ustanovení

 

Tato smlouva je vyhotovena ve  ............. stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.


Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

V ..................... dne ..................                                            V ..................... dne ..................

 

 

...................................                                                              ...................................
     zprostředkovatel                                                                              zájemce