Dobré odpoledne, dnes je pátek 1.3.2024, svátek slaví Bedřich, zítra Anežka.

Smlouva o bezúplatném převodu družstevního podílu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o bezúplatném převodu družstevního podílu v bytovém družstvu  - smlouva - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového zákona o obchodních korporacích.

smlouva věcného břemene dožití

 

Smlouva o bezúplatném převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřeli ve smyslu ust. § 736 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění,

 
 
1. členové v Bytovém družstvu Nový sen, IČ: 00059625, se sídlem Příční 258/6, 100 01 Praha 1, zapsaném ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr., vložka 5898,
manželé Petr Starý, narozen 28. 10. 1953 a Petra Stará, narozena 12. 8. 1958, oba bytem Miroslavova 16, 602 00 Brno,


(dále jen „převodci“)
 
a
 
2. Martin Starý, narozen 13. 7. 1970, bytem Houbalova 48, 602 00 Brno,

 

(dále jen „nabyvatel“)
 
 
na základě vzájemného konsenzu tuto 


 
Smlouvu o převodu družstevního podílů v bytovém družstvu:
 

I.
Úvodní ustanovení

  Převodci výslovně prohlašuji, že jsou společnými členy v Bytovém družstvu Nový sen, IČ: 00059625, se sídlem Příční 258/6, 100 01 Praha 1, zapsaném ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr., vložka 5898, (dále jen "bytové družstvo") a společnými vlastníky družstevního podílu náležejícího do společného jmění převodců a spojeného s právem nájmu družstevního bytu (bytové jednotky) č. 28, o velikosti 2 + 1, nacházející se v druhém nadzemním podlaží domu č. p. 8989, ulice Příční 258/6, 100 01 Praha 1, včetně příslušenství náležejícího k družstevnímu bytu (potravinový sklep, parkovací místo č. 28 v podzemní garáži).
 
Družstevní podíl představuje společnou účast převodců v družstvu a jejich majetková i nemajetková práva a povinnosti plynoucí z této účasti (dále jen „družstevní podíl"). Obsah těchto práv a povinností je blíže vymezen ve stanovách družstva.


II.
Předmět převodu
 

Převodci touto smlouvou bezúplatně převádějí ze svého společného jmění družstevní podíl v bytovém družstvu včetně příslušenství náležejícího k družstevnímu bytu, společně s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu specifikovaného v čl. I. této smlouvy na nabyvatele jakožto svého syna a nabyvatel shora uvedený družstevní podíl v bytovém družstvu včetně příslušenství náležejícího k družstevnímu bytu, společně s právem na uzavření smlouvy o nájmu zmíněného družstevního bytu přejímá.

 

Převodci prohlašují, že na družstevním bytě specifikovaným v čl. I této smlouvy neváznou žádné dluhy ani jiné právní povinnosti (nájem, podnájem ve prospěch třetích osob apod.) a že uvedený družstevní byt je ve stavu způsobilém k řádnému užívání bez jim známých právních vad.

 

Dále převodci prohlašují, že převáděný družstevní podíl není zatížen žádnými dluhy ani právem třetích osob.

 

III.
Úplata za převod družstevního podílu
 

Tato smlouva se sjednává jako bezúplatná.
 


 IV.
Ostatní ujednání smluvních stran
 

Převodem družstevního podílu zaniká členství převodců v družstvu a členem družstva se stává nabyvatel.

 

Převodci prohlašují, že jejich členství v družstvu trvá, před podpisem této smlouvy z bytového družstva nevystoupili ani nepodepsali dohodu o zániku členství s bytovým družstvem, nebyli z bytového družstva vyloučeni ani jim není známo, že by jejich členství mělo skončit z těchto nebo jiných důvodů uvedených v ust. § 610 ZOK, např. prohlášením konkursu na majetek jednoho z převodců, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, v důsledku výkonu rozhodnutí nebo exekuce postihujícími družstevní podíl apod.

 

Účinností převodu družstevního podílu dochází k převodu nájmu bytové jednotky specifikované v čl. I. této smlouvy včetně všech práv a povinností s ní spojených na nabyvatele, a to včetně případných dluhů převodců vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodcům, které souvisejí s pořízením nebo s užíváním družstevního bytu za podmínek určených stanovami družstva. Převodci ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.

 

Převodci se zavazují vyklidit a předat družstevní byt uvedený v čl. I. této smlouvy nabyvateli spolu s jeho příslušenstvím a s klíči od domu a bytu do 7 dnů od uzavření této smlouvy. O předání družstevního bytu sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude zaznamenán stav bytu a stav měřitel energií.

 

Nabyvatel prohlašuje, že byl seznámen se stavem družstevního bytu specifikovaného v čl. I. této smlouvy. Nabyvatel dále prohlašuje, že byl seznámen s platnými stanovami bytového družstva, k nimž přistupuje a zavazuje se, že tyto stanovy, jakož i veškeré jejich pozdější změny bude dodržovat po celou dobu trvání jeho členství v družstvu.

 

Práva a povinnosti člena družstva spojená s užíváním družstevního bytu jsou upravena ve stanovách družstva a v nájemní smlouvě uzavřené mezi bytovým družstvem a nabyvatelem.

 

 V.
Závěrečná ujednání


Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují nejpozději do 5 pracovních dnů tuto smlouvu předložit bytovému družstvu, kdy nastanou účinky této smlouvy i vůči bytovému družstvu. Tytéž účinky jako předložení smlouvy má předložení prohlášení převodců a nabyvatele o uzavření této smlouvy.  


Tato smlouva je sepsána a vyhotovena v pěti stejnopisech stejné právní závaznosti, z nichž každý účastník smlouvy obdrží po jednom, a dvě vyhotovení jsou určena pro potřeby bytového družstva. Z toho jedno vyhotovení musí být opatřeno úředním ověřením podpisů smluvních stran.  

 

Skutečnosti ve smlouvě blíže nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.
 
Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
 
 

 

V ……… dne …………..                                                     V ……… dne …………..    
                        
 

...………………………………….......……..                       ……………………........……………..
                           převodce                                                                nabyvatel              
 
 

...………………………………….......……..      
                           převodce

 


Obecné informace ke smlouvě o převodu družstevního podílu

Novým rokem 2014 vznikla družstvu povinnost přizpůsobit stanovy družstva úpravě zákona o obchodních korporacích nejpozději do 30. 6. 2014 (§ 777/2 ZOK). Vzhledem k možné změně stanov je vhodné před uzavřením smlouvy o převodu družstevního podílu si příslušné stanovy bytového družstva přečíst, neboť vznikem členství v družstvu se stanou závazné.

 

Za družstevní byt se dle ust. § 729 ZOK rozumí, byt nacházející se v budově ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva a bytové družstvo jej poskytuje do nájmu členovi bytového družstva, který se sám nebo jeho předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem.

 

Jsou-li jednou ze smluvních stran manželé, kteří podíl převádějí nebo nabývají jako společní členové, uzavírají smlouvu oba dva a na listině je vyžadován podpis jich obou. Družstevní podíl nabytý manželi náleží do společného jmění a tuto skutečnost je nutné uvést i ve smlouvě.

 

Zákon o obchodních korporacích dále omezuje možnost zastavit družstevní podíl v bytovém družstvu, kdy závisí na stanovách družstva, zda zastavení podílu podmiňují nebo vylučují. Stejně tak výše úplaty převodu družstevního podílu nemusí být v této dohodě uvedena a strany si ji mohou upravit v samostatné dohodě. Dle stávající judikatury je však vhodné uvádět ve smlouvě, zda se jedná o převod úplatný nebo bezúplatný.

 

Další důležitou změnou je, že převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu, nemusí bytové družstvo uzavřít nájemní smlouvu s novým členem družstva. Nájem družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, přechází s družstevním podílem automaticky na nabyvatele. ZOK nezpůsobuje zánik nájmu družstevního bytu při jeho převodu nebo přechodu. Na nového nabyvatele družstevního podílu přechází práva a povinností týkající se nájmu bytu převodce.