Dobré ráno, dnes je úterý 27.2.2024, svátek slaví Alexandr, zítra Lumír.

Předžalobní upomínka, výzva k uhrazení dluhu podnikatelů - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

Předžalobní upomínka, Výzva k uhrazení dluhu podnikatelů - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014
 

Předžalobní upomínka, výzva k uhrazení dluhu podnikatelů

 

 

Název společnosti věřitele ...........................................
IČ ....................................................................................
zastoupená ...............................................................
sídlo ........................................................................................

 

 

 


Název společnosti dlužníka ...........................................
IČ ....................................................................................
zastoupená ...............................................................
sídlo ........................................................................................

 

 

V..................dne .........................

 

 

Předžalobní upomínka

 

Vážený pane jednateli,

 

touto výzvou Vás upozorňuji na nezaplacenou dlužnou částku za dodané zboží, k jehož dodání došlo na základě kupní smlouvy ze dne ......., jenž jste jménem Vaší společnosti s námi uzavřel dne ........ Předmět koupě naše společnost řádně dodala dne ................. na adresu sídla Vaší společnosti ..............................................., kde jej téhož dne Vámi pověřený pracovních převzal.


Na úhradu kupní ceny Vám byla vystavena faktura č. ............... se splatností dne ..................... na částku ......................., jejíž kopii přikládám k této výzvě.


Vzhledem k tomu, že Vaše společnost do dnešního dne tuto fakturu neuhradila ani neposkytla část plnění na tuto fakturu, vyzývám Vaši společnost, aby dlužnou částku .................. uhradila v plné výši nejpozději do 7 dnů od doručení této výzvy na účet a pod variabilním symbolem uvedeným na přiložené faktuře č .....................


Nebude-li ve stanovené lhůtě připsána příslušná částka na účet naší společnosti, budeme bez dalšího nuceni naši pohledávku vymáhat soudní cestou i s jejím příslušenstvím, náklady řízení a právního zastoupení.


S pozdravem     

 

 

 

 

Příloha:

Faktura č. .............................

 

 

 


 


Předžalobní upomínku je nutné zaslat nejméně 7 dnů před podání návrhu na zahájení řízení na adresu dlužníka uvedenou ve smlouvě nebo na poslední známou adresu. Pro splnění této povinnosti není nutné, aby dlužník tuto výzvu převzal, ale stačí, že věřitel prokáže odeslání výzvy na správnou adresu.

 

Pro prokázání odeslání výzvy je vhodné ji zaslat doporučeně nebo na dodejku. Podstatou této výzvy je připomenout dlužníkovi existenci dluhu a dát mu možnost dobrovolně splnit jeho povinnost.

 

Zákon nestanoví žádné formální náležitosti, které by předžalobní upomínka měla obsahovat. Z písemnosti by však mělo být alespoň zřejmé, kdo je dlužník a věřitel. Dále by měla být specifikována pohledávka věřitele a její výše a stanovena lhůta pro uhrazení dluhu. Nakonec by mělo být patrné, že se jedná o předžalobní výzvu neboli poslední varování před podáním žaloby. Výzvu by měl dlužník datovat a vlastnoručně podepsat. V případě, že se jedná o podnikatelský závazek doplní se razítkem věřitele.

 

Nezašle-li věřitel před uplatněním svého práva u soudu dlužníkovi předžalobní výzvu na uplatnění a přiznání jeho práva tato skutečnost nebude mít žádný vliv. Soud mu, prokáže-li svůj nárok, jeho právo přizná a dlužníku uloží povinnost dlužnou částku zaplatit. Nepřizná však věřiteli dle ust. § 142a občanského soudního řádu, náklady řízení a právního zastoupení, na které by jinak věřitel při prokázání zaslání předžalobní upomínky měl nárok.