Dobré odpoledne, dnes je pondělí 26.2.2024, svátek slaví Dorota, zítra Alexandr.

Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu  - smlouva - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového zákona o obchodních korporacích.

 

 

Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 736 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění,


mezi níže uvedenými smluvními stranami

 

1.    člen v Bytovém družstvu Nový sen, IČ: 00059625, se sídlem Příční 258/6, 100 01 Praha 1, zapsaném ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr., vložka 5898,
Petr Starý, narozen 28. 10. 1953, bytem Miroslavova 16, 602 00 Brno
(dále jen „Převodce“)

 

a

 

2.    Martin Nový, narozen 13. 7. 1970, bytem Houbalova 48, 602 00 Brno (dále jen „Nabyvatel“)
     (dále jen „Nabyvatel“)

 


I.
Úvodní ustanovení


Převodce výslovně prohlašuje, že je členem v Bytovém družstvu Nový sen, IČ: 00059625, se sídlem Příční 258/6, 100 01 Praha 1, zapsaném ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr., vložka 5898, (dále jen "bytové družstvo") a výlučným vlastníkem družstevního podílu spojeného s právem nájmu družstevního bytu (bytové jednotky) č. 28, o velikosti 2 + 1, nacházející se v druhém nadzemním podlaží domu č. p. 8989, ulice Příční 258/6, 100 01 Praha 1, včetně příslušenství náležejícího k družstevnímu bytu (potravinový sklep, parkovací místo č. 28 v podzemní garáži).

 

Družstevní podíl představuje účast převodce v družstvu a jeho majetková i nemajetková práva a povinnosti plynoucí z této účasti (dále jen „družstevní podíl"). Obsah těchto práv a povinností je blíže vymezen ve stanovách družstva.

 

II.
Předmět převodu


Převodce touto smlouvou převádí ze svého výlučného vlastnictví družstevní podíl bytovém družstvu včetně příslušenství náležejícího k družstevnímu bytu, společně s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu specifikovaného v čl. I. této smlouvy na nabyvatele a nabyvatel shora uvedený družstevní podíl v bytovém družstvu včetně příslušenství náležejícího k družstevnímu bytu, společně  s právem na uzavření smlouvy o nájmu zmíněného družstevního bytu přejímá a zavazuje se uhradit převodci úplatu dle čl. III. této smlouvy.


Převodce prohlašuje, že na družstevním bytě specifikovaném v čl. I této smlouvy neváznou žádné dluhy ani jiné právní povinnosti (nájem, podnájem ve prospěch třetích osob apod.) a že uvedený družstevní byt je ve stavu způsobilém k řádnému užívání bez jemu známých právních vad.


Dále převodce prohlašuje, že převáděný družstevní podíl není zatížen žádnými dluhy ani právem třetích osob.


 III.
Cena za převod družstevního podílu


Smluvní strany se dohodly na úplatě za převod shora uvedeného družstevního podílu v bytovém družstvu spojeného s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu specifikovaného v čl. I. této smlouvy v celkové výši 5.600.000,- Kč (Slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých). Nabyvatel se zavazuje uhradit úplatu za převod družstevního podílu v bytovém družstvu spojeného s právem na uzavření smlouvy o nájmu zmíněného družstevního bytu na účet převodce č. ú. 458789855/0600 vedeného u Ge Money bank, a. s. a to nejpozději do 31. 8. 2014.


Převodce si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy o převodu družstevního podílu v případě, že shora uvedená úplata za převod družstevního podílu nebude v dohodnutém termínu převodci uhrazena.

 

 IV.
Ostatní ujednání smluvních stran


Převodem družstevního podílu zaniká členství převodce v družstvu a členem družstva se stává nabyvatel.


Převodce prohlašuje, že jeho členství v družstvu trvá, před podpisem této smlouvy z bytového družstva nevystoupil ani nepodepsal dohodu o zániku členství s bytovým družstvem, nebyl z bytového družstva vyloučen ani mu není známo, že by jeho členství mělo skončit z těchto nebo jiných důvodů uvedených v ust. § 610 ZOK, např. prohlášením konkursu na majetek převodce, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, v důsledku výkonu rozhodnutí nebo exekuce postihujícími družstevní podíl apod.


Účinností převodu družstevního podílu dochází k převodu nájmu bytové jednotky specifikované v čl. I. této smlouvy včetně všech práv a povinností s ní spojených na nabyvatele, a to včetně případných dluhů převodce vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodci, které souvisejí s pořízením nebo s užíváním družstevního bytu za podmínek určených stanovami družstva. Převodce ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.


Převodce se zavazuje vyklidit a předat družstevní byt uvedený v čl. I. této smlouvy nabyvateli spolu s jeho příslušenstvím a s klíči od domu a bytu do 7 dnů po zaplacení shora uvedené dohodnuté úplaty za převod družstevního podílu. O předání družstevního bytu sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude zaznamenán stav bytu a stav měřitel energií.


Nabyvatel prohlašuje, že byl seznámen se stavem družstevního bytu specifikovaného v čl. I. této smlouvy. Nabyvatel dále prohlašuje, že byl seznámen s platnými stanovami bytového družstva, k nimž přistupuje a zavazuje se, že tyto stanovy, jakož i veškeré jejich pozdější změny bude dodržovat po celou dobu trvání jeho členství v družstvu.


Práva a povinnosti člena družstva spojená s užíváním družstevního bytu jsou upravena ve stanovách družstva a v nájemní smlouvě uzavřené mezi bytovým družstvem a nabyvatelem.


 V.
Závěrečná ujednání

 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem připsání celé dohodnuté úplaty ve výši 5.600.000,- Kč na shora uvedený bankovní účet převodce.  Po připsání dohodnuté úplaty na účet převodce bude tato smlouva nejpozději do 5 pracovních dnů předložena bytovému družstvu, kdy nastanou účinky této smlouvy i vůči bytovému družstvu. Tytéž účinky jako předložení smlouvy má předložení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření této smlouvy.  


Tato smlouva je sepsána a vyhotovena ve čtyřech stejnopisech stejné právní závaznosti, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a dvě vyhotovení jsou určena pro potřeby bytového družstva. Z toho jedno vyhotovení musí být opatřeno úředním ověřením podpisů smluvních stran.  


Skutečnosti ve smlouvě blíže nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.

 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 


V ……… dne …………..                                                     V ……… dne …………..    

                        
...………………………………….......……..                       ……………………........……………..
                           převodce                                                                             nabyvatel                                            

 

 

 


 

 Obecné informace ke smlouvě o převodu družstevního podílu

 

Novým rokem 2014 vznikla družstvu povinnost přizpůsobit stanovy družstva úpravě zákona o obchodních korporacích nejpozději do 30. 6. 2014 (§ 777/2 ZOK). Vzhledem k možné změně stanov je vhodné před uzavřením smlouvy o převodu družstevního podílu si příslušné stanovy bytového družstva přečíst, neboť vznikem členství v družstvu se stanou závazné.

 

Za družstevní byt se dle ust. § 729 ZOK rozumí, byt nacházející se v budově ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva a bytové družstvo jej poskytuje do nájmu členovi bytového družstva, který se sám nebo jeho předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem.

 

Jsou-li jednou ze smluvních stran manželé, kteří podíl převádějí nebo nabývají jako společní členové, uzavírají smlouvu oba dva a na listině je vyžadován podpis jich obou. Družstevní podíl nabytý manželi náleží do společného jmění a tuto skutečnost je nutné uvést i ve smlouvě.

 

Zákon o obchodních korporacích dále omezuje možnost zastavit družstevní podíl v bytovém družstvu, kdy závisí na stanovách družstva, zda zastavení podílu podmiňují nebo vylučují. Stejně tak výše úplaty převodu družstevního podílu nemusí být v této dohodě uvedena a strany si ji mohou upravit v samostatné dohodě. Dle stávající judikatury je však vhodné uvádět ve smlouvě, zda se jedná o převod úplatný nebo bezúplatný.

 

Další důležitou změnou je, že převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu, nemusí bytové družstvo uzavřít nájemní smlouvu s novým členem družstva. Nájem družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, přechází s družstevním podílem automaticky na nabyvatele. ZOK nezpůsobuje zánik nájmu družstevního bytu při jeho převodu nebo přechodu. Na nového nabyvatele družstevního podílu přechází práva a povinností týkající se nájmu bytu převodce.