Dobrý podvečer, dnes je pondělí 27.5.2024, svátek slaví Valdemar, zítra Vilém.

Zápis ze zasedání členské schůze - likvidace spolku - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

Zápis ze zasedání členské schůze, rozhodnutí o zrušení spolku a jeho likvidaci - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014
_

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE, ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ SPOLKU A JEHO LIKVIDACI

 

 

 

Zápis z členské schůze

Spolku pro dobrou náladu z. s., se sídlem Brožova 23, 100 01 Praha 1, IČ 18809987

konané dne 12. 1. 2018

 

 

Termín a místo konání:     12. 1. 2018, v sídle spolku Brožova 23, 100 01 Praha 1

Členskou schůzi svolal:    Jan Novák, předseda

Přítomni:    Jan Novák (předseda)
                  Jarmila Velká (místopředsedkyně)
                  Vilém Zdejší (člen)

 

Program jednání členské schůze:        
I.    Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele
II.    Rozhodnutí o zrušení spolku ke dni 12. 1. 2018 a zahájení likvidace ke dni spolku ke dni 13. 1. 2018
III.    Rozhodnutí o jmenování likvidátora
IV.    Stanovení způsobu majetkového a finančního vypořádání spolku při likvidaci
V.    Závěr

 

I.    


Jednání členské schůze zahájil v 16:00 hodin předseda spolku Jan Novák. Přivítal přítomné a konstatoval, že na zasedání členské schůze jsou přítomni všichni členové spolku, což znamená, že zasedání členské schůze je usnášeníschopné. Dále seznámil přítomné s programem jednání.

Do funkce předsedajícího byl navržen Jan Novák a do funkce zapisovatele Jarmila Velká.

 

Přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu:

 

a)    Volba předsedajícího členské schůze
Hlasovali: 3, pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.

 

b)    Volba zapisovatele
Hlasovali: 3, pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.

 

II.    

Předsedající konstatoval, že spolek od roku 2015 nevyvíjí žádnou činnost a z toho důvodu navrhl zrušení spolku ke dni 12.1. 2018 a zahájení likvidace spolku ke dni 13. 1. 2018.

 

Přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu na zrušení spolku a jeho likvidaci:
Hlasovali: 3, pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.

 

III.  


Likvidátorem spolku byl navržen pan Jan Novák, který vyjádřil souhlas s přijetím funkce likvidátora pro případ jeho zvolení.

 

Přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu na jmenování likvidátora:

Hlasovali: 3, pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Členové spolku uložili likvidátorovi Janu Novákovi provést zápis příslušných změn přijatých při dnešním zasedání do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (zejména zrušení spolku s likvidací, osobu likvidátora, dovětek v názvu spolku „v likvidaci“, případně i zápis dalších nezapsaných údajů ohledně spolku aj.).


IV.    

 

Předsedající uvedl, že spolek nemá ke dni 12. 1. 2018 žádné dluhy, pohledávky ani majetek a zůstatek na pokladně činí 0,-- Kč. Likvidační zůstatek spolku je tedy nulový.

 

Přistoupeno k hlasování o předloženém  návrhu na vypořádání spolku:

Hlasovali: 3, pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.


V.    

 

Předsedající na závěr poděkoval přítomným za účast na zasedání a zasedání členské schůze ukončil v 18:00 hodin.

Svými podpisy potvrzujeme, že obsah zápisu odpovídá průběhu zasedání členské schůze a přijatým závěrům.

 

 

V Praze dne 12. 1. 2018

 

Zapisovatelka:     ……………
                        Jarmila Velká

 

Předsedající, resp. likvidátor spolku: …………………..
                                                         Jan Novák

 

Člen spolku: …………………..
                  Vilém Zdejší