Dobré dopoledne, dnes je středa 29.11.2023, svátek slaví Zina, zítra Ondřej.

Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

 

Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma
Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

_


Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací
 

 

 
 
Jméno a příjmení spotřebitele .............................
Adresa: ............................................................
Kontaktní údaje (telefon a e-mail).........................
 


Jméno a příjmení podnikatele (či název firmy)..........
IČ podnikatele .....................................................
Adresa podnikatele ..............................................
 

V .................... dne .........................
 

 

Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací  

 


Dne ……. jsem ve Vaší provozovně v Praze 1, Svozná 12, zakoupil televizi, zn. Zeita za cenu ................. Kč. Z důvodu nefunkční obrazovky, u které dochází k vypadávání obrazu a objevování černých bodů na obrazovce, jsem dne ............... danou televizi reklamoval a požadoval její výměnu za novou. Moje reklamace byla Vámi dne .......... zamítnuta s odůvodněním, že obrazovka televize je plně funkční a žádné mnou popisované vady na ní nespatřujete.  


Se způsobem vyřízení reklamace jsem zásadně nesouhlasil a obrátil se s žádostí o vypracování znaleckého posudku na Ing. Rudolfa Nohu, znalce v oboru elektroniky. Dle odborného znaleckého posudku bylo zjištěno, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání výrobku.

 

Na základě předložení tohoto znaleckého posudku jste přehodnotili Vaše rozhodnutí ohledně uplatněné reklamace, kterou jste ........... vyřídili výměnou zboží za nové, jak jsem původně požadoval.


V důsledku Vašeho odmítavého přístupu k uznání reklamace, jsem byl nucen nechat si vypracovat shora uvedený znalecký posudek, čímž mi vznikly další dodatečné náklady ve výši ............. Kč.


S ohledem na shora uvedené Vás na základě § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, žádám o uhrazení účelně vynaložených nákladů na vypracování shora uvedeného znaleckého posudku ve výši .............. Kč.
    

Uvedenou částku ................ Kč zašlete ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení této žádosti na můj účet vedený u ............ banky č. ú. ...........................
   

V případě, že v dané lhůtě od Vás požadované plnění neobdržím, budu nucen celou záležitost řešit soudní cestou.
  

S pozdravem

 

                                                                                    Jan Novák

 

 

 Příloha: kopie znaleckého posudku

 


V souvislosti s uplatněnou reklamací může spotřebitel žádat po prodávajícím i náhradu nákladů, které byly vynaloženy v souvislosti s reklamací. Za tyto náklady se považuj např. poštovné, náklady na dopravu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku atd. Vždy však musí být tyto náklady účelně vynaložené, které jsou v příčinné souvislosti s existencí vady.  Náhradu nákladů za vyhotovení znaleckého posudku je možné požadovat až v případě, že prodávající neoprávněně odmítá vady uznat a spotřebitel je musí na vlastní náklady prokazovat náročnějším a dražším postupem. Za účelně vynaložené náklady by se nepovažovalo, pokud by spotřebitel nechal vypracovat znalecký posudek, byť to nebylo třeba, neboť prodávající uplatněnou vadu nijak nepopíral.

 


Stejně tak prodávající není povinen hradit náklady za dopravu (autem, pomocí taxi) v plné výši, pokud bylo možné zaslat zboží poštou levněji. Prodávající tak uhradí spotřebiteli pouze část nákladů odpovídajících ceně poštovného.


Své právo na náhradu nákladů uplatněte do 1 měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, což v případě spotřebního zboží zakoupeného obchodě je nutné nejpozději do 25 měsíců od převzetí. Po uplynutí této lhůty se spotřebitel vystavuje riziku, že soud mu právo nepřizná, pokud prodávající namítne neuplatnění práva včas.


Písemnost – žádost o náhradu nákladu související s reklamací je dobré si obstarat ve dvou vyhotoveních. Jedno z nich podepsané zaslat doporučeně poštou druhé straně. Druhé vyhotovení si schovejte pro svoji potřebu. Další možností je předat písemnost osobně u prodávajícího a na jedno vyhotovení si nechat potvrdit převzetí.