Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Splátkový kalendář a Dohoda o uznání dluhu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 Dohoda o uznání dluhu a způsobu jeho plnění formou splátkového kalendáře   - smlouva - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

 

DOHODA O UZNÁNÍ DLUHU A ZPŮSOBU JEHO PLNĚNÍ

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle ust. § 2053 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

 

1)    Marcela Šťastná, nar. 2. 12. 1982, trvale bytem Sporná 26/2, 120 00 Praha 2,
(dále jen „věřitel“)

 

 

a


2)    Stanislav Roubený, nar. 1. 10. 1984, trvale bytem Ve Vilách 858/15, 100 00 Praha,  
(dále jen „dlužník“)


dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho plnění (splátkový kalendář)

 

I.
Uznání dluhu

Dlužník uznává co do důvodu a výše svůj dluh ve výši 122.000,-- Kč (slovy: stodvacetdvatisíc korun českých) ze smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi dlužníkem a věřitelem dne 11. dubna 2017 za účelem poskytnutí ze strany věřitele dlužníkovi finanční hotovosti ve výši 122.000,-- Kč na pořízení vybavení domácnosti

Smluvní strany činí nesporným, že dlužník na dluh specifikovaný výše nic nezaplatil.


II.
Splátkový kalendář

Dlužník se zavazuje, že svůj dluh ve výši 122.000,-- Kč věřiteli splní pod ztrátou výhody splátek v pravidelných měsíčných splátkách, splatných na účet věřitele vedený u Komerční banky., č. ú.  ..........................., vždy do 15. dne daného kalendářního měsíce, za který je splátka splatná, počínaje měsícem květen 2018, přičemž:
-     1. až 10. splátka (tj. splátka za měsíc květen 2018 až únor 2019) činí 3.000,-- Kč (slovy: třitisíce korun českých),
-    11. až 56. splátka (tj. splátka za měsíc březen 2019 až prosinec 2022) činí 2.000,-- Kč (slovy: dvatisíce korun českých).


Smluvní strany se dále dohodly, že pokud nebude některá z těchto splátek zaplacena ve sjednané lhůtě, vzniká věřiteli právo na vyrovnání celé pohledávky, čímž dojde ke splatnosti zbývající části závazku a to dnem následujícím po uplynutí pěti kalendářních dnů od splatnosti nezaplacené měsíční splátky.

    
III.
Přechodná a závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a právními předpisy souvisejícími.
Změny nebo dodatky této dohody lze provádět pouze formou písemných dodatků.
Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je sepsána a uzavřena celkem ve dvou vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana po podpisu této smlouvy.

 

 

V Praze dne 18. 4. 2018

 

 

    .........................................                              ........................................
    Marcela Šťastná                                                Stanislav Roubený
              věřitel                                                                dlužník


Podpisy v dohodě o uznání dluhu je vhodné nechat úředně ověřit.

 

UTVRZENÍ DLUHU

Nový občanský zákoník oproti předchozímu občanskému zákoníku rozlišuje v závazkových vztazích zajištění a utvrzení dluhu. Dluh lze utvrdit ujednáním smluvní pokuty nebo uznáním dluhu (§ 2010 odst. 1 NOZ).

 

Uznání dluhu
Uznání dluhu se až na mále změny od původní právní úpravy neliší. Uznání dluhu bylo do 31. 12. 2013 rozděleno do právní úpravy uznání dluhu obsažené v obč. zákoníku a právní úprava uznání závazku upravené v obch. zákoníku. Nový občanský zákoník tento utvrzovací instrument sjednotil do jedné úpravy.
Uznání dluhu je jednostranné adresované právní jednání, kterým dlužník uznává vůči věřiteli svoji povinnost zaplatit dluh co do důvodu a výše. Požadavek písemné formy zde zůstal zachován.


V uznání dluhu musí být mj. vyjádřena kauza (důvod uznání). Dlužník musí dluh podrobněji specifikovat. Nestačí pouhá formulace – uznávám dluh vůči tobě.
Dlužník může uznat peněžité i nepeněžité dluhy, nesplatné dluhy stejně jako již promlčený dluh. Nově není podstatné, zda dlužník o promlčení věděl. Dlužník může uznat dluh, který již byl uznán v minulosti např. rozsudkem. K uznání dluhu ze hry nebo sázky se nepřihlíží. Uznání dluhu má vliv na závazek ručitele, jen pokud s tím ručitel vyslovil souhlas. Uzná-li dluh pouze jeden z manželů, má to účinky i vůči druhému manželovi, jde-li o případy běžné správy.


Uznáním dluhu ze strany dlužníka počne běžet nová desetiletá promlčecí doba ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Pokud dlužník v uznání uvede dobu, do které dluh splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby. Určení doby, do které dlužník zaplatí dluh, nemá vliv na splatnost toho závazku.

 

Př. Dlužník má povinnost zaplatit kupní cenu do 21. 4. 2014. Dne 12. 4. 2014 uzná dluh vůči svému věřiteli a zaváže se ho splnit do 24. 6. 2015. Věřitel však nemusí čekat až do 24. 6. 2015 zda dlužník svůj dluh skutečně uhradí a hned po splatnosti závazku tj. 22. 4. 2014 se může domáhat svého práva u soudu.

 

Uznání dluhu zakládá vyvratitelnou právní domněnku o existenci dluhu v uznané výši v okamžiku tohoto uznání. V procesním řízení dochází k přenesení důkazního břemene o trvání dluhu z věřitele na dlužníka. Věřitel má před soudem výhodnější postavení, neboť nemusí prokazovat právní důvod (např. smlouvu) svého závazku. Dlužník musí přinést důkaz o tom, že jeho závazek již neexistuje nebo nikdy neexistoval. 

 

Z obchodního zákoníku byla převzata právní úprava konkludentního uznání dluhu placením úroků nebo částečným plněním, které se považují za uznání dluhu, buď do částky, z níž dlužník úroky platí, nebo do zbytku dluhu vyplývá-li to z okolností jednání dlužníka