Dobré poledne, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Žádost o vrácení kauce - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Žádost o vrácení složené kauce - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___
___



Žádost o vrácení složené kauce vzor


Jméno a příjmení .............................................
nar. ...........................................
bytem .......................................
Telefon, mobilní telefon: .....................................



Jméno a příjmení pronajímatele (či název společnosti) .........................................
Adresa/sídlo pronajímatele .................................................................

V .................... , dne ...........................


Výzva k vrácení složené kauce

Na základě nájemní smlouvy ze dne……. jsem byl nájemcem bytu č.. ........ v budově č. p. ...., stojící na pozemku parc. č. st...., to vše v katastrálním území a obci ..., zapsané na listu vlastnictví č...... vedeném u Katastrálního úřadu pro …..kraj, Katastrální pracoviště…..

Nájemné bylo sjednáno ve výši ....................Kč měsíčně a zálohy na služby ve výši ........... Kč měsíčně s tím, že v souladu s čl. 5 nájemní smlouvy jsem na účet pronajímatele č...... složil jistotu ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného, tj. ................ Kč.

Zároveň bylo v nájemní smlouvě  v souladu s ust. § 2256 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku ujednáno vrácení složené jistoty společně se zákonnými úroky nejpozději do jednoho měsíce ode dne vyklizení bytu.


Nájemní smlouva  byla sjednána na dobu určitou, dne ................... tato doba uplynula. Přestože byt byl řádně vyklizen a předán dne ..........., veškeré závazky z nájemního poměru byly již vyrovnány, do dnešního dne mi nebyla vrácena jistota ve výši............Kč (doklad o složení prostředků zasílám v přílozek této žádosti), kterou jsem ke dni podpisu nájemní smlouvy složil na účet pronajímatele.

Upozorňuji Vás tímto, že v souladu s § 2254, odst. 2 občanského zákoníku jste jako pronajímatel po skončení nájmu povinen vrátit složené peněžní prostředky s příslušenstvím (zákonnými úroky) nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy byl byt vyklizen a předán pronajímateli. Tuto povinnost jste do dnešního dne nesplnil.

Vyzývám Vás tímto k neprodlenému vyplacení složené jistoty ve výši  ................. Kč  a zákonných úroků ve výši ............, a to nejpozději do ... na číslo účtu…….. pod variabilním symbolem… Pakliže částka odpovídající složené jistotě nebude do tohoto data vyplacena, podniknu další právní kroky (podám žalobu k soudu, případně též zvážím trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry).




Předem děkuji a zdravím

........................

(vlastnoruční podpis nájemce)



 

 Obecné informace o nájemní smlouvě bytu podle nového občanského zákoníku:  

 

Účinností nového občanského zákoníku dne 1. 1. 2014 bude odstartována řada změn týkajících se nájmu bytu. Pro určení, který právní předpis použijeme na nájemní vztah vzniklý před účinností nového občanského zákoníku a práva a povinnosti z něho vyplývající, nám pomůžou přechodná a závěrečná ustanovení, konkrétně ust. § 3074, který říká, že nájem bytu se bude řídit NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem. Výjimku tvoří vznik nájmu a práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ, ty se posuzují podle dosavadních právních předpisů (např. zákona 40/1960 Sb.)

 

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

 Nový občanský zákoník se snaží vyrovnat práva a povinnosti pronajímatele a nájemce. Nájemce má právo užívat byt řádně v souladu s nájemní smlouvou. Není také vyloučeno oprávnění nájemce v bytě pracovat nebo podnikat. To však nesmí být na úkor zvýšeného zatížení pro byt nebo dům (např. ve větším množství osob v bytě nebo domě, zvýšeným hlukem, prachem...). Důvodová zpráva připouští pro podnikání v bytě nebo domě výkon svobodného povolání s tvůrčí povahou (autoři, vynálezci). Toto privilegium se však netýká provozu advokátní kanceláře, daňového poradenství apod.

NOZ dává pronajímateli právo činit pokyny na nájemce směřující k zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů. Tyto pokyny nejsou samy osobě právně vynutitelné neopisují-li přímo zákon nebo nevychází-li z jeho ustanovení.

Nájemce má povinnost zajistit obvyklé udržování bytu a hradit pouze drobné opravy související s užíváním bytu.

 

Náležitosti nájemní smlouvy (bytu)

U podstatných náležitostí nájemní smlouvy došlo k zjednodušení.  Pro platnost nájemní smlouvy stačí označení předmětu nájmu bytu a vyjádření úplatnosti. Nájemní smlouva musí být v písemné formě, ale pronajímatel nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.  

 

Nájemné

Nájemné se stanovuje pevnou částkou a v případě, že není uvedeno období, za které se platí, nastává fikce, že se sjednává za jeden měsíc. Neuvedení výše nájemného ve smlouvě, nemá za následek neplatnost smlouvy. Pronajímatel má právo na obvyklé nájemné, které je typické v den uzavření smlouvy pro dané místo a nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.

 

Kauce

Pronajímatel se s nájemcem může dohodnout na složení peněžité jistoty ve výši až šestinásobku měsíčního nájemného. Peněžitá jistota  zajišťuje pronajímateli plnění nájemcových povinností z nájmu. V případě, že nájemce neplní své povinnosti dobrovolně a vznikne mu tak dluh vůči pronajímateli související s nájmem (dluh na nájemném, na náhradě škody způsobené porušením nájemcových povinností) , může se s pronajímatelem dohodnout, že se o dlužnou částku jistota sníží.

Dle NOZ je povinen pronajímatel vrátit při skončení nájmu jistotu nájemci společně s úroky z jistoty alespoň ve výši zákonné sazby nedohodli-li se v nájemní smlouvě na jiné výši úroků.

 

Ochrana poctivého nájemce

NOZ pamatuje na situace, kdy uzavřená nájemní smlouva je neplatná nebo k uzavření nájemní smlouvy mezi stranami vůbec nedošlo. Bez ohledu na to, nájemce daný byt dlouhodobě užívá v dobré víře, že nájem vznikl a z projevů vůle stran vyplývá, že najemní vztah existuje. Dobrou vůli dovozujeme z placení nájemného ze strany nájemce nebo z předání  bytu nájemci pronajímatelem společně s klíči. Zákon v tomto případě dává ochranu nájemci v podobě zhojení právního stavu po třech letech užívání bytu nájemcem v dobré víře, že nájem je po právu.