Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Občanské právo Žádost o provedení opravy pronajatého, nájemního bytu - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Žádost o provedení opravy pronajatého, nájemního bytu - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014 Email
Středa, 15. leden 2014 | Vložil: Mgr. Veronika Křížová (právník) | Zobrazeno: 14682x

Oznámení poškození a vad a žádost o odstranění  - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___
___Oznámení poškození a vad nájemcem, žádost o jejich odstranění vzor


........................................
........................................
........................................
(Jméno a příjmení pronajímatele (či název firmy)
Adresa pronajímatele)V .........,  dne .............

Oznámení poškození a vad a žádost o jejich odstranění

Vážený pane,

 

dne ................jsem s Vámi uzavřel nájemní smlouvu, jejímž předmětem je byt č. ........... ,  nacházející se v ........... nadzemním podlaží bytového domu č.p. ............., který se nachází na pozemku st. p. č. ............, vše zapsáno na LV č. .............., vedeném u Katastrálního úřadu pro ............ ,  Katastrální pracoviště .........,  katastrální území .............. ,  obec .................. (dále jen "byt").

 

Ve shora uvedeném bytě došlo k následujícím poškozením a vadám:

- dne .............. došlo k závadě na elektroinstalaci v bytě (vyhořely 4 zásuvky)

- dne ............... došlo k vytečení ústředního topení

- dne ............... došlo patrně k prasknutí vodovodního potrubí, neboť je zeď v koupelně celá promáčená, a neteče teplá voda

 

V souladu s ust. § 2264 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vám oznamuji poškození a vady, které je třeba bez zbytečného odkladu odstranit.

K oznámení přikládám fotodokumentaci výše popsaných závad.


S ohledem na výše uvedené Vás žádám o odstranění těchto závad ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto oznámení. Pakliže nebudou výše popsané závady v přiměřené lhůtě řádně odstraněny, odstraním shora uvedené závady sám a budu požadovat náhradu odůvodněných nákladů a slevu z nájemného (ve smyslu § 2265 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), neboť jde o závady, které podstatně zhoršují možnost užívat byt.

 

Žádám Vás, abyste mě obratem informoval o způsobu řešení mé žádosti.

 

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)
jméno a příjmení nájmce,
adresa pro doručování
telefonPřílohy:
fotografie apod.


 

Obecné informace o nájmu bytu podle nového občanského zákoníku:  

 

Nájemní smlouva bytu nebo domu vychází z nájemního vztahu týkajícího se zajištění bytových potřeb a vyžaduje ze zákona písemnou formu. Nedodržení písemné formy může namítnout jen nájemce. Nájemní smlouvu k bytu nebo domu lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou. 

 

Účinností nového občanského zákoníku dne 1. 1. 2014 bude odstartována řada změn týkajících se nájmu bytu. Pro určení, který právní předpis použijeme na nájemní vztah vzniklý před účinností nového občanského zákoníku a práva a povinnosti z něho vyplývající, nám pomůžou přechodná a závěrečná ustanovení, konkrétně ust. § 3074, který říká, že nájem bytu se bude řídit NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem. Výjimku tvoří vznik nájmu a práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ, ty se posuzují podle dosavadních právních předpisů (např. zákona 40/1960 Sb.)

 

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

 Nový občanský zákoník se snaží vyrovnat práva a povinnosti pronajímatele a nájemce. Nájemce má právo užívat byt řádně v souladu s nájemní smlouvou. Není také vyloučeno oprávnění nájemce v bytě pracovat nebo podnikat. To však nesmí být na úkor zvýšeného zatížení pro byt nebo dům (např. ve větším množství osob v bytě nebo domě, zvýšeným hlukem, prachem...). Důvodová zpráva připouští pro podnikání v bytě nebo domě výkon svobodného povolání s tvůrčí povahou (autoři, vynálezci). Toto privilegium se však netýká provozu advokátní kanceláře, daňového poradenství apod. 

NOZ dává pronajímateli právo činit pokyny na nájemce směřující k zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů. Tyto pokyny nejsou samy osobě právně vynutitelné neopisují-li přímo zákon nebo nevychází-li z jeho ustanovení.

Nájemce má povinnost zajistit obvyklé udržování bytu a hradit pouze drobné opravy související s užíváním bytu.

 

Odevzdání bytu

Pronajímatel je povinen zpřístupnit nájemci byt způsobilý k nastěhování a obývání. Byt je zpřístupněn, obdržel-li nájemce klíče a nebrání-li mu nic v přístupu do bytu. Byt je způsobilý k nastěhování a obývání odpovídá-li ujednáním ve smlouvě, chybí-li takové ujednání, je byt způsobilý k nastěhování a obývání, pokud je čistý a ve stavu, který se obvykle považuje za dobrý a pokud je zajištěno poskytování nezbytných plnění spojených s užívání bytu nebo s ním souvisejících (napojení na vodu, odpady, elektřinu, zajištění topení...).

V případě, že nájemce neznal stav bytu při uzavření smlouvy, protože si jej neměl a nemohl prohlídnout, má nájemce právo odmítnout se nastěhovat, není-li byt způsobilý k nastěhování a obývání. Pokud se nájemce nastěhuje, má právo požadovat bez zbytečného odkladu na pronajímateli splnění smlouvy. Právo zaniká, neučiní-li tak bez zbytečného odkladu.

Má-li byt vadu, která brání obvyklému bydlení a na kterou nájemce pronajímatele již dřív upozornil, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného po dobu trvání vady. Přiměřenou slevou se rozumí rozdíl v obvyklém nájemném za byt vadný a bezvadný. Nenastěhuje-li se nájemce do bytu, není povinen po dobu, kdy vada trvá, platit nájemné.

 

Úpravy a jiné změny bytu nebo domu

Dochází ke střetu zájmu nájemce na nerušeném bydlení se zájmem pronajímatele na provedení změn. Není-li v zákoně uvedeno jinak vyžaduje se souhlas nájemce s provedením úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu.

Strany si mohou v nájemní smlouvě vyloučit právo nájemce provádět jakýkoliv zásah v pronajatém bytě.

Nájemce má povinnost oznámit pronajímateli poškození nebo vadu ihned je-li třeba je bez prodlení odstranit a jinou vadu nebo poškození bez zbytečného odkladu, brání-li obvyklému bydlení. Pronajímatel má povinnost odstranit poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu nájemce vadu nebo poškození oznámil. Pokud tak pronajímatel neučiní v přiměřené době, může poškození nebo vadu odstranit nájemce a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popř. slevu z nájemného.

V případě, že pronajímatel neodstraní poškození nebo vadu, které nájemce svým počínáním nepřivodil, ani v dodatečné lhůtě, má nájemce právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Toto právo mu náleží představuje-li prodlení pronajímatele nebo poškození či vada hrubé porušení povinností pronajímatele.

 

 

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny