Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Oznámení nepřítomnosti nájemce v bytě - vzor zdarmaŽádost o odstranění závad, vad nájemního bytu - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Oznámení nepřítomnosti nájemce v bytě - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Oznámení nepřítomnosti nájemce v bytě

  ........................................
........................................
........................................
(Jméno a příjmení pronajímatele (či název firmy)
Adresa pronajímatele)V .........,  dne .............

Oznámení nepřítomnosti nájemce v bytě

Vážený pane,

dne ................jsem s Vámi uzavřel nájemní smlouvu, jejímž předmětem je byt č. ........... ,  nacházející se v ........... nadzemním podlaží bytového domu č.p. ............., který se nachází na pozemku st. p. č. ............, vše zapsáno na LV č. .............., vedeném u Katastrálního úřadu pro ............ ,  Katastrální pracoviště .........,  katastrální území .............. ,  obec .................. (dále jen "byt").

 

Na základě své povinnost vyplývající z ust. § 2269 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Vám oznamuji předem, že z důvodu mé pracovní stáže v zahraničí budu ve shora uvedeném bytě nepřítomen v období od ............ do .................... V tomto období mi bude byt obtížně dostupný. Z toho důvodu kontaktujte v době mé nepřítomnosti paní ............................... bytem .................................., telefon......................... , která zajistí vstup do mého bytu v případě, kdy to bude nezbytně nutné.

 

S pozdravem

 

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)
jméno a příjmení nájmce,
adresa pro doručování
telefon

Nepřítomnost nájemce


Nájemce je dle NOZ povinen každou mu předem známou nepřítomnost v bytě po dobu delší než dva měsíce, kdy mu bude byt obtížně dostupný, předem pronajímateli oznámit. V oznámení uvede nájemce osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí vstup do bytu v případě, že to bude nezbytně zapotřebí. Pokud nájemce nemá žádnou osobu na blízku, je takovou osobou pronajímatel.

Nájemce, který tuto svoji oznamovací povinnost nesplní, se dopouští porušení povinnosti nájemce závažným způsobem.

 

 


 

Obecné informace o nájemní smlouvě bytu podle nového občanského zákoníku:  

Nájemní smlouva bytu nebo domu vychází z nájemního vztahu týkajícího se zajištění bytových potřeb a vyžaduje ze zákona písemnou formu. Nedodržení písemné formy může namítnout jen nájemce. Nájemní smlouvu k bytu nebo domu lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou. 

Účinností nového občanského zákoníku dne 1. 1. 2014 bude odstartována řada změn týkajících se nájmu bytu. Pro určení, který právní předpis použijeme na nájemní vztah vzniklý před účinností nového občanského zákoníku a práva a povinnosti z něho vyplývající, nám pomůžou přechodná a závěrečná ustanovení, konkrétně ust. § 3074, který říká, že nájem bytu se bude řídit NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem. Výjimku tvoří vznik nájmu a práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ, ty se posuzují podle dosavadních právních předpisů (např. zákona 40/1960 Sb.)

 

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

 Nový občanský zákoník se snaží vyrovnat práva a povinnosti pronajímatele a nájemce. Nájemce má právo užívat byt řádně v souladu s nájemní smlouvou. Není také vyloučeno oprávnění nájemce v bytě pracovat nebo podnikat. To však nesmí být na úkor zvýšeného zatížení pro byt nebo dům (např. ve větším množství osob v bytě nebo domě, zvýšeným hlukem, prachem...). Důvodová zpráva připouští pro podnikání v bytě nebo domě výkon svobodného povolání s tvůrčí povahou (autoři, vynálezci). Toto privilegium se však netýká provozu advokátní kanceláře, daňového poradenství apod. 

NOZ dává pronajímateli právo činit pokyny na nájemce směřující k zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů. Tyto pokyny nejsou samy osobě právně vynutitelné neopisují-li přímo zákon nebo nevychází-li z jeho ustanovení.

Nájemce má povinnost zajistit obvyklé udržování bytu a hradit pouze drobné opravy související s užíváním bytu.

 

Odevzdání bytu

Pronajímatel je povinen zpřístupnit nájemci byt způsobilý k nastěhování a obývání. Byt je zpřístupněn, obdržel-li nájemce klíče a nebrání-li mu nic v přístupu do bytu. Byt je způsobilý k nastěhování a obývání odpovídá-li ujednáním ve smlouvě, chybí-li takové ujednání, je byt způsobilý k nastěhování a obývání, pokud je čistý a ve stavu, který se obvykle považuje za dobrý a pokud je zajištěno poskytování nezbytných plnění spojených s užívání bytu nebo s ním souvisejících (napojení na vodu, odpady, elektřinu, zajištění topení...).

V případě, že nájemce neznal stav bytu při uzavření smlouvy, protože si jej neměl a nemohl prohlídnout, má nájemce právo odmítnout se nastěhovat, není-li byt způsobilý k nastěhování a obývání. Pokud se nájemce nastěhuje, má právo požadovat bez zbytečného odkladu na pronajímateli splnění smlouvy. Právo zaniká, neučiní-li tak bez zbytečného odkladu.

Má-li byt vadu, která brání obvyklému bydlení a na kterou nájemce pronajímatele již dřív upozornil, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného po dobu trvání vady. Přiměřenou slevou se rozumí rozdíl v obvyklém nájemném za byt vadný a bezvadný. Nenastěhuje-li se nájemce do bytu, není povinen po dobu, kdy vada trvá, platit nájemné.

 

Úpravy a jiné změny bytu nebo domu

Dochází ke střetu zájmu nájemce na nerušeném bydlení se zájmem pronajímatele na provedení změn. Není-li v zákoně uvedeno jinak vyžaduje se souhlas nájemce s provedením úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu.

Strany si mohou v nájemní smlouvě vyloučit právo nájemce provádět jakýkoliv zásah v pronajatém bytě.

Nájemce má povinnost oznámit pronajímateli poškození nebo vadu ihned je-li třeba je bez prodlení odstranit a jinou vadu nebo poškození bez zbytečného odkladu, brání-li obvyklému bydlení. Pronajímatel má povinnost odstranit poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu nájemce vadu nebo poškození oznámil. Pokud tak pronajímatel neučiní v přiměřené sobě, může poškození nebo vadu odstranit nájemce a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popř. slevu z nájemného.