Dobré dopoledne, dnes je pondělí 11.12.2023, svátek slaví Dana, zítra Simona.

Žádost o slevu z nájmu, nájemného - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Žádost o slevu z nájemného, nájmu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___
___Žádost o slevu z nájmu, nájemného vzor

 

...............................(jmeno a příjmení nájemce)
...............................(doručovací adresa)
............................... (byt č., adresa pronajímaného bytu)
................................. (jméno a příjmení pronajímatele (či název společnosti))
................................... (adresa/sídlo pronajímatele)V Kladně dne 20. 3. 2014

Uplatnění slevy z nájmu bytu z důvodu nezpůsobilosti k nastěhování a obývání

 

Na základě nájemní smlouvy ze dne 28. 2. 2014 jsem nájemcem bytu č. .... v budově č. p. ...., stojící na pozemku parc.č. st. ... vše v katastrálním území a obci ..., zapsané na listu vlastnictví č...... vedeném u Katastrálního úřadu pro ..., Katastrální pracoviště .....


Nájemné bylo sjednáno ve výši 7 500,- Kč měsíčně a zálohy na služby ve výši 2 000,- Kč měsíčně.

 

Do shora uvedeného bytu jsem se nastěhoval v souladu s ujednáním nájemní smlouvy dne 1. 3. 2014, kdy jsem zároveň zjistil, že jste mi nepředal byt způsobilý k nastěhování a obývání. Vámi předaný byt neodpovídá stavu ujednanému v nájemní smlouvě, neboť není zajištěno poskytování nezbytných plnění spojených s užíváním bytu.

 

V pronajatém bytě nefunguje centrální topení. Plynový kotel, kterým je byt vytápěn, není funkční a chybí mu pravidelná revize. Byt tedy nelze vytápět a nefunguje ani ohřev teplé vody. Na tuto skutečnost jsem Vás bez zbytečného odkladu upozornil žádostí o splnění smlouvy ze dne 1. 3. 2014, která Vám byla doručena dne 4. 3. 2014.

 

Závada na plynovém kotli byla Vámi vyřešena až dne 17. 3. 2014, kdy došlo k opravě a revizi plynového kotle. Od 17:00 hodiny dne 17. 3. 2014 bylo zprovozněno centrální topení i ohřev teplé vody.

 

Vzhledem k výše uvedenému uplatňuji ve smyslu ust. § 2245 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník slevu z nájmu bytu ve výši 35 % měsíčního nájemného, neboť v důsledku shora popsané vady mi byly po dobu za 1. 3. - 17. 3. 2014 podstatně zhoršeny podmínky pro užívání pronajatého bytu.


.....................

(vlastnoruční podpis) 

 Obecné informace o nájemní smlouvě bytu podle nového občanského zákoníku:  

 

Účinností nového občanského zákoníku dne 1. 1. 2014 bude odstartována řada změn týkajících se nájmu bytu. Pro určení, který právní předpis použijeme na nájemní vztah vzniklý před účinností nového občanského zákoníku a práva a povinnosti z něho vyplývající, nám pomůžou přechodná a závěrečná ustanovení, konkrétně ust. § 3074, který říká, že nájem bytu se bude řídit NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem. Výjimku tvoří vznik nájmu a práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ, ty se posuzují podle dosavadních právních předpisů (např. zákona 40/1960 Sb.)

 

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

 Nový občanský zákoník se snaží vyrovnat práva a povinnosti pronajímatele a nájemce. Nájemce má právo užívat byt řádně v souladu s nájemní smlouvou. Není také vyloučeno oprávnění nájemce v bytě pracovat nebo podnikat. To však nesmí být na úkor zvýšeného zatížení pro byt nebo dům (např. ve větším množství osob v bytě nebo domě, zvýšeným hlukem, prachem...). Důvodová zpráva připouští pro podnikání v bytě nebo domě výkon svobodného povolání s tvůrčí povahou (autoři, vynálezci). Toto privilegium se však netýká provozu advokátní kanceláře, daňového poradenství apod.

 

NOZ dává pronajímateli právo činit pokyny na nájemce směřující k zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů. Tyto pokyny nejsou samy osobě právně vynutitelné neopisují-li přímo zákon nebo nevychází-li z jeho ustanovení.

 

Nájemce má povinnost zajistit obvyklé udržování bytu a hradit pouze drobné opravy související s užíváním bytu.

 

Odevzdání bytu

Pronajímatel je povinen zpřístupnit nájemci byt způsobilý k nastěhování a obývání. Byt je zpřístupněn, obdržel-li nájemce klíče a nebrání-li mu nic v přístupu do bytu. Byt je způsobilý k nastěhování a obývání odpovídá-li ujednáním ve smlouvě, chybí-li takové ujednání, je byt způsobilý k nastěhování a obývání, pokud je čistý a ve stavu, který se obvykle považuje za dobrý a pokud je zajištěno poskytování nezbytných plnění spojených s užívání bytu nebo s ním souvisejících (napojení na vodu, odpady, elektřinu, zajištění topení...).

 

V případě, že nájemce neznal stav bytu při uzavření smlouvy, protože si jej neměl a nemohl prohlídnout, má nájemce právo odmítnout se nastěhovat, není-li byt způsobilý k nastěhování a obývání. Pokud se nájemce nastěhuje, má právo požadovat bez zbytečného odkladu na pronajímateli splnění smlouvy. Právo zaniká, neučiní-li tak bez zbytečného odkladu.

 

Má-li byt vadu, která brání obvyklému bydlení a na kterou nájemce pronajímatele již dřív upozornil, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného po dobu trvání vady. Přiměřenou slevou se rozumí rozdíl v obvyklém nájemném za byt vadný a bezvadný. Nenastěhuje-li se nájemce do bytu, není povinen po dobu, kdy vada trvá, platit nájemné.

 

Úpravy a jiné změny bytu nebo domu

 

Dochází ke střetu zájmu nájemce na nerušeném bydlení se zájmem pronajímatele na provedení změn. Není-li v zákoně uvedeno jinak vyžaduje se souhlas nájemce s provedením úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu.

Strany si mohou v nájemní smlouvě vyloučit právo nájemce provádět jakýkoliv zásah v pronajatém bytě.

Nájemce má povinnost oznámit pronajímateli poškození nebo vadu ihned je-li třeba je bez prodlení odstranit a jinou vadu nebo poškození bez zbytečného odkladu, brání-li obvyklému bydlení. Pronajímatel má povinnost odstranit poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu nájemce vadu nebo poškození oznámil. Pokud tak pronajímatel neučiní v přiměřené sobě, může poškození nebo vadu odstranit nájemce a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popř. slevu z nájemného.