Dobré odpoledne, dnes je neděle 28.5.2023, svátek slaví Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.

Dohoda o ukončení nájmu bytu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Dohoda o skončení nájmu bytu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014
___
___

 

Dohoda o ukončení nájmu bytu vzor


Jméno, příjmení,
narozen dne
bytem
(dále jen pronajímatel)a


Jméno, příjmení,
narozen dne
bytem
(dále jen nájemce)se dnešního dne dohodli na skončení nájmu bytu dohodu.


I.

 

Nájemní smlouvou ze dne 1. 2. 2014 přenechal pronajímatel nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce byt č. 2156/8, o výměře 78m2, (zapsané na LV č. 5588) nacházející se v prvním nadzemním podlaží bytového domu v Pelhřimově č. p. 2156 (LV č. 6589) - bytový dům, k. ú. Pelhřimov, postavený na pozemku st.p.č.3685/1 v k. ú. Pelhřimov, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 267/13661 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 3685/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 400  m2. Uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV č. 5588 a č. 6589 pro obec a k. ú. Pelhřimov u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimově.


II.


Pronajímatel se s nájemcem dohodl na skončení nájmu bytu ke dni 30. 9. 2014.

 

III.

 

Nájemce odevzdal pronajímateli ke dni skončení nájmu byt společně s klíči a zpřístupnil byt pronajímateli v jeho užívání. Pronajímatel potvrzuje převzetí bytu ve stavu v jakém ho odevzdal nájemci, s přihlédnutím k běžnému opotřebení při běžném užívání.

 

IV.

 

Účastníci dohody prohlašují, že v souvislosti s nájmem uvedeného bytu jsou k dnešnímu dni zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě žádné pohledávky.
Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každý z účastníků této dohody obdrží po jednom vyhotovení.


V .Pelhřimově dne 30. 9. 2014


................

nájemce

................
pronajímatel
Příloha: Protokol o stavu měřičů


 

Obecné informace o nájemní smlouvě bytu podle nového občanského zákoníku: 

 

Nájemní smlouva bytu nebo domu vychází z nájemního vztahu týkajícího se zajištění bytových potřeb a vyžaduje ze zákona písemnou formu. Nedodržení písemné formy může namítnout jen nájemce. Jde o prvek respektu nejen ke svobodné vůli stran, ale také o prvek ochrany poctivého nájemce. Odpovědnost za dodržení písemné formy je přičítána pronajímateli. Nájemní smlouvu k bytu nebo domu lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou. 

 

Nový občanský zákoník zahrnuje speciální ustanovení (§ 2285 a násl. NOZ) týkající se skončení nájmu bytu nebo domu. Z toho důvodu mají tato ustanovení přednost před obecnými ustanoveními vztahující se k nájmu obecně (§ 2225 a nás. NOZ).

 

Oproti původnímu občanskému zákoníku, který obnovení nájmu bytu vylučoval, nedohodly-li se na tom strany výslovně ve smlouvě, NOZ umožňuje obnovení nájmu bytu za předpokladu, že nájemce pokračuje v užívání bytu po dobu alespoň 3 měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit. Zároveň v této lhůtě pronajímatel nevyzval nájemce k opuštění bytu. Po splnění těchto podmínek dochází k obnovení nájmu na stejnou dobu, na jakou byl ujednání dříve, nejvýše na dobu 2 let.

 

Výpověď nájmu bytu

Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí být doručena druhé straně. Výpovědní doba běžní od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

 

Výpověď nájemce

Nájemce může vypovědět nájem sjednaný na dobu určitou jen změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely a po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval (např. nájemce získá práci v jiném městě, kam nebude možné bez obtíží dojíždět, nebo zdědí dům, o který se bude muset starat ad.).

 

Výpověď pronajímatele

Pronajímatel může dát výpověď z nájmu na dobu určitou a neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou z důvodů vymezených v ust. § 2288 odst. 1 NOZ. Jde pouze o demostrativní výčet, tzn. že oproti původnímu občanskému zákoníků nabízí ustanovení 'je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu" (ust. § 2288 odst. 1 písm. d) NOZ), širší pole působnosti pro ukončení nájemního vztahu. Povinností pronajímatele však je, vždy uvést výpovědní důvod ve výpovědi.

 

Výpověď bez výpovědní doby

Pronajímatel může vypovědět nájem nájemci bez výpovědní doby, poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Zároveň pronajímatel může požadovat odevzdání bytu po nájemci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení nájmu.

Za zvlášť závažné porušení povinnosti nájemce považuje NOZ zejména nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň 3 měsíců, poškození bytu nebo domu závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobení jinak závažné škody nebo obtíží pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí ad.

K takové výpovědi se nepřihlíží, pokud v ní pronajímatel neuvede v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav.

 

Kromě výpovědi může zaniknout nájem bytu dohodou, uplynutím sjednané doby, zánikem pronajaté věci (bytu, domu) nebo splynutím.

 

Nový občanský zákoník zcela upustil od sjednávání bytových náhrad, náhradních ubytování nebo přístřeší v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu.