Dobré dopoledne, dnes je pondělí 4.3.2024, svátek slaví Stela, zítra Kazimír.

Smlouva o nájmu rodinného domu - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o nájmu rodinného domu, nájemní smlouva - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___
___

 

Smlouva o nájmu rodinného domu, nájemní smlouva vzor

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou :


Jméno:
Datum narození:
Trvale bytem:

(dále jen „Pronajímatel”)

a

Jméno:
Datum narození:
Trvale bytem:

(dále jen „Nájemce”)

 tuto nájemní smlouvu

 

I.
Prohlášení pronajímatele

 

Pronajímatel prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne 3. 12. 2008 s právními účinky vkladu ke dni 15. 12. 2008 výlučným vlastníkem rodinného domu č. p. 18 o velikosti 4+1, stojícího na pozemku p. č. st. 24/2 - zastavěné plochy a nádvoří o výměře 133 m2, nacházejícího se v katastru nemovitostí na LV č. 139 pro obec a k.ú. Blansko, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko.

 

Byt uvedený v předchozím odstavci je vybaven kuchyňskou linkou, plynovým sporákem, bojlerem, vestavěnou skříní a plynovými kamny.

 

II.
Předmět smlouvy
 

 Pronajímatel se zavazuje rodinný dům uvedený v čl. I této smlouvy včetně vybavení tam uvedeného přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce. Nájemce bude užívat shora vymezený rodinný dům po určitou dobu deseti let, a to od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2024.


Spolu s rodinným domem má nájemce právo spoluužívat garáž, která je součástí domu.

 

III.
Nájemné

 

Nájemce se zavazuje platit po dobu trvání nájmu nájemné ve výši 10.500,- Kč měsíčně (slovy: deset tisíc pět set korun českých) vždy každý kalendářní měsíc na účet pronajímatele č. 589689578/0620, a to nejpozději k 15. dni v měsíci, za který se platí nájemné.

 

Nájemce se zavazuje společně s nájemným platit na účet pronajímatele zálohy na služby (dodávka elektřiny, tepelné energie, plynu, vodného, stočného a za odvoz odpadů) ve výši 2.000,- Kč  (slovy: dva tisíce korun českých) měsíčně.

 

Pravidelná platba nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu počíná měsícem leden 2014.

 

Pronajímatel je povinen provést jedenkrát ročně na základě vyúčtování skutečné spotřeby od poskytovatelů služeb vzájemné vyrovnání za zálohy na poskytnuté služby spojené s užíváním bytu. Provedené vyúčtování předá nájemci nejpozději do 30 dnů po obdržení vyúčtování od dodavatelů služeb. Pronajímatel se zavazuje případný přeplatek na zálohách na poskytnuté služby spojené s užíváním bytu vyplatit nájemci do 15 dnů od provedeného vyúčtování. Nájemce se zavazuje případný nedoplatek na zálohách na poskytnuté služby spojené s užíváním bytu uhradit pronajímateli při platbě nadcházejícího nájemného na pronajímatelem uvedený bankovní účet.

 

Nájemcovo právo na nahlížení do vyúčtování nákladů na poskytnuté služby a pořizování si z vyúčtování výpisy, opisy nebo kopie tím není dotčeno.

 

IV.
Práva a povinnosti nájemce

 

Nájemce prohlašuje, že je mu znám skutečný stav předmětu nájmu, který odpovídá ujednáním ve smlouvě, což stvrzuje podpisem této smlouvy.

Nájemce prohlašuje, že na základě osobní prohlídky zná skutečný stav rodinného domu již při uzavření smlouvy a považuje  rodinný dům za způsobilý k nastěhování.

Nájemce se zavazuje užívat rodinný dům řádně v souladu s nájemní smlouvou.

Nájemce v případě, že v rodinném domě trvale bydlí, může dát třetí osobě do podnájmu část rodinného domu i bez souhlasu pronajímatele. Nájemce má povinnost o takové skutečnosti pronajímatele písemně vyrozumět.

Nájemce je povinen oznámit ihned pronajímateli poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit, a bez zbytečného odkladu oznámit takové poškození nebo vadu, které brání obvyklému bydlení.

Nájemce je povinen oznámit zvýšení počtu osob žijících v domácnosti nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců, kdy daná skutečnost nastala. Nájemce si je vědom toho, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, dopouští se závažného porušení svých povinností. Pronajímatel má právo pro závažné porušení nájemcových povinností vypovědět nájemci nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal.

Nájemce je oprávněn provádět úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu, není-li v zákoně uvedeno jinak, pouze se souhlasem pronajímatele. Při skončení nájmu odstraní nájemce v bytě změnu, kterou provedl, ledaže pronajímatel navrácení v předešlý stav nežádá.

 

V.
Práva a povinnosti pronajímatele

 

Pronajímatel zpřístupní nájemci byt způsobilý k nastěhování a obývání dne 1.2.2014, kdy zároveň předá nájemci klíče od bytu, vstupních dveří a garáže.

Pronajímatel je povinen odstranit poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu nájemce poškození nebo vadu oznámil.

Pronajímatel požaduje, aby v nájemcově domácnosti žilo maximálně 7 osob, neboť větší počet osob přesahuje kapacitu nájemcova bytu a nesplňuje obvyklé pohodlné a hygienicky vyhovující podmínky.

Pronajímatel zajistí po dobu trvání nájmu dodávku služeb spojených s užíváním předmětu nájmu, a to dodávku elektřiny, tepelné energie, plynu, teplé a studené vody a odvoz odpadků. Ostatní potřebné služby si nájemce zajistí sám.

 

VI.
Ukončení nájemní smlouvy

 

Nájemní vztah založený touto smlouvou končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.

 

V den, kdy nájem končí, odevzdá nájemce pronajímateli rodinný dům společně s klíči a zpřístupní ho pronajímateli v užívání. Nájemce odevzdá rodinný dům ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel.

Tato smlouva může být ukončena též písemnou dohodou pronajímatele a nájemce nebo písemnou výpovědí smluvních stran. Pronajímatel je povinen ve výpovědi nájmu uvést výpovědní důvod. Nájemce může nájemní vztah vypovědět jen, dojde-li ke změně okolností způsobem vymezeným v ust. § 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

VII.
Závěrečná ustanovení

 

Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.


 


V Blansku , dne 2.1. 2014

..........................................  ........................................................
pronajímatel                                         nájemce
 Příloha:
Protokol o předání a převzetí rodinného domu


Obecné informace o nájemní smlouvě bytu podle nového občanského zákoníku a její náležitosti: 

Nájem bytu zaznamenal velkou změnu oproti dřívější právní úpravě. Nově je do zákona přidán účel nájmu - zajištění bytových potřeb nájemce. Je-li předmětem nájemního vztahu rodinný dům použije se ustanovení o nájmu bytu přiměřeně.

Je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení (např. rekreace, letní byt, stáž, ad.), použije se obecné ustanovení o nájmu (tj. ust. § 2201 a násl. NOZ). Stejně se bude postupovat v případě, že nájemcem bude právnická osoba.

Zákon vymezuje pojem byt v ust. 2236 odst. 1 NOZ - Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.

Na strany se vztahuje zvláštní ustanovení o nájmu bytu i v případě, že pronajatý prostor není určen k bydlení, ale slouží k uspokojení bytových potřeb nájemce (např. houseboat, ateliér...).

 

Náležitosti nájemní smlouvy (bytu)

U podstatných náležitostí nájemní smlouvy došlo k zjednodušení.  Pro platnost nájemní smlouvy stačí označení předmětu nájmu bytu a vyjádření úplatnosti. Nájemní smlouva musí být v písemné formě, ale pronajímatel nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.

 

Nájemné

Nájemné se stanovuje pevnou částkou a v případě, že není uvedeno období, za které se platí, nastává fikce, že se sjednává za jeden měsíc. Neuvedení výše nájemného ve smlouvě, nemá za následek neplatnost smlouvy. Pronajímatel má právo na obvyklé nájemné, které je typické v den uzavření smlouvy pro dané místo a nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.

 

Ochrana poctivého nájemce

NOZ pamatuje na situace, kdy uzavřená nájemní smlouva je neplatná nebo k uzavření nájemní smlouvy mezi stranami vůbec nedošlo. Bez ohledu na to, nájemce daný byt dlouhodobě užívá v dobré víře, že nájem vznikl a z projevů vůle stran vyplývá, že najemní vztah existuje. Dobrou vůli dovozujeme z placení nájemného ze strany nájemce nebo z předání  bytu nájemci pronajímatelem společně s klíči. Zákon v tomto případě dává ochranu nájemci v podobě zhojení právního stavu po třech letech užívání bytu nájemcem v dobré víře, že nájem je po právu.

.