Dobré ráno, dnes je středa 21.2.2024, svátek slaví Lenka, zítra Petr.

Žádost o udělení výjimky ze zákazu nabývat majetek v insolvenčním řízení - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

Žádost o udělení výjimky ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma
Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014
 

Žádost o udělení výjimky ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou

 

Navrhovatel:
Jan Novák
nar. 12. 8. 1980
trvale bytem: Dolní 15, 251 01 Říčany

 

 


Krajský soud v Praze

náměstí Kinských 5
    150 75  Praha 5    

 


ke sp. zn.: KSPH 25 INS 45898/2014

 


Dlužník:     Josef Novák, nar. 15. 12. 1956, bytem Dolní 15, 251 01 Říčany
                   Jaroslava Nováková, nar. 25. 2. 1958, bytem Dolní 15, 251 01 Říčany

 


Insolvenční správce:     Mgr. Vilém Prokop, IČ 25889963, se sídlem Novohradská 15, 100 01 Praha 1

 

 


Žádost o udělení výjimky ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou dle ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

 

 

I.


Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 25 INS 45898/2014-A-9 ze dne 12. 3. 2014 bylo výše uvedeným dlužníkům schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Vilém Prokop, IČ 25889963, se sídlem Novohradská 15, 100 01 Praha 1.

 

Do majetkové podstaty dlužníků byly zahrnuty následující nemovité věci:
-    pozemek st. p. č. 502/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 201 (rodinný dům), v části obce Říčany
-    pozemek p. č. 502/4 – zahrada

 

vše zapsáno na LV č. 102, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, pro obec a k. ú. Říčany.

 

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 16. 8. 2014, č. j. KSPH 25 INS 45898/2014-B-15 byl udělen insolvenčnímu správci souhlas se zpeněžením nemovitých věcí náležejících do majetkové podstaty dlužníků uvedených v soupisu majetkové podstaty pod poř. č. 1-2 mimo dražbu za minimální kupní cenu 205.000,- Kč.


II.


Navrhovatel jakožto syn dlužníků, který s dlužníky bydlí ve společné domácnosti v rodinném domě na adrese Dolní 15, 251 01 Říčany, je v současné době jediným zájemcem o koupi shora uvedených nemovitých věcí, které jsou předmětem soupisu majetkové podstaty dlužníků. Navrhovatel učinil cenovou nabídku za předmětné nemovité věci ve výši 206.000,- Kč.

 

Prodejem předmětných nemovitých věcí navrhovateli by byla bytová potřeba dlužníků v uvedeném rodinném domě zachována, a nedošlo by ani ke zvýšení jejich životních nákladů souvisejících s hledáním nového bydlení a placením nájemného, což by jinak mohlo mít negativní dopad na další průběh insolvenčního řízení.

 

Navrhovatel spatřuje udělení výjimky ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníků za důvodné nejen s ohledem na výše uvedené skutečnosti, ale i na průběh insolvenčního řízení a zásadu maximálního uspokojení věřitele a zásadu rychlosti a hospodárnosti insolvenčního řízení.


III.


Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

 

V návaznosti na ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona může na návrh osoby blízké a po vyjádření věřitelského výboru insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Vzhledem k tomu, že se všichni přihlášení věřitelé vzdali funkce v prozatimním věřitelském výboru, má navrhovatel za to, že funkci prozatimního věřitelského výboru vykonává insolvenční soud.

 

IV.


S ohledem na výše uvedené žádá navrhovatel jakožto syn dlužníků, aby výše uvedený insolvenční soudu v souladu s ust. § 295 odst. 3 insolvečního zákona povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků a povolil prodej výše uvedených nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty pod poř. č. 1-2 navrhovateli jakožto synovi dlužníků.

 

S ohledem na výše uvedené žádá navrhovatel, aby insolveční soud vydal následující

 

U S N E S E N Í :

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Josefa Nováka, nar. 15. 12. 1956 a Jaroslavy Novákové, nar. 25. 2. 1958, oba bytem Dolní 15, 251 01 Říčany ve prospěch osoby blízké Jana Nováka, nar. 12. 8. 1980, trvale bytem Dolní 15, 251 01 Říčany, ohledně nemovitých věcí uvedených v soupisu majetkové podstaty ze dne 15. 4. 2014 pod poř. č. 1-2, a to:

 

-    pozemku st. p. č. 502/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 201 (rodinný dům), v části obce Říčany,
-    pozemku p. č. 502/4 – zahrada

 

vše zapsáno na LV č. 102, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, pro obec a k. ú. Říčany.