Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Odstoupení od smlouvy o prodeji nemovité věci pro její podstatné porušení - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Odstoupení od kupní smlouvy o prodeji nemovité věci pro podstatné porušení smlouvy - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma
Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

_


 

Odstoupení od kupní smlouvy o prodeji nemovité věci pro podstatné porušení smlouvy
 

 

Jméno a příjmení kupujícího: .................................................
Adresa.................................................................
Kontaktní údaje: telefon a e-mail .............................

 

 


Jméno a příjmení prodávajícího ........
Adresa prodávajícího .............................................
Kontaktní údaje: telefon a e-mail .............................

 

 


V Praze dne 5. listopadu 2014

 

 

Odstoupení od smlouvy kupní smlouvy o prodeji nemovité věci pro podstatné porušení smlouvy

 

Dne ................ jsem s Vámi uzavřel kupní smlouvy, na základě níž došlo k prodeji pozemku p. č. st. ............. – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře ......m2, jehož součástí je stavba s č. p. ....... (rodinný dům), vše zapsáno na LV č. …u Katastrálního úřadu pro …, katastrální pracoviště .................., obec …, katastrální území .........  Právní účinky vkladu vlastnického práva k shora uvedeným nemovitým věcem nastaly dne ............


V kupní smlouvě konkrétně čl. V. jste uvedl, že na převáděných nemovitých věcech neváznou žádné právní ani faktické vady, vyjma případných faktických vad zjevně viditelných při běžné prohlídce. Prohlídka prodávaného rodinného domu se uskutečnila 18. července 2014, kdy bylo sucho. Při prohlídce jsem Vás upozornil na to, že má dcera je silný astmatik a s ohledem na její onemocnění mám zájem pouze o dům, do kterého nezatéká a nevzlíná v něm půdní vlhkost. Na mé upozornění jste reagoval, že do domu nezatéká a vlhkost ani plísně se v něm nevyskytují.


Již od začátku října 2014 začaly v obytné části domu vzlínat plísně, které se po odstranění opakovaně objevovaly. V důsledku výskytu plísní nemůže moje dcera pro silné astma dům prakticky obývat. Přivolaný stavební odborník mi sdělil, že se jedná o skrytou stavební závadu, kterou nelze opravou odstranit.


S ohledem na výše uvedené mám za to, že jde o neodstranitelnou vadu nemovité věci, která brání ji užívat pro její obvyklý účel bydlení. Tuto vadu považuji za porušení kupní smlouvy podstatným způsobem a v souladu s ust. § 2106 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), odstupuji od kupní smlouvy ze dne .......... a zároveň ve smyslu ust. § 2993 NOZ požaduji vrácení kupní ceny ................... Kč na účet č. .........................., vedený u .................. banky, a to nejpozději do 30 kalendářní dnů od doručení odstoupení.


Nebude-li kupní cena připsána na uvedený účet ve stanovené lhůtě, nezbude mi, než uplatnit svůj nárok u soudu společně s úrokem z prodlení a náklady soudního řízení.  


S pozdravem

 

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

 


 

Kupující má od účinnosti nového občanského zákoníku prodlouženou lhůtu na 5 let od nabytí nemovité věci, ve které může prodávajícímu oznámit skrytou vadu stavby. Vždy je však nutné, aby byla skrytá vada oznámená kupujícím bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. K lhůtě 5 let se nepřihlíží v případě, že prodávající o vadě na nemovité věci věděl a závěrně ji kupujícímu zamlčel. Bude-li nečestné jednání prodávajícího prokázáno, k námitce, že vada byla uplatněna po lhůtě 5 let od nabytí nemovitosti, soud nebude přihlížet a kupující má nárok na nápravu.


Za podstatné porušení kupní smlouvy se považuje takové porušení, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Nepodstatným porušením jsou drobné vady, o kterých prodávající vědět nemusel a kupující má právo na jejich odstranění nebo dodatečnou přiměřenou slevu.


Jde-li o podstatné porušení smlouvy má kupující právo na:
-    odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci (např. prodávající uvedl v kupní smlouvě, že v domě je provedena nová vodoinstalace s plastovými trubkami a ve skutečnosti kupující zjistí, že zde jsou staré ocelové trubky, které prosakují, musí prodávající zajistit nápravu)
-    odstranění vady opravou věci
-    přiměřenou slevu z kupní ceny
-    odstoupení od smlouvy 


Volba odškodnění je na kupujícím a kupující jednu z výše uvedených možností musí oznámit prodávajícímu společně s oznámení objevené vady nebo dodatečně bez zbytečného odkladu. Jednou uvedený způsob náhrady již nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit.


Výjimkou jsou případy, kdy kupující zvolil opravu vady a ukázalo se, že věc nelze opravit, prodávající neodstranil vadu ve stanovené lhůtě či oznámil kupujícímu, že vadu neodstraní. V takovém případě může kupující provést změnu a dodatečně požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.