Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Žádost o udělení souhlasu s podnájmem - vzor, formulář, nový občanský zákoník 2014

Žádost o udělení souhlasu a souhlas s podnájmem (formulářový vzor)  - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

_

 

Žádost o udělení souhlasu k podnájmu  

vzor

 

 

Osobní údaje současného nájemce bytu – žadatel o souhlas s podnájmem bytu:

Příjmení..................................................................................................................................................
Jméno..................................................................., rodné číslo  ...................................... /................
Trvalý pobyt nájemce: …………………………………………………..……………………….…
Kontaktní telefon: ………………………………


Tímto žádám o udělení souhlasu s podnájmem bytu č. p. .........., nacházejícího se v .....

nadzemním podlaží na adrese .................... o velikosti ... +...... na dobu od ..............

do .................. dle přiložené smlouvy o podnájmu. Do podnájmu bude přenechán

celý byt/část bytu.

 

Důvodem mé žádosti je ............................................................................................................
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 
(např. práce, studium mimo město, dočasné/trvalé zajištění jiného způsobu bydlení, přenechání

bytu do podnájmu dceři, synovi)

 

Budoucí podnájemci:
Příjmení a jméno: ................................................................., r. č.: ............................/..............
Trvalý pobyt:.................................................................................................................................

 

Příjmení a jméno: ................................................................., r. č.: ............................/..............
Trvalý pobyt:.................................................................................................................................

 

 

 

Datum .............................                     Podpis dosavadního nájemce: ..............................

 

 

Osobní údaje pronajímatele bytu:

Příjmení..........................................................................................................................................
Jméno..................................................................., rodné číslo  .............................. /.................
Trvalý pobyt nájemce: …………………………………………………..……………………
Kontaktní telefon: ………………………………

 

uděluji/neuděluji souhlas s podnájmem bytu č. p. .........., nacházejícího se v .....

nadzemním podlaží na adrese .................... o velikosti ... +...... na dobu

od .............. do .................

 

.


   Datum .............................                               Podpis pronajímatele: ............................................

 

 Příloha: Smlouva o podnájmu


 

Žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu nebo jeho části stejně jako souhlas s podnájmem musí být v písemné formě. V případě, že se pronajímatel k žádosti ve lhůtě jednoho měsíce nevyjádří, nastává fikce, že souhlas byl udělen. To neplatí, pokud byl ve smlouvě ujednán zákaz podnájmu.

 


 

 

Obecné informace o nájemní smlouvě bytu podle nového občanského zákoníku a její náležitosti:

Nájem bytu zaznamenal velkou změnu oproti dřívější právní úpravě. Nově je do zákona přidán účel nájmu - zajištění bytových potřeb nájemce. Je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení (např. rekreace, letní byt, stáž, ad.), použije se obecné ustanovení o nájmu (tj. ust. § 2201 a násl. NOZ). Stejně se bude postupovat v případě, že nájemcem bude právnická osoba.

Zákon vymezuje pojem byt v ust. 2236 odst. 1 NOZ - Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.

Na strany se vztahuje zvláštní ustanovení o nájmu bytu i v případě, že pronajatý prostor není určen k bydlení, ale slouží k uspokojení bytových potřeb nájemce (např. houseboat, ateliér...).

 

Podnájem

Podnájmem se obecně rozumí přenechání bytu nebo jeho části, kterou máme v nájmu, do užívání třetí osobě, která nám za dobu trvání podnájmu platí nájemné.
Uzavřít podnájemní smlouvu není vždy možné. Smluvní strany mohou v nájemní smlouvě výslovně možnost sjednání podnájmu vyloučit. Není-li tomu tak a nájemce se rozhodne byt pronajat, je nutné rozlišit, zda v pronajímaném bytě bude sám trvale bydlet nebo v bytě trvale nebydlí. 

 
V případě, že nájemce pronajme část bytu a v bytě nadále bydlí, není vyžadován souhlas pronajímatele (vlastníka bytu). Pronajme-li nájemce celý byt a sám v něm bydlet nebude, potřebuje pro přijetí podnájemníka do bytu dle ust. § 2274 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlas pronajímatele. O souhlas pronajímatele musí písemně požádat a i souhlas pronajímatele musí být udělen v písemné podobně. V případě, že se pronajímatel k žádosti ve lhůtě jednoho měsíce nevyjádří, nastává fikce, že souhlas byl udělen. To neplatí, pokud byl ve smlouvě ujednán zákaz podnájmu.


Není-li v nájemní smlouvě sjednán zákaz podnájmu, ale pronajímatel si vyhradil své právo vyjádřit souhlas s přijetím nového člena nájemcovi domácnosti, lze přiměřeně vztáhnout toto pravidlo i na případ podnájmu části bytu podnájemníkovi.


Poruší-li nájemce některou z výše uvedených povinností, má se za to, že tím hrubě porušil svoji povinnost a pronajímateli vzniká nárok na výpověď nájmu vůči nájemci. S okamžikem zániku nájmu zaniká i podnájem.


Nájemce nesmí zapomínat na to, že odpovídá za podnájemníka jako by byt užíval sám.

 
Náležitosti nájemní smlouvy (bytu)

U podstatných náležitostí nájemní smlouvy došlo k zjednodušení.  Pro platnost nájemní smlouvy stačí označení předmětu nájmu bytu a vyjádření úplatnosti. Nájemní smlouva musí být v písemné formě, ale pronajímatel nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.

 
Nájemné

Nájemné se stanovuje pevnou částkou a v případě, že není uvedeno období, za které se platí, nastává fikce, že se sjednává za jeden měsíc. Neuvedení výše nájemného ve smlouvě, nemá za následek neplatnost smlouvy. Pronajímatel má právo na obvyklé nájemné, které je typické v den uzavření smlouvy pro dané místo a nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.

 
Ochrana poctivého nájemce
NOZ pamatuje na situace, kdy uzavřená nájemní smlouva je neplatná nebo k uzavření nájemní smlouvy mezi stranami vůbec nedošlo. Bez ohledu na to, nájemce daný byt dlouhodobě užívá v dobré víře, že nájem vznikl a z projevů vůle stran vyplývá, že najemní vztah existuje. Dobrou vůli dovozujeme z placení nájemného ze strany nájemce nebo z předání  bytu nájemci pronajímatelem společně s klíči. Zákon v tomto případě dává ochranu nájemci v podobě zhojení právního stavu po třech letech užívání bytu nájemcem v dobré víře, že nájem je po právu.
.