Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Občanské právo Žádost o udělení souhlasu k podnájmu, souhlas s podnájmem - vzor, nový občanský zákoník 2014

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Žádost o udělení souhlasu k podnájmu, souhlas s podnájmem - vzor, nový občanský zákoník 2014 Email
Středa, 26. březen 2014 | Vložil: Mgr. Veronika Křížová (právník) | Zobrazeno: 20421x

Žádost o udělení souhlasu k podnájmu (vzor č. 1), Souhlas s podnájmem (vzor č. 2)  - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

_

Vzor č.1

 

Žádost o udělení souhlasu k podnájmu  

dle ust. § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 

 

Jméno a příjmení nájemce ................................................
Adresa.................................................................................
Kontaktní údaje (telefon a e-mail) ...................................

 

 


Jméno a příjmení pronajímatele ..............................
Adresa ..........................................................................
Kontaktní údaje (telefon a e-mail) ...................................................................

 

 

V ..................... dne ........................

 Žádost o udělení souhlasu k podnájmu

 

 

Vážený pane .....................,

 


dne ................jsem s Vámi uzavřel nájemní smlouvu, jejímž předmětem je byt č. ........... ,  nacházející se v ........... nadzemním podlaží bytového domu č. p. ............., který se nachází na pozemku st. p. č. ............, vše zapsáno na LV č. .............., vedeném u Katastrálního úřadu pro ............ ,  katastrální pracoviště .........,  katastrální území .............. ,  obec .................. (dále jen "byt").


Shora uvedený pronajatý byt nyní nebudu do ..................... potřebovat, neboť mám zajištěn jiný způsob bydlení mimo Prahu.


S ohledem na uvedené skutečnosti Vás ve smyslu ust. § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, žádám o udělení souhlasu s podnájmem výše uvedeného bytu panu ..........................., nar. ........................., bytem .................................


S pozdravem

 

 

..............................................
(vlastnoruční podpis)

 

 

Vzor č. 2

 

Souhlas s podnájmem


dle ust. § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 

Jméno a příjmení pronajímatele ..............................
Adresa ..........................................................................
Kontaktní údaje (telefon a e-mail) ...................................................................

 

 

 

Jméno a příjmení nájemce ................................................
Adresa.................................................................................
Kontaktní údaje (telefon a e-mail) ...................................

 

 

V ..................... dne ........................

 Souhlas s podnájmem


Vážený pane ........................,

 

na základě Vaší žádosti o udělení souhlasu k podnájmu ze dne ............................. Vám tímto oznamuji, že jako vlastník bytu a zároveň pronajímatel souhlasím s přenecháním bytu č. ........... ,  nacházející se v ........... nadzemním podlaží bytového domu č. p. ............., který se nachází na pozemku st. p. č. ..........., v katastrální území .............. ,  obec .................., vše zapsáno na LV č. .............., vedeném u Katastrálního úřadu pro ............ ,  katastrální pracoviště ........., do podnájmu panu ........................, nar. .........................., bytem ...............................................

 


S pozdravem

 

..............................................
(vlastnoruční podpis)

 

 


 

Žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu nebo jeho části stejně jako souhlas s podnájmem musí být v písemné formě. V případě, že se pronajímatel k žádosti ve lhůtě jednoho měsíce nevyjádří, nastává fikce, že souhlas byl udělen. To neplatí, pokud byl ve smlouvě ujednán zákaz podnájmu.

 


 

 Obecné informace o nájemní smlouvě bytu podle nového občanského zákoníku a její náležitosti:

 

Nájem bytu zaznamenal velkou změnu oproti dřívější právní úpravě. Nově je do zákona přidán účel nájmu - zajištění bytových potřeb nájemce. Je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení (např. rekreace, letní byt, stáž, ad.), použije se obecné ustanovení o nájmu (tj. ust. § 2201 a násl. NOZ). Stejně se bude postupovat v případě, že nájemcem bude právnická osoba.

Zákon vymezuje pojem byt v ust. 2236 odst. 1 NOZ - Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.

Na strany se vztahuje zvláštní ustanovení o nájmu bytu i v případě, že pronajatý prostor není určen k bydlení, ale slouží k uspokojení bytových potřeb nájemce (např. houseboat, ateliér...).

 

 

Podnájem

Podnájmem se obecně rozumí přenechání bytu nebo jeho části, kterou máme v nájmu, do užívání třetí osobě, která nám za dobu trvání podnájmu platí nájemné.
Uzavřít podnájemní smlouvu není vždy možné. Smluvní strany mohou v nájemní smlouvě výslovně možnost sjednání podnájmu vyloučit. Není-li tomu tak a nájemce se rozhodne byt pronajat, je nutné rozlišit, zda v pronajímaném bytě bude sám trvale bydlet nebo v bytě trvale nebydlí. 

 
V případě, že nájemce pronajme část bytu a v bytě nadále bydlí, není vyžadován souhlas pronajímatele (vlastníka bytu). Pronajme-li nájemce celý byt a sám v něm bydlet nebude, potřebuje pro přijetí podnájemníka do bytu dle ust. § 2274 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlas pronajímatele. O souhlas pronajímatele musí písemně požádat a i souhlas pronajímatele musí být udělen v písemné podobně. V případě, že se pronajímatel k žádosti ve lhůtě jednoho měsíce nevyjádří, nastává fikce, že souhlas byl udělen. To neplatí, pokud byl ve smlouvě ujednán zákaz podnájmu.


Není-li v nájemní smlouvě sjednán zákaz podnájmu, ale pronajímatel si vyhradil své právo vyjádřit souhlas s přijetím nového člena nájemcovi domácnosti, lze přiměřeně vztáhnout toto pravidlo i na případ podnájmu části bytu podnájemníkovi.


Poruší-li nájemce některou z výše uvedených povinností, má se za to, že tím hrubě porušil svoji povinnost a pronajímateli vzniká nárok na výpověď nájmu vůči nájemci. S okamžikem zániku nájmu zaniká i podnájem.


Nájemce nesmí zapomínat na to, že odpovídá za podnájemníka jako by byt užíval sám.

 

 
Náležitosti nájemní smlouvy (bytu)

U podstatných náležitostí nájemní smlouvy došlo k zjednodušení.  Pro platnost nájemní smlouvy stačí označení předmětu nájmu bytu a vyjádření úplatnosti. Nájemní smlouva musí být v písemné formě, ale pronajímatel nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.

 
Nájemné

Nájemné se stanovuje pevnou částkou a v případě, že není uvedeno období, za které se platí, nastává fikce, že se sjednává za jeden měsíc. Neuvedení výše nájemného ve smlouvě, nemá za následek neplatnost smlouvy. Pronajímatel má právo na obvyklé nájemné, které je typické v den uzavření smlouvy pro dané místo a nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.

 
Ochrana poctivého nájemce
NOZ pamatuje na situace, kdy uzavřená nájemní smlouva je neplatná nebo k uzavření nájemní smlouvy mezi stranami vůbec nedošlo. Bez ohledu na to, nájemce daný byt dlouhodobě užívá v dobré víře, že nájem vznikl a z projevů vůle stran vyplývá, že najemní vztah existuje. Dobrou vůli dovozujeme z placení nájemného ze strany nájemce nebo z předání  bytu nájemci pronajímatelem společně s klíči. Zákon v tomto případě dává ochranu nájemci v podobě zhojení právního stavu po třech letech užívání bytu nájemcem v dobré víře, že nájem je po právu.
.

 

 

 

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny