Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Darovací smlouva mezi manželi, nemovitost - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva na nemovitost mezi manželi - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014
___
___

 

 

DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST

 

Martin Kovář
bytem Plzeňská 97, 150 00 Praha 5
Rč 751105/1108
(dále jen „dárce“)/

 

a

 

Jana Kovářová
bytem Plzeňská 97, 150 00 Praha 5
Rč. 820501/1972
(dále jen „obdarovaná“)

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 

tuto darovací smlouvu

 


I.
Prohlášení dárce

 

1. Dárce prohlašuje, že je na základě Kupní smlouvy ze dne 1. 9. 1999, s právními účinky vkladu práva ke dni 10. 9. 1999, č. j. V-4585/1999-458 výlučným vlastníkem nemovitých věcí a to: 

- pozemku st. p. č. 1240/1, označeném jako zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1567 m2, jehož součástí je stavba č. p. 103, rod. dům

nacházející se v k. ú. Trnovany, obec Teplice, okres Teplice, zapsané na listu vlastnictví č. 443 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice.

 

II.
Předmět smlouvy

 

1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí obdarované jako své manželce, tedy daruje, spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na nemovitých věcech uvedených v čl. I odst. 1. této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím, tak aby dáre měl ve svém výlučném vlastnictví spoluvlastnický podíl na uvedených nemovitých věcech ve výši id. ½.a obdarovaná měla ve svém výlučném vlastnictví spoluvlastnický podíl na uvedených nemovitých věcech ve výši id. ½.

 

2. Obdarovaná uvedený dar v celém rozsahu do svého vlastnictví přijímá.

 

III.
Ostatní ujednání

 

1. Dárce prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu daru vázly právní či faktické vady, vyjma případných faktických vad zjevně viditelných při běžné prohlídce. Dárce rovněž prohlašuje, že na předmětu daru neváznou žádné dluhy, věcná břemena (služebnosti či reálná břemena), zástavní práva ani jiná práva třetích osob nebo jiné právní závady.

2. Dárce dále prohlašuje, že jeho možnost disponovat s označeným předmětem daru není žádným způsobem omezena.

3. Obdarovaná prohlašuje, že je jí stav darovaných nemovitých věcí znám, tyto nemovité věci si řádně prohlédla a v takovém stavu je přejímá do svého výlučného vlastnictví.

 

IV.
Návrh na vklad

 

1. Obdarovaná nabude spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ k nemovitostem uvedeným v čl. I této smlouvy vkladem práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice.

 

2. Obdarovaná i dárce se tak stanou podílovými spoluvlastníky, z nich každý bude vlastníkem podílu ve výši id. ½ na pozemku p. č. 1240/1  a dalších nemovitých věcech uvedených v čl. I této smlouvy.

 

3. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva podá příslušnému katastrálnímu úřadu obdarovaná, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. Správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí obdarovaná.

 

4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si v řízení před katastrálním úřadem vzájemnou součinnost tak, aby byl vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí povolen.


V.
Odvolání daru

 

1. Dárce může odvolat dar, upadne-li po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. V tomto případě může dárce požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu.


2. Obdarovaný se zprostí vydání daru zpět dárci, pokud dárci poskytne nutnou výživu, v tom rozsahu v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný takovou povinnost nemá, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce.


3. Dárce může od darovací smlouvy odstoupit, ublíží-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy a dárce takovéto jednání obdarovanému neprominul. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné zaplacení jeho obvyklé ceny.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 

1. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a právními předpisy souvisejícími.

 

2. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

 

3. Tato smlouva je sepsána a uzavřena celkem ve třech vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž jedno vyhotovení bude použito jako příloha k návrhu na vklad do katastru nemovitostí a po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana po podpisu této smlouvy.


4. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek či na nátlak kterékoliv strany popř. třetích osob, což stvrzují svým podpisem.


5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 


    

V .................. dne .......................                        V .................. dne .......................  

 

 


                   .....................................                                .....................................

                                       dárce                                                     obdarovaná

 

 


Právoplatné darování musí splnit zákonem stanovené podmínky pro převody vlastnického práva. Jde-li o převod nemovitostí je vyžadována darovací smlouva v písemné podobně. V darovací smlouvě musí být mj. projev vůle dárce i obdarovaného obsažen na téže listině. Manželé si mohou darovat pouze majetek nezahrnutý do společného jmění manželů.

 

Darování lze realizovat darovací smlouvou nebo notářským zápisem o rozšíření společného jmění manželů (např. manžel zdědil RD, přeje si, aby RD vlastnila i jeho manželka - může na ní darovací smlouvou převést spoluvlastnický podíl určité velikosti, nebo může rozšířit notářským zápisem společné jmění manželů o tento RD. Následně je nutné změnu vlastnického práva vložit do katastru nemovitostí.

 


 

Obecné informace o darovací smlouvě podle nového občanského zákoníku a její náležitosti:

 

 Darovací smlouva představuje bezúplatné převedení majetku mezi smluvními stranami na základě smlouvy. Dárce může darovací smlouvou, buď bezplatně převést vlastnické právo k věci na obdarovaného, tak že zároveň dojde k předání daru, nebo se může zavázat (dát příslib) obdarovanému dar předat v budoucnu.

 

Předmětem darovací smlouvy mohou být věci movité i nemovité, pohledávky, výsledek činnosti, podpora, budoucí majetek.

 

Darování podpory

Dárce se může zavázat obdarovaného pravidelně podporovat (např. soused nám umožní pravidelní odběr vody z jeho studny). Podporou se rozumí pravidelné poskytování daru, které může být účelově zaměřeno (podpora rodičů při studiu potomka, podpora při insolvenci). Poté co účel darování odpadne (syn dostuduje, dojde k splnění oddlužení) závazek z podpory zanikne. Strany si při sjednání pravidelné podpory mohou upravit i přechod práva na podporu na jejich právní nástupce.

 

Darování celého majetku

Dárce může darovat všechen svůj současný majetek, který vlastní ke dni účinnosti smlouvy. Obdarovaný však musí mít na paměti, že nabude-li všechen majetek dárce, váže se na něj ustanovení o převzetí majetku (§ 1893 NOZ), dle kterého se stává společně a nerozdílně se zcizitelem dlužníkem z dluhů, které s převzatým majetkem souvisí. Je-li obdarovaný osobou blízkou vůči dárci, není výše do které společně s dárcem odpovídá omezena hodnotou majetku který nabyl. Zprostit se této povinnosti může, prokáže-li, že o určitém dluhu nevěděl nebo nemohl vědět.

Zákon také limituje darování budoucího majetku, kdy vůli dárce disponovat s majetkem nabytým později je omezena na 1/2 tohoto majetku.

 

Společenská úsluha

Vedle darování je nutné rozlišovat ostatní liberality (společenské úsluhy), kdy nepůjde o darování, neboť zde chybí vůle stran se smluvně vázat. Příkladem může být nabídnutí cigarety, tringelt v restauraci, svezení stopaře a jiné. Na tyto společenské úsluhy se nevztahují ustanovení o darování, např. dárce se nemůže domáhat vrácení daru.

 

Nově také občanský zákoník umožňuje tomu, kdo pouze slíbí druhému nějaký dar, takový slib nedodržet. V případě, že však byl již slib učiněn, má právo, ten kdo slib obdržel, požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených v očekávání daru. Například prodavač zverimexu slíbí chovateli darovat dvě želvy. V samotném očekávání daru si chovatel pořídí terárium a potravu pro želvy na dva roky. Prodavač má právo od daného slibu odstoupit a želvy mu nedarovat, ale bude muset chovateli uhradit již účelně vynaložené náklady za terárium a potravu pro želvy.

 

Nový občanský zákoník v tomto případě připouští výjimku ze zásady, že daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny (§ 3 odst. 2 písm d) NOZ). Slib daru v tomto případě nezavazuje, nemusí být dodržen. Potencionálnímu obdarovanému náleží právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které vynaložil v domnění, že bude obdarován. Nepřísluší mu však právo na vymáhání vydání slíbené věci.

 

Písemná forma se u darovací smlouvy vyžaduje při darování věci zapsané do veřejného seznamu (nemovitosti, ochranné známky...) Dále je písemná smlouva předepsána i v případě, že obsahem smlouvy je samotný závazek dárce k odevzdání daru v budoucnu. V tomto případě je dárce zavázán pouze k odevzdání daru, nikoli k povinnosti platit úrok z prodlení.

 

Dárce také v případě, že ještě neodevzdal dar, může od smlouvy odstoupit a odevzdání daru odepřít. Takové jednání ze strany dárce občanský zákoník připouští v případě závažné změny okolností na jeho straně, které vedou k vážnému ohrožení dárcovy výživy nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti.

 

Například Dárce se zavázal poskytnout obdarovanému podporu. Dárcův rodinný domek postihla povodeň a dárce nyní se svojí rodinou bydlí v pronajatém bytu. Po uhrazení nájemného dárci nezbývá dostatek finančních prostředků pro jeho výživu a výživu jeho dětí. Dárce může v případě, že ještě nedošlo k poskytnutí daru, odstoupit od smlouvy a odevzdání daru odepřít. Došlo-li k částečnému odevzdání daru ze strany dárce, může odstoupit od smlouvy jen ohledně toho, co dosud nesplnil.

 

Za darování se považuje i tzv. smíšená smlouva v případě, že hodnota darování převažuje. Práva a povinnosti se budou posuzovat podle darovací smlouvy, byla-li hodnota daru uplacena jen zlomkovou cenou (př. počítač za 1,- Kč).

 

Zákaz darování

Relativní neplatnost způsobuje darování osobě, která provozuje zařízení poskytující zdravotnické služby, a osobě která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána. Relativní neplatnosti se může dovolat pouze dárce v případě, že učinil darování v době, kdy byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho službu.

 

Darování pro případ smrti

Na rozdíl od starého občanského zákoníku, který darování pro případ smrti výslovně zakazoval, nový občanský zákoník váže takovéto darování na odkládací podmínku, že obdarovaný přežije dárce. Daná smlouva nabývá účinnosti, až když dárce zemře. Smrtí dárce také dochází k převodu vlastnického práva na obdarovaného. Od úpravy odkazu se darování pro případ smrti liší splněním těchto tří podmínek: 1) obdarovaný vyslovil souhlas s darováním, 2) dárce se výslovně vzdá svého práva dar odvolat, 3) dárce vydá listinu obdarovanému.

 

Odvolání daru

 

Odvolání daru pro nouzi

Dárce může odvolat dar, upadne-li po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. V tomto případě může dárce požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu. Právo dárce na odvolání daru se nevztahuje na případy, kdy si dárce přivodí nouzi úmyslně sám nebo z hrubé nedbalosti. Právo odvolat dar je osobním právem dárce a zaniká jeho smrtí.

 

Odvolání daru pro nevděk

Dárce může od darovací smlouvy odstoupit, ublíží-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy a dárce takovéto jednání obdarovanému neprominul. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné zaplacení jeho obvyklé ceny.

 

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy běží dárci lhůta 1 rok ode dne, co obdarovaný dárci ublížil nebo 1 rok ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru.

 

 


 

Doplnění darovací smlouvy o ujednání o předkupním právu

Do smlouvy lze vložit předkupní právo, které zavazuje obdarovaného jako dlužníka nabídnout darovaný podíl dárci ke koupi, bude-li chtít jej prodat třetí osobě.

Předkupní právo lze sjednat smluvně nebo i jako věcné právo, které podléhá zápisu do katastru nemovitostí. Sjednání vzájemného předkupního práva je vhodné dohodnout v samostatné smlouvě, neboť v rámci darovací smlouvy lze sjednat předkupní právo pouze k darovanému podílu.  
V případě vložení ujednání o předkupním právu do darovací smlouvy je nutné přečíslovat článek závěrečného ustanovení na č. VII.
Smlouva o zřízení vzájemného předkupního práva bude brzy součástí dostupných vzorů.VI.
Předkupní právo


Účastníci této smlouvy sjednávají ve smyslu ust. § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), předkupní právo k předmětu daru. Dárce jako předkupník daruje pozemek p. č. 1240/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1567 m2, jehož součástí je budova č. p. 103 – rodinný dům stojící na tomto pozemku, nacházející se v k. ú. Trnovany, obec Teplice, okres Teplice, zapsaný na listu vlastnictví č. 443 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice, s výhradou, že obdarovaná jako dlužník mu ho nabídne ke koupi, kdyby ho chtěla prodat, směnit či jinak bezúplatně převést na třetí osobu a dlužník (obdarovaná) se zavazuje předkupníkovi (dárci) výše uvedený podíl ve výši id ½ na nemovitých věcech specifikovaných v čl. II této smlouvy nabídnout ke koupi, kdyby dlužník (obdarovaná) chtěla uvedený dar prodat, směnit či jinak bezúplatně převést na třetí osobu


Předkupní právo se sjednává jako právo smluvní na dobu neurčitou.


Obsahem takto zřízeného předkupního práva je závazek obdarované jako dlužníka pro případ, že by chtěla předmět koupě specifikovaný v čl. II této smlouvy jakýmkoliv způsobem zcizit, nejdříve tento předmět koupě nabídnout předkupníkovi ke koupi za stejnou kupní cenu a se stejnými podmínkami jaké dohodne s třetí osobou (koupěchtivým) k okamžiku uzavření smlouvy.


Nabídka ze strany dlužníka (obdarované) bude provedena písemně a bude obsahovat všechny podmínky a obsah smlouvy uzavřený s třetí osobou. Předkupník se zavazuje přijetí nabídky stejně jako její odmítnutí oznámit dlužníkovi písemně v poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než osm dnů od přijetí nabídky.

 

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

Darování lze realizovat darovací smlouvou nebo notářským zápisem o rozšíření společného jmění manželů (např. manžel zdědil RD, přeje si, aby RD vlastnila i jeho manželka - může na ní darovací smlouvou převést spoluvlastnický podíl určité velikosti, nebo může rozšířit notářským zápisem společné jmění manželů o tento RD. Následně je nutné změnu vlastnického práva vložit do katastru nemovitostí.