Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Občanské právo Darovací smlouva mezi manželi (bytová jednotka) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7308

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Darovací smlouva mezi manželi (bytová jednotka) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014 Email
Středa, 26. březen 2014 | Vložil: Mgr. Veronika Křížová (právník) | Zobrazeno: 27250x

Darovací smlouva mezi manžely (nemovitost, rodinný dům) - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014
___
__

DAROVACÍ SMLOUVA (BYTOVÁ JEDNOTKA)

 

 

 


Martin Kovář
bytem Plzeňská 97, 150 00 Praha 5
Rč 751105/1108
(dále jen „dárce“)

a

Jana Kovářová
bytem Plzeňská 97, 150 00 Praha 5
Rč. 820501/1972
(dále jen „obdarovaná“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


tuto darovací smlouvu

 

I.
Prohlášení dárce


Dárce prohlašuje, že je na základě Smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví ze dne 18. 5. 2008 s právními účinky vkladu ke dni 22. 5. 2008 výlučným vlastníkem bytové jednotky č. 1452/14 o velikosti 3+1, výměra 82 m2 (zapsaná na LV č. 5258) nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy na ulici Vetrná v Teplicích, č. p. 1452 (LV č. 5895) – bytový dům, v obci a k. ú. Teplice, postavený na pozemku parc. č. 1588/3, spoluvlastnického podílu ve výši id. ..................... na společných částech domu nacházejících se v budově č. p. 1452 postavené na pozemku parc. č. 1588/3, spoluvlastnického podílu ve výši id. ................ k pozemku parc. č. 1588/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370 m2.


Všechny shora uvedené nemovitosti se nacházejí v obci a k. ú. Teplice a jsou zapsány na LV č. 5258 a LV č. 5895 pro obec a k. ú. Teplice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice.

 

II.
Předmět smlouvy

 

Dárce touto smlouvou bezplatně přenechává obdarované jako své manželce, tedy daruje, podíl id. ½ na nemovitosti (bytové jednotce) uvedené v čl. I této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím, tak aby podíl dárce na bytové jednotce uvedené v čl. I této smlouvy činil id. ½ a  podíl obdarované činil id. ½.

 

Dárce dále bezplatně převádí obdarované jednu polovinu spoluvlastnického podílu na nemovitostech uvedených v čl. I této smlouvy, tak aby spoluvlastnický podíl dárce na shora uvedeném spoluvlastnickém podílu na společných částech domu a spoluvlastnickém podílu k pozemku činil id. ............................ a spoluvlastnický podíl obdarované činil id. ......................

 

Obdarovaná uvedený dar v celém rozsahu přijímá.


III.
Ostatní ujednání


Dárce prohlašuje, že na darované nemovitosti neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jiné právní vady.


Dárce prohlašuje, že mu není známo, že by darovaná nemovitost měla vady, které by neodpovídaly běžné míře opotřebení ani na které by měl povinnost obdarovanou upozornit.


Obdarovaná podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovitosti jí je znám.

 IV.
Návrh na vklad 


Obdarovaná nabude spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ k bytové jednotce č. 1452/14  uvedené v čl. I této smlouvy a spoluvlastnický podíl ve výši id ................ k nemovitostem uvedeným v čl. I této smlouvy vkladem práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice.


Obdarovaná i dárce se tak stanou podílovými spoluvlastníky, z nich každý bude vlastníkem podílu ve výši id. ½ na bytové jednotce č. 1452/14 a spoluvlastnického podílů ve výši id. .............. na nemovitostech uvedených v čl. I této smlouvy.


Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva podá příslušnému katastrálnímu úřadu obdarovaná, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. Správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí obdarovaná.


Smluvní strany se zavazují poskytnout si v řízení před katastrálním úřadem vzájemnou součinnost tak, aby byl vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí povolen.

 

 

V.
Odvolání daru

 

Dárce může odvolat dar, upadne-li po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. V tomto případě může dárce požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu.


Obdarovaný se zprostí vydání daru zpět dárci, pokud dárci poskytne nutnou výživu, v tom rozsahu v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný takovou povinnost nemá, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce.


Dárce může od darovací smlouvy odstoupit, ublíží-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy a dárce takovéto jednání obdarovanému neprominul. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné zaplacení jeho obvyklé ceny.

 


VI.
Závěrečná ustanovení


Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a právními předpisy souvisejícími.

Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

Tato smlouva je sepsána a uzavřena celkem ve třech vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž jedno vyhotovení bude použito jako příloha k návrhu na vklad do katastru nemovitostí a po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana po podpisu této smlouvy.

 

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek či na nátlak kterékoliv strany popř. třetích osob, což stvrzují svým podpisem.

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


V .................. dne .......................                        V .................. dne .......................  

 

              .....................................                                .....................................
                             dárce                                                        obdarovaná
 
 


Právoplatné darování musí splnit zákonem stanovené podmínky pro převody vlastnického práva. Jde-li o převod nemovitostí je vyžadována darovací smlouva v písemné podobně. V darovací smlouvě musí být mj. projev vůle dárce i obdarovaného obsažen na téže listině. Manželé si mohou darovat pouze majetek nezahrnutý do společného jmění manželů.

 Obecné informace o darovací smlouvě podle nového občanského zákoníku a její náležitosti:
 
 Darovací smlouva představuje bezúplatné převedení majetku mezi smluvními stranami na základě smlouvy. Dárce může darovací smlouvou, buď bezplatně převést vlastnické právo k věci na obdarovaného, tak že zároveň dojde k předání daru, nebo se může zavázat (dát příslib) obdarovanému dar předat v budoucnu.
 
Předmětem darovací smlouvy mohou být věci movité i nemovité, pohledávky, výsledek činnosti, podpora, budoucí majetek.
 
Darování podpory
Dárce se může zavázat obdarovaného pravidelně podporovat (např. soused nám umožní pravidelní odběr vody z jeho studny). Podporou se rozumí pravidelné poskytování daru, které může být účelově zaměřeno (podpora rodičů při studiu potomka, podpora při insolvenci). Poté co účel darování odpadne (syn dostuduje, dojde k splnění oddlužení) závazek z podpory zanikne. Strany si při sjednání pravidelné podpory mohou upravit i přechod práva na podporu na jejich právní nástupce.
 
Darování celého majetku
Dárce může darovat všechen svůj současný majetek, který vlastní ke dni účinnosti smlouvy. Obdarovaný však musí mít na paměti, že nabude-li všechen majetek dárce, váže se na něj ustanovení o převzetí majetku (§ 1893 NOZ), dle kterého se stává společně a nerozdílně se zcizitelem dlužníkem z dluhů, které s převzatým majetkem souvisí. Je-li obdarovaný osobou blízkou vůči dárci, není výše do které společně s dárcem odpovídá omezena hodnotou majetku který nabyl. Zprostit se této povinnosti může, prokáže-li, že o určitém dluhu nevěděl nebo nemohl vědět.
Zákon také limituje darování budoucího majetku, kdy vůli dárce disponovat s majetkem nabytým později je omezena na 1/2 tohoto majetku.
 
Společenská úsluha
Vedle darování je nutné rozlišovat ostatní liberality (společenské úsluhy), kdy nepůjde o darování, neboť zde chybí vůle stran se smluvně vázat. Příkladem může být nabídnutí cigarety, tringelt v restauraci, svezení stopaře a jiné. Na tyto společenské úsluhy se nevztahují ustanovení o darování, např. dárce se nemůže domáhat vrácení daru.
 
Nově také občanský zákoník umožňuje tomu, kdo pouze slíbí druhému nějaký dar, takový slib nedodržet. V případě, že však byl již slib učiněn, má právo, ten kdo slib obdržel, požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených v očekávání daru. Například prodavač zverimexu slíbí chovateli darovat dvě želvy. V samotném očekávání daru si chovatel pořídí terárium a potravu pro želvy na dva roky. Prodavač má právo od daného slibu odstoupit a želvy mu nedarovat, ale bude muset chovateli uhradit již účelně vynaložené náklady za terárium a potravu pro želvy.
 
Nový občanský zákoník v tomto případě připouští výjimku ze zásady, že daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny (§ 3 odst. 2 písm d) NOZ). Slib daru v tomto případě nezavazuje, nemusí být dodržen. Potencionálnímu obdarovanému náleží právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které vynaložil v domnění, že bude obdarován. Nepřísluší mu však právo na vymáhání vydání slíbené věci.
 
Písemná forma se u darovací smlouvy vyžaduje při darování věci zapsané do veřejného seznamu (nemovitosti, ochranné známky...) Dále je písemná smlouva předepsána i v případě, že obsahem smlouvy je samotný závazek dárce k odevzdání daru v budoucnu. V tomto případě je dárce zavázán pouze k odevzdání daru, nikoli k povinnosti platit úrok z prodlení.
 
Dárce také v případě, že ještě neodevzdal dar, může od smlouvy odstoupit a odevzdání daru odepřít. Takové jednání ze strany dárce občanský zákoník připouští v případě závažné změny okolností na jeho straně, které vedou k vážnému ohrožení dárcovy výživy nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti.
 
Například Dárce se zavázal poskytnout obdarovanému podporu. Dárcův rodinný domek postihla povodeň a dárce nyní se svojí rodinou bydlí v pronajatém bytu. Po uhrazení nájemného dárci nezbývá dostatek finančních prostředků pro jeho výživu a výživu jeho dětí. Dárce může v případě, že ještě nedošlo k poskytnutí daru, odstoupit od smlouvy a odevzdání daru odepřít. Došlo-li k částečnému odevzdání daru ze strany dárce, může odstoupit od smlouvy jen ohledně toho, co dosud nesplnil.
 
Za darování se považuje i tzv. smíšená smlouva v případě, že hodnota darování převažuje. Práva a povinnosti se budou posuzovat podle darovací smlouvy, byla-li hodnota daru uplacena jen zlomkovou cenou (př. počítač za 1,- Kč).
 
Zákaz darování
Relativní neplatnost způsobuje darování osobě, která provozuje zařízení poskytující zdravotnické služby, a osobě která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána. Relativní neplatnosti se může dovolat pouze dárce v případě, že učinil darování v době, kdy byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho službu.
 
Darování pro případ smrti
Na rozdíl od starého občanského zákoníku, který darování pro případ smrti výslovně zakazoval, nový občanský zákoník váže takovéto darování na odkládací podmínku, že obdarovaný přežije dárce. Daná smlouva nabývá účinnosti, až když dárce zemře. Smrtí dárce také dochází k převodu vlastnického práva na obdarovaného. Od úpravy odkazu se darování pro případ smrti liší splněním těchto tří podmínek: 1) obdarovaný vyslovil souhlas s darováním, 2) dárce se výslovně vzdá svého práva dar odvolat, 3) dárce vydá listinu obdarovanému.
 
Odvolání daru
 
Odvolání daru pro nouzi
Dárce může odvolat dar, upadne-li po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. V tomto případě může dárce požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu. Právo dárce na odvolání daru se nevztahuje na případy, kdy si dárce přivodí nouzi úmyslně sám nebo z hrubé nedbalosti. Právo odvolat dar je osobním právem dárce a zaniká jeho smrtí.
 
Odvolání daru pro nevděk
Dárce může od darovací smlouvy odstoupit, ublíží-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy a dárce takovéto jednání obdarovanému neprominul. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné zaplacení jeho obvyklé ceny.
 
Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy běží dárci lhůta 1 rok ode dne, co obdarovaný dárci ublížil nebo 1 rok ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru.

 


 

 

 

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny