Dobré dopoledne, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Darovací smlouva mezi manželi (rodinný dům) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva mezi manželi (rodinný dům zatížený zástavním právem) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014
___
___

DAROVACÍ SMLOUVA (RODINNÝ DŮM)

 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 

Jméno, příjmení,
narozen dne
bytem
(dále jen „dárce“)

 

a


Jméno, příjmení,
narozen dne
bytem
(dále jen „obdarovaná“)

tuto darovací smlouvu


I.
Prohlášení dárce

 

Dárce prohlašuje, že je na základě Kupní smlouvy ze dne ............... s právními účinky vkladu ke dni .............. výlučným vlastníkem pozemku parc. č. st..... – zastavěná plocha a nádvoří o výměře ........., jehož součástí je rodinný dům č.p. ..…, a pozemku parc. č. .......... – zahrada o výměře ............., vše nacházejícíse v k. ú. ......…, obec .......…, zapsáno na LV č. …u Katastrálního úřadu pro …, katastrální pracoviště .................., (dále jen „Nemovitost“).


II.
Předmět smlouvy

 

Dárce touto smlouvou bezplatně převádí obdarované, jako své manželce, tedy daruje, podíl id. ½ na nemovitostech uvedených v čl. I této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím, tak aby podíl dárce na nemovitostech uvedených v čl. I této smlouvy činil id. ½ a podíl obdarované činil id. ½.

 

Obdarovaná uvedený dar v celém rozsahu přijímá.

 

III.
Ostatní ujednání

 

Dárce prohlašuje, že na darovaných nemovitostech neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jiné právní vady s výjimkou zástavního práva smluvního ve prospěch .......................................... zřízeného na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 18. 8. 2009 s právními účinky vkladu ke dni 25. 8. 2009.  

 

Obdarovaná podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovitosti je jí znám.


IV.
Návrh na vklad

 

Obdarovaná nabude spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ k nemovitosti uvedené v čl. I této smlouvy vkladem práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro .................., katastrální pracoviště ...................

 

Obdarovaná i dárce se tak stanou podílovými spoluvlastníky, z nich každý bude vlastníkem podílu ve výši id. ½ na rodinném domě č. p.  ............., pozemku parc. č. st. ..........., pozemku parc. č. ............... - všechny nemovitosti specifikovány v čl. I této smlouvy.

 

Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva podá příslušnému katastrálnímu úřadu obdarovaná, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. Správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí obdarovaná.

 

Smluvní strany se zavazují poskytnout si v řízení před katastrálním úřadem vzájemnou součinnost tak, aby byl vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí povolen.


V.
Odvolání daru

 

Dárce může odvolat dar, upadne-li po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. V tomto případě může dárce požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu.

 

Obdarovaný se zprostí vydání daru zpět dárci, pokud dárci poskytne nutnou výživu, v tom rozsahu v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný takovou povinnost nemá, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce.


Dárce může od darovací smlouvy odstoupit, ublíží-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy a dárce takovéto jednání obdarovanému neprominul. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné zaplacení jeho obvyklé ceny.

 


VI.
Závěrečná ustanovení

 

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a právními předpisy souvisejícími.

 

Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

 

Tato smlouva je sepsána a uzavřena celkem ve třech vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž jedno vyhotovení bude použito jako příloha k návrhu na vklad do katastru nemovitostí a po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana po podpisu této smlouvy.

 

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek či na nátlak kterékoliv strany popř. třetích osob, což stvrzují svým podpisem.


Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

 

 

V .................. dne .......................                        V .................. dne .......................  

 

 

 


                   .....................................                                .....................................

                                       dárce                                                     obdarovaná

 

 


 

 Právoplatné darování musí splnit zákonem stanovené podmínky pro převody vlastnického práva. Jde-li o převod nemovitostí je vyžadována darovací smlouva v písemné podobně. V darovací smlouvě musí mj. obsahovat projev vůle dárce i obdarovaného na téže listině. Manželé si mohou darovat pouze majetek nezahrnutý do společného jmění manželů.


 

Obecné informace o darovací smlouvě podle nového občanského zákoníku a její náležitosti:
 
 Darovací smlouva představuje bezúplatné převedení majetku mezi smluvními stranami na základě smlouvy. Dárce může darovací smlouvou, buď bezplatně převést vlastnické právo k věci na obdarovaného, tak že zároveň dojde k předání daru, nebo se může zavázat (dát příslib) obdarovanému dar předat v budoucnu.
 
Předmětem darovací smlouvy mohou být věci movité i nemovité, pohledávky, výsledek činnosti, podpora, budoucí majetek.
 
Darování podpory
Dárce se může zavázat obdarovaného pravidelně podporovat (např. soused nám umožní pravidelní odběr vody z jeho studny). Podporou se rozumí pravidelné poskytování daru, které může být účelově zaměřeno (podpora rodičů při studiu potomka, podpora při insolvenci). Poté co účel darování odpadne (syn dostuduje, dojde k splnění oddlužení) závazek z podpory zanikne. Strany si při sjednání pravidelné podpory mohou upravit i přechod práva na podporu na jejich právní nástupce.
 
Darování celého majetku
Dárce může darovat všechen svůj současný majetek, který vlastní ke dni účinnosti smlouvy. Obdarovaný však musí mít na paměti, že nabude-li všechen majetek dárce, váže se na něj ustanovení o převzetí majetku (§ 1893 NOZ), dle kterého se stává společně a nerozdílně se zcizitelem dlužníkem z dluhů, které s převzatým majetkem souvisí. Je-li obdarovaný osobou blízkou vůči dárci, není výše do které společně s dárcem odpovídá omezena hodnotou majetku který nabyl. Zprostit se této povinnosti může, prokáže-li, že o určitém dluhu nevěděl nebo nemohl vědět.
Zákon také limituje darování budoucího majetku, kdy vůli dárce disponovat s majetkem nabytým později je omezena na 1/2 tohoto majetku.
 
Společenská úsluha
Vedle darování je nutné rozlišovat ostatní liberality (společenské úsluhy), kdy nepůjde o darování, neboť zde chybí vůle stran se smluvně vázat. Příkladem může být nabídnutí cigarety, tringelt v restauraci, svezení stopaře a jiné. Na tyto společenské úsluhy se nevztahují ustanovení o darování, např. dárce se nemůže domáhat vrácení daru.
 
Nově také občanský zákoník umožňuje tomu, kdo pouze slíbí druhému nějaký dar, takový slib nedodržet. V případě, že však byl již slib učiněn, má právo, ten kdo slib obdržel, požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených v očekávání daru. Například prodavač zverimexu slíbí chovateli darovat dvě želvy. V samotném očekávání daru si chovatel pořídí terárium a potravu pro želvy na dva roky. Prodavač má právo od daného slibu odstoupit a želvy mu nedarovat, ale bude muset chovateli uhradit již účelně vynaložené náklady za terárium a potravu pro želvy.
 
Nový občanský zákoník v tomto případě připouští výjimku ze zásady, že daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny (§ 3 odst. 2 písm d) NOZ). Slib daru v tomto případě nezavazuje, nemusí být dodržen. Potencionálnímu obdarovanému náleží právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které vynaložil v domnění, že bude obdarován. Nepřísluší mu však právo na vymáhání vydání slíbené věci.
 
Písemná forma se u darovací smlouvy vyžaduje při darování věci zapsané do veřejného seznamu (nemovitosti, ochranné známky...) Dále je písemná smlouva předepsána i v případě, že obsahem smlouvy je samotný závazek dárce k odevzdání daru v budoucnu. V tomto případě je dárce zavázán pouze k odevzdání daru, nikoli k povinnosti platit úrok z prodlení.
 
Dárce také v případě, že ještě neodevzdal dar, může od smlouvy odstoupit a odevzdání daru odepřít. Takové jednání ze strany dárce občanský zákoník připouští v případě závažné změny okolností na jeho straně, které vedou k vážnému ohrožení dárcovy výživy nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti.
 
Například Dárce se zavázal poskytnout obdarovanému podporu. Dárcův rodinný domek postihla povodeň a dárce nyní se svojí rodinou bydlí v pronajatém bytu. Po uhrazení nájemného dárci nezbývá dostatek finančních prostředků pro jeho výživu a výživu jeho dětí. Dárce může v případě, že ještě nedošlo k poskytnutí daru, odstoupit od smlouvy a odevzdání daru odepřít. Došlo-li k částečnému odevzdání daru ze strany dárce, může odstoupit od smlouvy jen ohledně toho, co dosud nesplnil.
 
Za darování se považuje i tzv. smíšená smlouva v případě, že hodnota darování převažuje. Práva a povinnosti se budou posuzovat podle darovací smlouvy, byla-li hodnota daru uplacena jen zlomkovou cenou (př. počítač za 1,- Kč).
 
Zákaz darování
Relativní neplatnost způsobuje darování osobě, která provozuje zařízení poskytující zdravotnické služby, a osobě která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána. Relativní neplatnosti se může dovolat pouze dárce v případě, že učinil darování v době, kdy byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho službu.
 
Darování pro případ smrti
Na rozdíl od starého občanského zákoníku, který darování pro případ smrti výslovně zakazoval, nový občanský zákoník váže takovéto darování na odkládací podmínku, že obdarovaný přežije dárce. Daná smlouva nabývá účinnosti, až když dárce zemře. Smrtí dárce také dochází k převodu vlastnického práva na obdarovaného. Od úpravy odkazu se darování pro případ smrti liší splněním těchto tří podmínek: 1) obdarovaný vyslovil souhlas s darováním, 2) dárce se výslovně vzdá svého práva dar odvolat, 3) dárce vydá listinu obdarovanému.
 
Odvolání daru
 
Odvolání daru pro nouzi
Dárce může odvolat dar, upadne-li po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. V tomto případě může dárce požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu. Právo dárce na odvolání daru se nevztahuje na případy, kdy si dárce přivodí nouzi úmyslně sám nebo z hrubé nedbalosti. Právo odvolat dar je osobním právem dárce a zaniká jeho smrtí.
 
Odvolání daru pro nevděk
Dárce může od darovací smlouvy odstoupit, ublíží-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy a dárce takovéto jednání obdarovanému neprominul. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné zaplacení jeho obvyklé ceny.
 
Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy běží dárci lhůta 1 rok ode dne, co obdarovaný dárci ublížil nebo 1 rok ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru.