Dobré dopoledne, dnes je pondělí 11.12.2023, svátek slaví Dana, zítra Simona.

Žádost o náhradu škody na převzaté věci - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Žádost o náhradu škody na převzaté věci - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___

 

Žádost o náhradu škody na převzaté věci


Jméno a příjmení (odesílatel):
Adresa :
Kontaktní údaje (telefon a e-mail):


Jméno a příjmení fyzické podnikající osoby (či název firmy)
IČ :
Adresa :


V ............... dne .........................

 


Žádost o náhradu škody na převzaté věci

Vážení,

 

dne .......... jsem s Vámi uzavřel smlouvu č. .......... na opravu vysavače značky ............... , výr. číslo ............  (dále jen "vysavač"). Vysavač jsem si vyzvednul dne .............. ve Vaší opravně na adrese ................. Při převzetí jsem zjistil, že na vysavači jsou dva velké škrábance v zadní části a uvolnil se vstup trubice na nástavec - klepač koberců. Tato skutečnost je zaznamenána v předávacím protokolu.

Pořizovací cena vysavače byla 5 000 Kč a vysavač jsem zakoupil dne .............., tedy dva měsíce před opravou. Protože se hodnota vysavače poškozením snížila, žádám Vás v souladu s ust. § 2944 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění o úhradu škody ve výši 600 Kč. Tuto částku zašlete nejpozděj do 14 dnů od doručení této žádosti na můj účet č. .........................


Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:
Kopie smlouvy č. ....... ze dne ..... o opravě vysavače
Kopie předávacího protokolu ze dne ...................
Kopie kupního dokladu ze dne ..........................


Vzor je možné použít tehdy, pokud od vás někdo převzal věc, která byla předmětem závazku, a věc byla poškozena nebo zničena. Typickým příkladem je škoda vzniklá na věci převzaté k opravě či úpravě.

Náhradu škody uplatněte u toho, kdo věc převzal, aby byla předmětem jeho závazku (např. u zhotovitele).

Ten, kdo škodu způsobil je povinen nahradit skutečnou škodu a ušlý zisk.  Při určení výše škody se vychází se z ceny věci v době poškození. Při určování ceny věci je nutné přihlédnout k pořizovací hodnotě věci a k opotřebení. Škodu zhotovitel nahrazuje uvedením do předešlého stavu (opravou) a není-li to dobře možné, a nebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.

Zhotovitel neodpovídá za vzniklou škodu jen tehdy, pokud by ke škodě došlo i jinak, tedy jestliže by ke škodě došlo, i kdyby věc nepřevzal. Neodpovídá např. za zničení věci, která se kazí, pokud dodržel podmínky k jejímu skladování, apod. Ve všech ostatních případech zhotovitel za vzniklou škodu odpovídá, a to i když její vznik nezavinil (např. věc byla ukradena).

Za škodu způsobenou zaměstnanci odpovídá vždy podnikatel, s kterým jste smlouvu, jejímž předmětem je poškozená věc, uzavírali.

Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.