Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Předžalobní upomínka, výzva k uhrazení dluhu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 Předžalobní upomínka, Výzva k uhrazení dluhu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014
 

Předžalobní upomínka, výzva k uhrazení dluhu


               

Jméno a příjmení věřitele..........................................    
Adresa    .......................................................................
Kontaktní údaje telefon a e-mail...............................
číslo účtu .......................................................................

 

 

 

Jméno a příjmení dlužníka.........................................   
Adresa ...........................................................................  

 

 


V..................dne .........................

 


Předžalobní upomínka

 

 

Vážený pane ...................,

 

touto výzvou Vás upozorňuji na skutečnost, že jste ode dne .................... v prodlení s uhrazením dlužné částky ve výši ......................., kterou jste povinen uhradit na základě písemné smlouvy o zápůjčce, jenž jsem s Vámi uzavřel dne ................. Váš dluh měl být dle smlouvy o zápůjčce uhrazen nejpozději do .................

 

Vzhledem k tomu, že jsem do dnešního dne od Vás neobdržel ani částečné plnění dluhu, vyzývám Vás, abyste dlužnou částku ............... uhradil v plné výši nejpozději do 7 dnů od doručení této výzvy na můj účet č. .................................. V opačném případě budu nucen vymáhat tento dluh soudní cestou včetně jeho příslušenství a nákladů řízení a právního zastoupení, což bude pro Vás znamenat značné zvýšení nákladů.


S pozdravem


..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

 


 

Předžalobní upomínku je nutné zaslat nejméně 7 dnů před podání návrhu na zahájení řízení na adresu dlužníka uvedenou ve smlouvě nebo na poslední známou adresu. Pro splnění této povinnosti není nutné, aby dlužník tuto výzvu převzal, ale stačí, že věřitel prokáže odeslání výzvy na správnou adresu.

 

Pro prokázání odeslání výzvy je vhodné ji zaslat doporučeně nebo na dodejku. Podstatou této výzvy je připomenout dlužníkovi existenci dluhu a dát mu možnost dobrovolně splnit jeho povinnost.

 

Zákon nestanoví žádné formální náležitosti, které by předžalobní upomínka měla obsahovat. Z písemnosti by však mělo být alespoň zřejmé, kdo je dlužník a věřitel. Dále by měla být specifikována pohledávka věřitele a její výše a stanovena lhůta pro uhrazení dluhu. Nakonec by mělo být patrné, že se jedná o předžalobní výzvu neboli poslední varování před podáním žaloby. Výzvu by měl dlužník datovat a vlastnoručně podepsat.

 

Nezašle-li věřitel před uplatněním svého práva u soudu dlužníkovi předžalobní výzvu na uplatnění a přiznání jeho práva tato skutečnost nebude mít žádný vliv. Soud mu, prokáže-li svůj nárok, jeho právo přizná a dlužníku uloží povinnost dlužnou částku zaplatit. Nepřizná však věřiteli dle ust. § 142a občanského soudního řádu, náklady řízení a právního zastoupení, na které by jinak věřitel při prokázání zaslání předžalobní upomínky měl nárok.