Dobré ráno, dnes je sobota 25.5.2024, svátek slaví Viola, zítra Filip.

Uplatnění neplatnosti právního jednání nezletilého - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Oznámení, uplatnění neplatnosti právního jednání učiněného osobou, která není plně svéprávná - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

 

Oznámení, uplatnění neplatnosti právního jednání učiněného nezletilým

 

 

 

Jméno a příjmení zák. zástupce dítěte.................................
Adresa .............................................................................
Kontaktní údaje telefon a e-mail .......................................

 

 

 


Jméno a příjmení prodávajícího ...........................
IČ prodávajícího ................................................................
Adresa prodávajícího .........................................................

 

 

V..................dne .........................

 

 

Uplatnění neplatnosti právního jednání nezletilého

 

Vážený prodávající,

 


dne ........................ jsem zjistila, že má nezletilá dcera ................. , nar. ..............., věk ..... let, přinesla domů tablet značky .......... , který dle daňového dokladu č. ............ zakoupila dne ........... ve Vašem obchodě na adrese ....................................... Kupní cena za shora uvedený tablet činila ............. Kč.

 

Vzhledem k tomu, že je mé dceři teprve 7 let mám za to, že jako nezletilá, která nemá plnou svéprávnost, není natolik vyspěla, aby mohla uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je tablet, neboť takové jednání není objektivně přiměřené k rozumové a volní vyspělosti nezletilých jejího věku.

 

Zároveň Vás upozorňuji, že k takovému jednání neměla moje dcera souhlas ode mě ani mého manžela, jakožto zákonných zástupců. Smlouvu ve smyslu ust. § 581 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník považuji za neplatnou a neplatnost tohoto právního jednání v zákonné lhůtě namítám.

 

Vzhledem k výše uvedenému Vám vracím tablet zakoupený dne ............ ve Vaší prodejně na adrese .................. a zdvořile Vás tímto žádám o uhrazení částky ....................... Kč na účet č. ............,vedený u ................. banky a.s., a to nejpozději ve lhůtě 14 dní od doručení tohoto oznámení.


Za vyřízení mojí žádosti předem děkuji

 

S pozdravem

 

 


..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

 

Přílohy:

Kopie daňového dokladu č. ..............., potvrzující koupi zboží

 

 Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

 


Namítnout neplatnost právního jednání nezletilé osoby je vždy možné s přihlédnutím k její rozumové a volní vyspělosti a věku nezletilého. Lze si představit, že šestileté dítě není dosti rozumově a volně vyspělé, aby si koupilo tablet či notebook. U 16-letého dítěte by rodiče s námitkou neplatnosti z důvodu koupě notebooku již pravděpodobně neuspěli.

 

 


 

 

Základní informace o právní úpravě svéprávnosti nezletilých osob v novém občanském zákoníku

 

Způsobilost k právnímu jednání nezletilých osob v hrubých rysech koresponduje s dřívější právní úpravou. Nový občanský zákoník však upravuje svéprávnost nezletilých podrobněji a stanoví vyvratitelnou právní domněnku pro způsobilost nezletilých k právnímu jednání přiměřenému rozumové a volní vyspělosti nezletilých stejného věku.


K posouzení svéprávnosti pro dané právní jednání se přistupuje z objektivního hlediska, s tím, že se přihlíží i k individuální vyspělostí daného jedince. Nezletilý tak může jednat v mezích souhlasu zákonného zástupce, který je dán ve shodě se zvyklostmi soukromého života, v žádném případě však nezletilý nemůže jednat tam, kde i zákonný zástupce potřebuje přivolení soudu. Co se rozumí zvyklostmi soukromého života, stanoví až soud ve své judikatuře u konkrétních případů.


Děti a nezletilí mohou uzavírat jen smlouvy, které jsou svojí povahou přiměřené jejich rozumové a volní vyspělosti a jejich věku. Zákonný zástupce plně nesvéprávnému nezletilému může udělit souhlas k určitému právnímu jednání nebo k dosažení určitého účelu, poté je nezletilý schopen v mezích souhlasu sám právně jednat, nezakazuje-li takovéhoto jednání zákon. Souhlas může zákonný zástupce nezletilého kdykoliv omezit nebo vzít zpět. Takovéto omezení nebo zpětvzetí uděleného souhlasu nemá zpětné účinky, tzn. platí pro budoucí jednání nezletilého.


Má-li plně nesvéprávný nezletilý více zákonných zástupců, postačí, udělí-li souhlas alespoň jeden z nich.


Pokud vaše dítě uzavře smlouvu, u které nemohlo pochopit, oč běží, a vydalo nějaké peníze, anebo vzalo na sebe nepřiměřené břemeno, je taková smlouva dle ust. § 581 NOZ neplatná, přičemž neplatnost musí být daná druhému účastníkovi najevo. Nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se právní jednání za platné.