Dobrý podvečer, dnes je neděle 26.5.2024, svátek slaví Filip, zítra Valdemar.

Darovací smlouva na bytovou jednotku se zřízením služebnosti - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Darovací smlouva na bytovou jednotku, zřízení osobní služebnosti - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___


vzorDAROVACÍ SMLOUVA NA BYTOVOU JEDNOTKU SE ZŘÍZENÍM OSOBNÍ SLUŽEBNOSTI NA DOŽIVOTNÍ UŽÍVÁNÍ BYTU

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2055 a násl. ve spojení s ust. § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


manželé
Jméno Příjmení ........................
rodné číslo : ...............................
bytem ..........................................


a


Jméno Příjmení ........................
rodné číslo : ...............................
bytem ..........................................

(společně na straně jedné jako „dárci“ a „oprávnění ze služebnosti“)   

 

 

 


a

 

 


Jméno Příjmení ........................
rodné číslo : ...............................
bytem ..........................................


(dále jen "obdarovaný"a „povinný ze služebnosti“ )


tuto darovací smlouvu

 


I.
Prohlášení dárcůDárci prohlašují, že mají ve společném jmění bytovou jednotku č. ....., s výměrou ......... m2, o dispozici ............ (např. 2+1), nacházející se v ........ nadzemním podlaží v domě čp. ......, stojícím na pozemku st.p.č. .........., v k. ú. ........., obec ........., vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. ...., u Katastrálního úřadu pro ................., katastrální pracoviště ........................ Dále dárci prohlašují, že jim náleží spoluvlastnický podíl ve výši id. ..................... na společných částech domu nacházejících se v budově č. p. ...............postavené na pozemku parc. č. .................... spoluvlastnický podíl ve výši id. ................ k pozemku parc. č. ..................... – zastavěná plocha a nádvoří o výměře ............ m2, v obci ............. a k. ú. ......... zapsaných na LV č. ............, u Katastrálního úřadu pro ...................., katastrální pracoviště ..................... (dále jen "předmět daru").

Dárci nabyli vlastnické právo ke shora uvedeným nemovitostem a spoluvlastnickým podílům kupní smlouvou ze dne ......................


Výše vymezená bytová jednotka se skládá z kuchyně o výměře ............... m2, koupelny a WC ....... m2, 1. pokoje ........ m2,  2. pokoje........... m2 a předsíně ...... m2.


Vybavení bytu tvoří kuchyňská linka, sporák, vana, umyvadlo, 2 míchací baterie, WC mísa s nádrží, 2 topná tělesa s termoreg. ventily a termohlavicemi, filtrační digestoř, vodoměr SV, vodoměr TUV, vestavěná skříň.


II.
Předmět smlouvy


Dárci touto smlouvou ze svého společného jmění bezplatně převádí předmět daru uvedený v článku I. této smlouvy spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím a se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na pozemku obdarovanému.

Obdarovaný uvedený dar do svého výlučného vlastnictví přijímá.


III.
Prohlášení smluvních stran


Dárci prohlašují, že jim není známo, že by na předmětu daru vázly právní či faktické vady, vyjma případných faktických vad zjevně viditelných při běžné prohlídce. Dárci rovněž prohlašují, že na předmětu daru neváznou věcná břemena ani jiná práva třetích osob.


Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil se stavem bytu, jeho příslušenstvím, součástmi a vybavením nemovitosti a nemá vůči nim žádné výhrady ani námitky. 


IV.
Ustanovení o odvolání daru


Dárci můžou odvolat dar, upadnou-li po darování do takové nouze, že nebudou mít ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osob, k jejíž výživě jsou podle zákona povinni. V tomto případě můžou dárci pouze společně a nerozdílně požadovat po obdarovaném, aby jim dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu.

Obdarovaný se zprostí vydání daru zpět dárcům, pokud dárcům poskytne nutnou výživu, v tom rozsahu v jakém se dárcům nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný takovou povinnost nemá, je-li sám v obdobné nouzi jako dárci.

Dárci můžou od darovací smlouvy odstoupit, ublíží-li obdarovaný byť jen jednomu z dárců úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy a dárce, jemuž bylo ublíženo, takovéto jednání obdarovanému neprominul. Byl-li dar již odevzdán, mají dárci právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné zaplacení jeho obvyklé ceny.
 


V.
Nabytí vlastnického práva k daru


Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darovaným nemovitostem, které jsou předmětem této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí.

Dárci se zavazují podat návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.


VI.
Zřízení služebnosti


Obdarovaný jako povinný ze služebnosti zřizuje ve prospěch dárců jako oprávněných ze služebnosti k tíži výše specifikované bytové jednotky č.p. ............, stojící na pozemku st. p. č. ................., služebnost doživotního výlučného a bezplatného užívání celé bytové jednotky včetně jejího příslušenství, součástí a vybavení.


Dárci jako oprávnění smí užívat celou bytovou jednotku č. p. ........... sestávající se z kuchyně, 1. pokoje, 2. pokoje, předsíně, koupelny a WC.


Dárci jako oprávnění takto zřízenou služebnost přijímají a obdarovaný jako budoucí vlastník služebné nemovitosti se zavazuje tato omezení strpět a umožnit dárcům nerušený výkon jejich práv.


Povinný musí umožnit oprávněným volný přístup do domu č. p. ......... v ..................  Oprávnění smějí užívat dům i společně s jeho součástmi a příslušenstvím ve smlouvě nespecifikovaným. 


Služebnost se dle této smlouvy sjednává bezúplatně.

Obdarovaný jako budoucí vlastník bytové jednotky je povinen hradit náklady spojené s údržbou a opravami bytové jednotky uvedené v čl. I. této smlouvy a udržovat bytovou jednotku v dobrém stavu.

Dárci jako oprávnění ze služebnosti se zavazují hradit náklady vznikající při užívání bytu, zejména topení, elektřina, vodné a stočné, poplatky za televizi, rozhlas a internet popř. další v budoucnu vzniklé náklady související s užíváním bytu.

Služebnost doživotního užívání bytu dárcům jako oprávněným vznikne zápisem do veřejného seznamu vedeného u Katastrálního úřadu pro .................., katastrální pracoviště.....................


VII.
Závěrečná ustanovení


Smluvní strany se dohodly, že veškeré správní poplatky spojené s uzavřením této smlouvy, jakož i se vkladem všech práv do katastru nemovitostí, je povinen uhradit obdarovaný.


Tato smlouva je vyhotovena ve  čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.


Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.


Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.V .................... dne ...............                            V .................... dne ...............                       
……………………..                                     ……………………..       
dárce – oprávněný                                 obdarovaný – povinný                                

 

 

 

……………………..               
dárce – oprávněný

 


 

Obecné informace o darovací smlouvě podle nového občanského zákoníku a její náležitosti:

 

 Darovací smlouva představuje bezúplatné převedení majetku mezi smluvními stranami na základě smlouvy. Dárce může darovací smlouvou, buď bezplatně převést vlastnické právo k věci na obdarovaného, tak že zároveň dojde k předání daru, nebo se může zavázat (dát příslib) obdarovanému dar předat v budoucnu. 

 

Předmětem darovací smlouvy mohou být věci movité i nemovité, pohledávky, výsledek činnosti, podpora, budoucí majetek.

 

 

Darování podpory

Dárce se může zavázat obdarovaného pravidelně podporovat (např. soused nám umožní pravidelní odběr vody z jeho studny). Podporou se rozumí pravidelné poskytování daru, které může být účelově zaměřeno (podpora rodičů při studiu potomka, podpora při insolvenci). Poté co účel darování odpadne (syn dostuduje, dojde k splnění oddlužení) závazek z podpory zanikne. Strany si při sjednání pravidelné podpory mohou upravit i přechod práva na podporu na jejich právní nástupce.

 

Darování celého majetku

Dárce může darovat všechen svůj současný majetek, který vlastní ke dni účinnosti smlouvy. Obdarovaný však musí mít na paměti, že nabude-li všechen majetek dárce, váže se na něj ustanovení o převzetí majetku (§ 1893 NOZ), dle kterého se stává společně a nerozdílně se zcizitelem dlužníkem z dluhů, které s převzatým majetkem souvisí. Je-li obdarovaný osobou blízkou vůči dárci, není výše do které společně s dárcem odpovídá omezena hodnotou majetku který nabyl. Zprostit se této povinnosti může, prokáže-li, že o určitém dluhu nevěděl nebo nemohl vědět.

 

Zákon také limituje darování budoucího majetku, kdy vůli dárce disponovat s majetkem nabytým později je omezena na 1/2 tohoto majetku.

 

Společenská úsluha

Vedle darování je nutné rozlišovat ostatní liberality (společenské úsluhy), kdy nepůjde o darování, neboť zde chybí vůle stran se smluvně vázat. Příkladem může být nabídnutí cigarety, tringelt v restauraci, svezení stopaře a jiné. Na tyto společenské úsluhy se nevztahují ustanovení o darování, např. dárce se nemůže domáhat vrácení daru.

 

 

 

Nově také občanský zákoník umožňuje tomu, kdo pouze slíbí druhému nějaký dar, takový slib nedodržet. V případě, že však byl již slib učiněn, má právo, ten kdo slib obdržel, požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených v očekávání daru. Například prodavač zverimexu slíbí chovateli darovat dvě želvy. V samotném očekávání daru si chovatel pořídí terárium a potravu pro želvy na dva roky. Prodavač má právo od daného slibu odstoupit a želvy mu nedarovat, ale bude muset chovateli uhradit již účelně vynaložené náklady za terárium a potravu pro želvy.

 

Nový občanský zákoník v tomto případě připouští výjimku ze zásady, že daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny (§ 3 odst. 2 písm d) NOZ). Slib daru v tomto případě nezavazuje, nemusí být dodržen. Potencionálnímu obdarovanému náleží právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které vynaložil v domnění, že bude obdarován. Nepřísluší mu však právo na vymáhání vydání slíbené věci.

 

Písemná forma se u darovací smlouvy vyžaduje při darování věci zapsané do veřejného seznamu (nemovitosti, ochranné známky...) Dále je písemná smlouva předepsána i v případě, že obsahem smlouvy je samotný závazek dárce k odevzdání daru v budoucnu. V tomto případě je dárce zavázán pouze k odevzdání daru, nikoli k povinnosti platit úrok z prodlení.

 

Dárce také v případě, že ještě neodevzdal dar, může od smlouvy odstoupit a odevzdání daru odepřít. Takové jednání ze strany dárce občanský zákoník připouští v případě závažné změny okolností na jeho straně, které vedou k vážnému ohrožení dárcovy výživy nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti.

 

Například Dárce se zavázal poskytnout obdarovanému podporu. Dárcův rodinný domek postihla povodeň a dárce nyní se svojí rodinou bydlí v pronajatém bytu. Po uhrazení nájemného dárci nezbývá dostatek finančních prostředků pro jeho výživu a výživu jeho dětí. Dárce může v případě, že ještě nedošlo k poskytnutí daru, odstoupit od smlouvy a odevzdání daru odepřít. Došlo-li k částečnému odevzdání daru ze strany dárce, může odstoupit od smlouvy jen ohledně toho, co dosud nesplnil. 

 

Za darování se považuje i tzv. smíšená smlouva v případě, že hodnota darování převažuje. Práva a povinnosti se budou posuzovat podle darovací smlouvy, byla-li hodnota daru uplacena jen zlomkovou cenou (př. počítač za 1,- Kč).

 

Zákaz darování

Relativní neplatnost způsobuje darování osobě, která provozuje zařízení poskytující zdravotnické služby, a osobě která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána. Relativní neplatnosti se může dovolat pouze dárce v případě, že učinil darování v době, kdy byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho službu.

 

Darování pro případ smrti

Na rozdíl od starého občanského zákoníku, který darování pro případ smrti výslovně zakazoval, nový občanský zákoník váže takovéto darování na odkládací podmínku, že obdarovaný přežije dárce. Daná smlouva nabývá účinnosti, až když dárce zemře. Smrtí dárce také dochází k převodu vlastnického práva na obdarovaného. Od úpravy odkazu se darování pro případ smrti liší splněním těchto tří podmínek: 1) obdarovaný vyslovil souhlas s darováním, 2) dárce se výslovně vzdá svého práva dar odvolat, 3) dárce vydá listinu obdarovanému.

 

Odvolání daru

Odvolání daru pro nouzi

Dárce může odvolat dar, upadne-li po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. V tomto případě může dárce požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu. Právo dárce na odvolání daru se nevztahuje na případy, kdy si dárce přivodí nouzi úmyslně sám nebo z hrubé nedbalosti. Právo odvolat dar je osobním právem dárce a zaniká jeho smrtí. 

 

Odvolání daru pro nevděk

Dárce může od darovací smlouvy odstoupit, ublíží-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy a dárce takovéto jednání obdarovanému neprominul. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné zaplacení jeho obvyklé ceny.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy běží dárci lhůta 1 rok ode dne, co obdarovaný dárci ublížil nebo 1 rok ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru.

 

 

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

                                    DAROVACÍ SMLOUVA NA BYTOVOU JEDNOTKU S OSOBNÍ SLUŽEBNOSTÍ NA DOŽITÍ DÁRCŮvzor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

manželé
Jméno Příjmení ........................,

rodné číslo : ..........................

bytem ...............................................

a

Jméno Příjmení ........................,

rodné číslo : ..........................

bytem ...............................................

 

(společně na straně jedné jako „dárci“ a „oprávnění ze služebnosti“)   


Jméno Příjmení..........................,

rodné číslo: ..........................

bytem..........................................


(dále jen "obdarovaný"a „povinný ze služebnosti“ )tuto darovací smlouvu

I.

Prohlášení dárců


Dárci prohlašují, že mají ve společném jmění bytovou jednotku č. ....., s výměrou ......... m2, o dispozici ............ (např. 2+1), nacházející se v ........ nadzemním podlaží v domě čp. ......, stojící na pozemku st.p.č. .......... v k. ú. ........., obec ........., vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. ...., u Katastrálního úřadu pro ................., katastrální pracoviště ........................

Dále dárci prohlašují, že jim náleží spoluvlastnický podíl ve výši id. ..................... na společných částech domu nacházejících se v budově č. p. ...............postavené na pozemku parc. č. .................... spoluvlastnického podílu ve výši id. ................ k pozemku parc. č. ..................... – zastavěná plocha a nádvoří o výměře ............ m2.


Dárci nabyli vlastnické právo ke shora uvedeným nemovitostem a spoluvlastnickým podílům kupní smlouvou ze dne ......................

Výše vymezená bytová jednotka se skládá z kuchyně o výměře ............... m2, předsíně ... m2, koupelny a WC ... m2, 1. pokoje ... m2, 2. pokoje............. m2.

Vybavení bytu tvoří kuchyňská linka, sporák, vana, umyvadlo, 2 míchací baterie, WC mísa s nádrží, 2 topná tělesa s termoreg. ventily a termohlavicemi, filtrační digestoř, vodoměr SV, vodoměr TUV, vestavěná skříň.

II.

Předmět smlouvy


Dárci touto smlouvou ze svého společného jmění bezúplatně předmět daru uvedený v článku I. této smlouvy spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím a se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na pozemku obdarovanému.

Obdarovaný uvedený dar do svého výlučného vlastnictví přijímá.

 

III.

Prohlášení smluvních stran


Dárci prohlašují, že jim není známo, že by na předmětu daru vázly právní či faktické vady, vyjma případných faktických vad zjevně viditelných při běžné prohlídce. Dárci rovněž prohlašují, že na předmětu daru neváznou věcná břemena ani jiná práva třetích osob.

Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil se stavem bytu, jeho příslušenstvím, součástmi a vybavením nemovitosti a nemá vůči nim žádné výhrady ani námitky.  

 

IV.

Ustanovení o odvolání daru

 

Dárci můžou odvolat dar, upadnou-li po darování do takové nouze, že nebudou mít ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osob, k jejíž výživě jsou podle zákona povinni. V tomto případě můžou dárci pouze společně a nerozdílně požadovat po obdarovaném, aby jim dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu.

 

Obdarovaný se zprostí vydání daru zpět dárcům, pokud dárcům poskytne nutnou výživu, v tom rozsahu v jakém se dárcům nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný takovou povinnost nemá, je-li sám v obdobné nouzi jako dárci.

 

Dárci můžou od darovací smlouvy odstoupit, ublíží-li obdarovaný byť jen jednomu z dárců úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy a dárce, jemuž bylo ublíženo, takovéto jednání obdarovanému neprominul. Byl-li dar již odevzdán, mají dárci právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné zaplacení jeho obvyklé ceny.

 

V.

Nabytí vlastnického práva k daru


Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darovaným nemovitostem, které jsou předmětem této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí.

Dárci se zavazují podat návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

VI.

Zřízení služebnosti

Obdarovaný jako povinný ze služebnosti zřizuje ve prospěch dárců jako oprávněných ze služebnosti k tíži výše specifikované bytu služebnost doživotního výlučného a bezplatného užívání celého bytu včetně jeho příslušenství, součástí a vybavení.

Dárci jako oprávnění smí užívat celou bytovou jednotku č. p. ........... sestávající se z kuchyně, 1. pokoje, 2. pokoje, předsíně, koupelny a WC.

Dárci jako oprávnění takto zřízenou služebnost přijímají a obdarovaný jako budoucí vlastník služebné nemovitosti se zavazuje tato práva strpět a umožnit dárcům nerušený výkon těchto práv.

Povinný musí umožnit oprávněným volný přístup do domu č. p. ......... v ..................  Oprávnění smějí užívat dům společně s jeho součástmi a příslušenstvím ve smlouvě nespecifikovaným.  

Služebnost se dle této smlouvy sjednává bezúplatně.

 

Obdarovaný jako budoucí vlastník nemovitostí je povinen hradit náklady spojené s údržbou a opravami bytové jednotky uvedené v čl. I. této smlouvy a udržovat nemovitosti v dobrém stavu.

 

Dárci jako oprávnění ze služebnosti se zavazují hradit náklady vznikající při užívání bytu, zejména topení, elektřina, vodné a stočné, poplatky za televizi, rozhlas a internet popř. další v budoucnu vzniklé náklady související s užíváním bytu.

 

 

Služebnost doživotního užívání bytu dárci jako oprávněnými vznikne zápisem do veřejného seznamu vedeného u Katastrálního úřadu pro .................., katastrální pracoviště.....................

 

 

VII.

Závěrečná ustanovení


Smluvní strany se dohodly, že veškeré správní poplatky spojené s uzavřením této smlouvy, jakož i se vkladem všech práv do katastru nemovitostí, je povinen uhradit obdarovaný.

Tato smlouva je vyhotovena ve  čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

V .................... dne ...............                            V .................... dne ...............

 

 

 

                                                                      

……………………..                                           ……………………..                  

dárce – oprávněný                                      obdarovaný – povinný                                                                                         

……………………..                                          

 

dárce – oprávněný