Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Smlouva o zřízení vzájemného předkupního práva jako práva věcného - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zřízení vzájemného předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014
___
___

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VZÁJEMNÉHO PŘEDKUPNÍHO PRÁVA JAKO PRÁVA VĚCNÉHO K NEMOVITÝM VĚCEM

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,


I.
Smluvní strany

 

Martin Kovář,    r. č. 751105/1108, bytem Plzeňská 97, 150 00 Praha 5 (jako „předkupník“-  na jedné straně a zároveň „dlužník“ - na straně druhé)
          

Jana Kovářová,     r. č. 820501/1972, bytem Plzeňská 97, 150 00 Praha 5(jako „předkupník“-  na jedné straně a zároveň „dlužník“ - na straně druhé)

 

tuto smlouvu o zřízení vzájemného předkupního práva
jako práva věcného k nemovitým věcem

 

II.

Prohlášení smluvní strany

 

Martin Kovář podpisem této smlouvy prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne 1. 9. 1999 s právními účinky vkladu ke dni 20. 9. 1999 (č. j. V11 4205/99), a na základě darovací smlouvy ze dne 1. 5. 2016 s právními účinky vkladu ke dni 25. 5. 2016 (č. j. V 12 1256/16) vlastníkem spoluvlastnického podílu ve výši id. ½  na pozemku st. p. č. 1240/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1567 m2, jehož součástí je budova č. p. 103, nacházející se v k. ú. Trnovany, obec Teplice, okres Teplice, zapsané na listu vlastnictví č. 443 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice.


III.

Prohlášení smluvní strany

 

Jana Kovářová podpisem této smlouvy prohlašuje, že je na základě darovací smlouvy ze dne 1. 5. 2016 s právními účinky vkladu ke dni 25. 5. 2016 (č. j. V12 1256/16) vlastníkem spoluvlastnického podílu ve výši id. ½ na pozemku st. p. č. 1240/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1567 m2, jehož součástí je budova č. p. 103, nacházející se v k. ú. Trnovany, obec Teplice, okres Teplice, zapsané na listu vlastnictví č. 443 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice.


IV.
Zřízení předkupním právu

 

Účastníci této smlouvy si ve smyslu ust. § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), sjednávají pro sebe i své právní nástupce vzájemné předkupní právo jako právo věcné, kdy Martin Kovář má předkupní právo k předmětu darovací smlouvy a to podílu ve výši id. ½ na pozemku p. č. 1240/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1567 m2, jehož součástí je budova č. p. 103 – rodinný dům stojící na tomto pozemku, nacházející se v k. ú. Trnovany, obec Teplice, okres Teplice, zapsaný na listu vlastnictví č. 443 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice, a Jana Kovářová má předkupní právo k podílu ve výši id ½ na nemovitých věcech a to pozemku p. č. 1240/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1567 m2, jehož součástí je budova č. p. 103 – rodinný dům stojící na tomto pozemku, nacházející se v k. ú. Trnovany, obec Teplice, okres Teplice, zapsaný na listu vlastnictví č. 443 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice, který je ve výlučném vlastnictví Martina Kováře.

 

Smluvní strany sjednávají toto vzájemné předkupní právo bezúplatně a bez časového omezení jako právo věcné v souladu s ust. § 2144 NOZ.

 

V.
Obsah předkupního práva

 

Obsahem takto zřízeného vzájemného předkupního práva je závazek obou smluvních stran pro případ, že by Jana Kovářová předmět darovací smlouvy specifikovaný v čl. III  této smlouvy, a pro případ, že by Martin Kovář podíl ve výši ½ na nemovitých věcech specifikovaný v čl. II této smlouvy chtěli jakýmkoliv způsobem zcizit (prodat, směnit, darovat), nejdříve tento předmět darovací smlouvy či podíl ve výši ½ na nemovitých věcech nabídnout ke koupi druhé smluvní straně za stejnou kupní cenu a se stejnými podmínkami jaké dohodnou s koupěchtivým (3. osobou) k okamžiku uzavření smlouvy nebo v případě bezúplatného zcizení za cenu odpovídající ceně tržní v době podpisu smlouvy o převodu pozemku. To platí i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.


VI.
Návrh na vklad

 

Martin Kovář jako oprávněný z předkupního práva nabude předkupní právo s věcnými účinky k nemovitým věcem specifikovaným v článku II. této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí na základě pravomocného rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice, o povolení zápisu vkladu předkupního práva s věcnými účinky. Právní účinky vkladu vznikají ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen katastrálnímu úřadu.

 

Jana Kovářová jako oprávněná z předkupního práva nabude předkupní právo s věcnými účinky k nemovitým věcem specifikovaným v článku I. této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí na základě pravomocného rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice, o povolení zápisu vkladu předkupního práva s věcnými účinky. Právní účinky vkladu vznikají ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen katastrálnímu úřadu.  

 

Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad práva do katastru nemovitostí podají příslušnému katastrálnímu úřadu společně, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.


VII.
Ostatní ujednání

 

Smluvní strany prohlašují, že zřízením vzájemného předkupního práva jsou mezi sebou zcela vyrovnány a nemají z tohoto důvodu vůči sobě žádné nároky.

 

VIII.
Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a právními předpisy souvisejícími.


Tato smlouva je sepsána a uzavřena celkem ve třech vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž jedno vyhotovení bude použito jako příloha k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana po podpisu této smlouvy.

 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 


V.............. dne ..............

 

 

                       .........................................                                        ........................................
                                 Martin Kovář                                                         Jana Kovářová

 

 


 Smlouvu o vzájemném předkupním právu zřízeném jako právo věcné, jejímž předmětem je nemovitá věc je nutné společně s návrhem na vklad práva předložit příslušnému katastrálnímu úřadu, který provede vklad předkupního práva ke dni přijetí návrhu. Podpisy na smlouvě je nutné nechat úředně ověřit.

 


 

 

Předkupní právo
Předkupní právo lze charakterizovat jako právo kupit věc dříve než někdo jiný. Předkupní právo zavazuje vlastníka věci hodlajícího ji prodat třetí osobě, aby ji nejprve nabídl ke koupi osobě oprávněné z předkupního práva (předkupníkovi) za podmínek, které vyjednal už se zájemcem o nemovitost (koupěchtivým). Má-li předkupník zájem uvedenou věc koupit, pořizuje ji za stejných podmínek včetně dohodnuté ceny, na kterých se dohodl vlastník věci (prodávající) s koupěchtivým.

 

Nový občanský zákoník nově zakotvil možnost sjednat předkupní právo i pro jiné způsoby zcizení jako je darování či směna. Předkupní právo může být jako vedlejší ujednání obsaženo např. v kupní smlouvě, ale lze je sjednat i v samostatné smlouvě.

 

Označení smluvních stran
Občanský zákoník pojmenovává osobu oprávněnou z předkupního práva jako předkupníka a osoba, vlastník věci, který má povinnost nabídnout věc ke koupi předkupníkovi je označován jako dlužník. Vzhledem k tomu, že se jedná o trojstranný vztah, tak třetí osobou zájemcem o věc je koupěchtivý.

 

Charakter předkupního práva
Předkupní právo může mít charakter obligační, kdy zavazuje pouze dotčené smluvní strany nebo může být sjednáno jako právo věcné, které je spjaté s věcí jako takovou. Je-li sjednáno k nemovitým věcem, které se evidují v katastru nemovitostí, vzniká takto zřízené předkupní právo zápisem do katastru nemovitostí. Takto zřízené předkupní právo k nemovité věci trvá a vztahuje se i na další nástupce, kteří věc nabyli.
Výhodou u předkupního práva s věcnými účinky je, že koupěchtivý nemůže namítat, že o předkupním právu nevěděl nebo nemohl vědět. Ust. § 2145 NOZ se u předkupního práva věcného aplikuje automaticky a smlouva koupěchtivého s předkupníkem je uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva.

 

Práva a povinnosti vyplývající z předkupního práva
NOZ také oproti předchozí právní úpravě podrobněji vymezuje, kdy má dlužník (vlastník věci) nabídnout věc předkupníkovi. Dle ust. § 2143 NOZ povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým. Tedy bez existence koupěchtivého povinnost nabídnout věc předkupníkovi vlastníku věci nevzniká. Z toho vyplývá, že předkupník se může svého práva domáhat až v okamžiku, kdy dlužník s koupěchtivým uzavře kupní či jinou smlouvu týkající se zcizení věci. Tím dle ust. § 2143 NOZ předkupní právo dospěje.

 

Prodávající učiní nabídku předkupníkovi ohlášením všech podmínek prodeje, čímž se myslí sdělení obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým. Zákonodárce tím chce zamezit nebo alespoň ztížit prodávajícímu, aby požadoval po předkupníkovi více, než se dohodl s koupěchtivým. Stejně tak je i nedovoleno ujednání prodávajícího s koupěchtívým, že od smlouvy s ním odstoupí, pokud předkupník uplatní své právo nebo že závazek se změní nebo zruší, pokud předkupník své právo neuplatní.

 

Jde-li o nabídku ke koupi nemovité věci, vyžaduje se písemná forma. Příjme-li předkupník nabídku, uskuteční se koupě mezi prodávajícím a předkupníkem za stejných podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým. Poté vzniká předkupníkovi povinnost zaplatit kupní cenu v ujednané lhůtě. Nebyla-li lhůta mezi stranami dohodnuta, uplatní se lhůta stanovena v ust. § 2148 odst. 1 NOZ a to osm dnů po přijetí nabídky u věci movité a u nemovité věci do tří měsíců od nabídky. Není-li kupní cena v uvedené lhůtě uhrazena, předkupní právo zaniká.

 

Je-li obsahem smlouvy mezi prodávajícím a koupěchtivým směna nebo darování věci, tak předkupník může věc koupit, není-li dohodnuto jinak za obecnou cenu. Smluvní strany si mohou dohodnout jiný způsob určení ceny, např. dle znaleckého posudku nebo dle ceny tržní v daném místě v době uzavření smlouvy s koupěchtivým.

 

Shrnutí
Předkupní právo v novém občanském zákoníku je více ponecháno na smluvní volnosti, a tedy dle mého názoru bude mít větší význam jeho smluvní úprava. Zvláště jedná-li se o spoluvlastnické podíly, u kterých podle dřívější právní úpravy bylo dáno zákonné předkupní právo všech ostatních spoluvlastníků při každém převodu spoluvlastnického podílu, nyní nový občanský zákoník ponechává předkupní právo pouze tam, kde spoluvlastníci nemohou svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a to především v případě založení spoluvlastnictví pro případ smrti.

 

Vzhledem k tomu, že není cílem zákonodárce všechny podmínky předkupního práva upravit, je žádoucí, aby si smluvní strany ve smlouvě upravily své práva a povinnosti co nejpodrobněji.