Dobré odpoledne, dnes je neděle 26.5.2024, svátek slaví Filip, zítra Valdemar.

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu

 

 

Exekutorský úřad Přerov
JUDr. Vladimír Orel
Černá 1544/25
750 00 Přerov

 


ke sp. zn.: 078 EX 7089/16

 

Navrhovatel:     Jan Novák, Plaveckého 87, 750 00 Přerov

Ve věci exekučního řízení oprávněněného:     Ernesto s.r.o.,IČ: 58745645, Na Nábřeží 2, 100 00 Praha 1
                                      a
                                      povinného :           Vlastimil Stoják, RČ: 750323/5698, Benešova 89, 750 00 Přerov

 

 

NÁVRH NA VYŠKRTNUTÍ VĚCI ZE SOUPISU

 

I.


Na základě návrhu oprávněného Ernesto s.r.o., IČ: 58745645, Na Nábřeží 2, 100 00 Praha 1, proti povinnému Vlastimilu Stojákovi, RČ: 750323/5698, Benešova 89, 750 00 Přerov, vydal dne 12. 3. 2016 Okresní soud v Přerově, na základě vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu v Táboře ze dne 1. 2. 2015, č. j. 4 C 158/2015-859, Usnesení č. j. Nc 7458/2016-15 o nařízení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 35.000,- Kč s příslušenstvím. K uspokojení pohledávky povinného bylo Soudním exekutorem JUDr. Vladimírem Orlem, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Černá 1544/25, 750 00 Přerov dne 18. 5. 2016 vydáno usnesení o nařízení dražebního jednání, č. j. 125 Ex 5896/2016-258, jehož předmětem je dražba movité věci - televize Sony C9, uhlopříčka 52 cm, uvedeného v soupisu movitých věcí ze dne 18. 5. 2016 pod pol. č. 9.

Důkaz: spis Okresního soudu v Přerově, sp. zn. Nc 7458/2016

 

II.


Výše uvedený televizor Sony C9 náleží do mého výlučného vlastnictví a nikoli do vlastnictví povinného Vlastimila Stojáka. Televizor jsem si dne 12. 8. 2013 objednal prostřednictvím internetového obchodu Trol s.r.o. na internetových stránkách www.nakupto.cz. Předmětný televizor byl mou osobou dne 8. 9. 2013 u prodejce reklamován z důvodu špatně nahraného softwaru.
Televizor jsem povinnému Vlastimilovi Stojákovi přenechal jako součást vybavení bytu č. 8 (o velikosti 2+ 1) v bytovém domě na ulici Luční 4, 750 00 Přerov, který jsem povinnému pronajal na základě nájemní smlouvy ze dne 1. 10. 2013.

Důkaz: Daňový doklad ze dne 12. 8. 2013
            emailová korespondence s asistentem prodeje společnosti Trol
            Reklamační lístek ze dne 8. 9. 2013
            Nájemní smlouva ze dne 1. 10. 2013


III.


Na základě výše uvedeného v souladu s ust. § 68 zákona 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) podávám tento návrh na vyškrtnutí movité věci ze soupisu a žádám, aby televizor Sony uvedený v soupisu movitých věcí ze dne 18. 5. 2016 pod pol. č. 9 byl z uvedeného soupisu movitých věcí vyškrtnut, neboť k uvedené movité věci mi svědčí právo nepřipouštějící exekuci.

 

V Přerově dne 22. 5. 2016

                 

                                                Jan Novák

 


Na vědomí: Ernesto s.r.o.,IČ: 58745645, Na Nábřeží 2, 100 00 Praha 1

 


Kdo může podat návrh na vyškrtnutí věci ze seznamu
Návrh na vyškrtnutí věci ze seznamu může podat každý, komu svědčí vlastnické právo či právo držby nebo jiné právo, které nepřipouští exekuci. Aktivně věcně legitimován k podání návrhu je osoba odlišná od povinného, které přísluší právo k věci, jež exekuci vylučuje (dále „navrhovatel“).

 

Lhůta pro podání návrhu
Návrh je nutné podat ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci. Návrh se podává k exekutorovi, který věc pojal do soupisu. Nedodrží-li navrhovatel danou lhůtu, bude návrh exekutorem odmítnut jako opožděný. Exekutor o návrhu na vyškrtnutí ze soupisu musí rozhodnout do 15 dnů od jeho doručení.

 

Způsob podání návrhu
Návrh je nutné podat písemně a je-li posílán poštou, tak doporučeně, aby měl navrhovatel doklad o doručení. Dále je možné zanést návrh exekutorovi osobně. V takovém případě doporučuji si nechat potvrdit převzetí návrhu na druhou jeho kopii.

 

Proč zaslat kopii návrhu i oprávněnému
Souhlasí-li oprávněný s tím, aby věc byla ze soupisu vyškrtnuta, exekutor danou věc vyškrtne vždy. V zájmu oprávněného je postupovat v dané věci racionálně, neboť dostane-li se spor před soud a navrhovatel bude úspěšný, soud může uložit oprávněnému povinnost nahradit navrhovateli náklady soudního řízení.

 

Důkazní břemeno
Navrhovatel nese důkazní břemeno a tedy skutečnost, že věc náleží jemu, musí v návrhu prokázat. K tomu slouží znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, výslech svědků, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny předložené navrhovatelem společně s návrhem.  Jako důkaz mohou posloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci. Nejčastěji půjde o daňové doklady (faktury), na kterých bude označen kupující jménem nebo záruční list vystavený na jméno kupujícího. Posloužit mohou i samotné účtenky, ze kterých lze danou věc identifikovat, stejně jako datum pořízení nákupu. Pokud věc byla placena bezhotovostně (platební kartou), lze doložit, že kupní cena byla uhrazena z účtu navrhovatele. Stejně tak mohou jako důkaz sloužit i zprávy a fotografie umístěné na sociálních sítích, či různá videa či svědci, kteří dosvědčí, že danou věc viděli u navrhovatele v době, která vylučuje, aby vlastníkem byl dlužník.

 

Co dělat když exekutor návrhu nevyhoví
Od doručení rozhodnutí exekutora, kterým navrhovatelovu návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu nevyhověl, může navrhovatel podat u exekučního soudu do 30 dnů žalobu na vyloučení věci. Po dobu řízení o návrhu i o žalobě nemohou být sepsané movité věci prodány.
V případě nemovité věci je nutné podat rovnou žalobu na vyloučení věci.