Dobré dopoledne, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Smlouva o zprostředkování koupě nemovitosti (exkluzivní smlouva) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

Zprostředkovatelská smlouva  - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

___

 

 

Smlouva o zprostředkování

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


1.    .......................................
se sídlem .......................
IČ: ..................................
zastoupena ....................


(dále jen zprostředkovatel na straně jedné)


       a

 

2.    ......................................
r. č. ................
bytem........................


(dále jen zájemce na straně druhé)

 

tuto smlouvu o zprostředkování


I.
Předmět smlouvy

 

Zájemce tímto prohlašuje, že má zájem uzavřít tuto smlouvu o zprostředkování převodu vlastnického práva k nemovitosti. Zprostředkovatel se touto smlouvou zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření kupní smlouvy s třetí osobou – kupujícím, na jejímž základě bude ze zájemce na tuto třetí osobou – kupujícího převedeno vlastnické právo k níže uvedeným nemovitostem (dále jen „kupní smlouva“) a zájemce se současně touto smlouvou zavazuje zaplatit zprostředkovateli za takové zprostředkování provizi.


Zájemce prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne 1. 2. 2007 s právními účinky vkladu ke dni 12. 2. 2007 výlučným vlastníkem následujících nemovitostí:


-    pozemku st. p. č. .............., zastavěná plocha a nádvoří, o výměře ............m2,  s budovou č. p. ..........,

-    pozemku p. č. ............., zahrada, o výměře ............. m2,

 

vše v k. ú. ........................, obec ..................., okres ..................., zapsané na listu vlastnictví č. .............., Katastrálního úřadu pro ........................, katastrální pracoviště ...........................


Zájemce prohlašuje, že na výše uvedených nemovitostech, neváznou žádné právní vady, bránící nebo omezující vlastníka ve volné dispozici s tímto majetkem, Zájemce dále prohlašuje, že předmětné nemovitosti nejsou ke dni podpisu této smlouvy zatíženy pohledávkami třetích osob či jinými závazky a nevázne na nich žádné zástavní právo, služebnost ani předkupní právo. (s výjimkou ..................................)

 


II.
Kupní cena a provize

 

Kupní cena předmětných nemovitostí se na základě dohody smluvních stran určuje nejméně na částku ........................ Kč (slovy: ................... korun českých). Kupní cena je stanovena včetně odměny (dále jen „provize“) zprostředkovatele.

 

Zprostředkovateli za splnění svého závazku uvedeného v čl. III. této smlouvy náleží provize. Výše provize činí .................. % + DPH ze skutečné kupní ceny nemovitostí. V provizi jsou zahrnuty i náklady zprostředkovatele spojné se zprostředkováním převodu nemovitostí podlé této smlouvy.

 

Zprostředkovateli vzniká nárok na provizi dnem uzavření kupní smlouvy mezi zájemcem a třetí osobou. Provize bude zprostředkovateli vyplacena do 10ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, a to bankovním převodem na účet zprostředkovatele č. ú. ..........................., vedený u ......................

 

Smluvní strany sjednávají, že nárok na provizi vznikne zprostředkovateli i v situaci, kdy příslušná kupní smlouva (nebo jiná smlouva, na jejímž základě dojde k převodu předmětných nemovitostí) bude uzavřena do 12 měsíců po skončení účinnosti této smlouvy o zprostředkování, pokud bude uzavřena mezi zájemcem a třetí osobou předtím opatřenou nebo navrženou zprostředkovatelem. Za důkaz bude považován např. Protokol o prohlídce podepsaný zájemcem o koupi a provize bude v takovémto případě splatná okamžikem přechodu vlastnického práva dle příslušné smlouvy.


III.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

Zprostředkovatel se zavazuje na základě této smlouvy vyvíjet činnost směřující k zprostředkování uzavření kupní smlouvy s třetí osobou nebo jiné smlouvy, jejímž předmětem bude převod nemovitostí specifikovaných v této smlouvě za podmínek touto smlouvou stanovených.

 

Zprostředkovatel se zavazuje vyvíjet vlastní činnost řádně, svědomitě a s odbornou péčí v souladu se zájmy a požadavky zájemce.

 

Zprostředkovatel je povinen uschovat pro zájemce doklady nabyté v souvislosti se zprostředkovatelskou činností po dobu, po kterou mohou být významné pro ochranu zájmů zájemce.

 

Zprostředkovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat služby uvedené v této smlouvě.

 

Zájemce se zavazuje sdělit zprostředkovateli veškeré informace potřebné k zajištění činnosti zprostředkovatele uvedené výše. Zájemce se zavazuje, že bude zprostředkovateli v souvislosti s jeho činností vymezené v této smlouvě poskytovat potřebnou součinnost, zejména prohlídky předmětných nemovitostí.

 

Zájemce je dále povinen bez zbytečného odkladu upozornit zprostředkovatele na změny, které mohou negativně ovlivnit realizaci předmětu této smlouvy a vyvarovat se takového jednání, které by ztěžovalo nebo znemožnilo její realizaci, zejména neuzavírat jakékoli smlouvy o zřízení služebnosti či jakýmkoli způsobem zatěžovat předmětné nemovitosti (např. pronájem nemovitostí).

 

Zájemce se zavazuje, že po dobu účinnosti této smlouvy nepověří jiného ke zprostředkování prodeje předmětných nemovitostí, přičemž prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není stejnou nebo obdobnou smlouvou vázán k jinému zprostředkovateli. Zájemce dále nesmí po dobu účinnosti této smlouvy uzavřít s třetí osobou bez souhlasu zprostředkovatele a bez využití jeho služeb kupní smlouvu nebo jinou smlouvu o převodu nemovitostí specifikovaných v této smlouvě.


IV.

Doba platnosti smlouvy

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 12ti měsíců, přičemž lhůta počíná běžet ode dne podpisu smlouvy oběma stranami. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze v době její platnosti zrušit pouze písemnou dohodou, podepsanou oběma smluvními stranami.

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět pouze písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď prokazatelně doručena druhé straně.

 

V.

Závěrečná ustanovení


Tato smlouva je vyhotovena ve  ............. stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.


Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

 

V ..................... dne ..................                                            V ..................... dne ..................

 

 

...................................                                                              ...................................
     zprostředkovatel                                                                              zájemce