Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Návrh na zastavení exekuce podaný oprávněným - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

 

Návrh na zastavení exekuce podaný oprávněným pro uhrazen dluhu povinným - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

___

___

Návrh na zastavení exekuce podaný oprávněným

 

 

Exekutorský úřad .....................
Soudní exekutor ...................
Palachova 150
100 01  Praha 1

 

 


Oprávněný:    Jan Novák, r. č. 560512/0258 bytem Strmá 45, 100 01 Praha 1

 


Povinný:    Jaroslav Patočka, r. č. 850225/0256, bytem Podklášterní 45, 100 01 Praha 1

 

ke sp. zn. 002 EX 1256/257

 

 

Návrh na zastavení exekuce podle § 55 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

 

 

 

 

Přílohy:
1)    Usnesení o nařízení exekuce ze dne ................., č. j. ........................
2)    Výpis z bankovního účtu č.................... ze dne..................

 

 

I.

 

Na základě rozsudku (směnečného platebního rozkazu, platebního rozkazu....) Okresního soudu v ................ ze dne ..........., č. j. ..............., byla Usnesením Okresního soudu v .............. ze dne ..................., č. j. ........................, nařízena exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného ................. proti povinnému ........................... pro částku ...................... Kč (slovy: ......................... korun českých) s příslušenstvím a náklady řízení .................. Kč.

 

Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor ......................................., evid. č. ......................., se sídlem Exekutorského úřadu v ..............................


Důkaz:
Usnesení o nařízení exekuce ze dne ..................., č. j. ......................

 

 

II.


Dne ................... uhradil povinný na účet oprávněného č. ......................... vymáhaný dluh ve výši .................. včetně nákladů exekuce ve výši ...................

 


Důkaz:
Výpis z bankovního účtu č. ...................... ze dne..................

 


III.

 

S ohledem na výše uvedené jako oprávněný navrhuji, aby soudní exekutor vydal následující usnesení:

 

Exekuce vedená pod sp. zn. ................... se zcela zastavuje/ se zastavuje pro částku uvedenou v čl. II. tohoto podání.

 

 

 

V .................... dne ............................

 

 

.......................................
vlastnoruční podpis oprávněného

 

 

 


Návrh na zastavení exekuce je třeba zaslat doporučeně nebo na dodejku na adresu pověřeného exekutora. V případě osobního předání písemného vyhotovení návrhu je žádoucí si nechat potvrdit převzetí návrhu na jeho kopii. K návrhu je nutné přiložit kopie navrhovaných listinných důkazů, jako jsou exekuční příkaz, doklad o zaplacení atd.

 

Byla-li zaplacena povinným jen určitá částka z dluhu, pak bude oprávněný žádat pouze o částečné zastavení exekuce.

 

Podle ust. § 55 odst. 3 exekučního řádu exekutor do 15 dnů od doručení návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí a pokud nesouhlasí s tvrzením obsaženým v návrhu na zastavení exekuce, aby ve svém vyjádření uvedli důvody společně s listinami prokazujícími jejich tvrzení. Pokud všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve.

 

V případě, že exekutor nevyhoví návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu.

 

Exekutor se zabývá pouze takovým návrhem na zastavení exekuce, který obsahuje vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, zda návrh byl podán v zákonem stanovené lhůtě a který obsahuje všechny náležitosti, je srozumitelný a určitý a jsou k němu přiloženy listiny prokazující tvrzení obsažené v návrhu. Nesplňuje-li návrh některou z těchto náležitostí nebo byl-li návrh podán opožděně, exekutor jej odmítne. Podá-li proti takovému rozhodnutí oprávněná osoba odvolání, exekutor rozhodnutí zruší a věc postoupí k vyřízení exekučnímu soudu.