Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

___

___

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost

 

 

Exekutorský úřad .....................
Soudní exekutor ...................
Palachova 150
100 01  Praha 1

 

 

 


Oprávněný:    Jan Novák, r. č. 560512/0258 bytem Strmá 45, 100 01 Praha 1

 


Povinný:    Jaroslav Patočka, r. č. 850225/0256, bytem Podklášterní 45, 100 01 Praha 1

 

 

 

ke sp. zn. 002 EX 1256/25

 

 

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost podle ust. § 55 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

 

 

 

 

Přílohy:
1)    Usnesení o nařízení exekuce ze dne 12. dubna 2013, č. j. 002 EX 1256/25-25
2)    Mzdový výměr za rok ............
3)    Pracovní smlouva ze dne ...............
4)    Výpis z katastru nemovitostí
5)    Výpis z bankovního účtu ze dne..................
6)    Exekuční příkaz ze dne ............., č. j. ..................

 

 

 

 

I.


Na základě elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Přerově ze dne 1. února 2013, č. j. 5 EC 78/2013-52, byla Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 12. června 2013, č. j. 002 EX 1256/25-25, nařízena exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného proti mé osobě jako povinnému pro částku 45.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých) s příslušenstvím a náklady řízení .................... Kč.

Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor ..........................., evid. č. .....................se sídlem Exekutorského úřadu v ..............................

 

Důkaz:
Usnesení o nařízení exekuce ze dne 12. dubna 2013, č. j. 002 EX 1256/25-25

 

II.

 

V současné se nacházím na hranici chudoby a nejsem schopen platit ani nemám z čeho uhradit dlužnou částku vůči oprávněnému ani náklady exekuce. Od ............... jsem zaměstnán u zaměstnavatele ............................................., kde pobírám minimální měsíční mzdu ve výši ................., na které nelze pro nízkou částku provést exekuci srážkami ze mzdy. Mám vyživovací povinnost vůči svým dvěma dětem ..................................... a .........................................  Jiné příjmy nemám a ani žádné dávky státní sociální podpory nepobírám.  

 

Dne ................ mi byl obstaven bankovní účet č. ....................... vedený u ........................ banky exekutorem .................... na základě exekučního příkazu soudního exekutora ...................................ze dne ................., č. j. ......................

 

Tímto zároveň prohlašuji, že nevlastním žádný nemovitý majetek. Bydlím u své matky ........................, bytem .......................... a z movitého majetku vlastním pouze věci osobní potřeby.

S ohledem na shora uvedené přes veškerou mou snahu nejsem schopen v současné době poskytnout jakékoli plnění a další pokračování v exekuci by způsobilo výrazné navyšování dlužné částky, kterou mám jako povinný uhradit.

 

Důkaz:
Mzdový výměr za rok ............
Pracovní smlouva ze dne ...............
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z bankovního účtu ze dne..................
Exekuční příkaz ze dne ............., č. j. ..................

 

 

III.

 

Prohlašuji, že tímto se nezbavuji odpovědnosti zaplatit dlužnou částku i s příslušenstvím. Jakmile si najdu lépe placené zaměstnání nebo brigádu k dočasnému zaměstnání, začnu daný dluh opět splácet.

 

IV.

 

Z výše uvedených důvodů jako povinný navrhuji, aby soudní exekutor vydal následující usnesení:

 

Exekuce vedená pod sp. zn. 002 EX 1256/25 se zcela zastavuje.

 

Pro případ, že oprávněný nebude s tímto návrhem souhlasit, jako povinný navrhuji, aby citované usnesení vydal příslušný exekuční soud

 

 


V .................... dne ............................

 

 

 

.......................................
vlastnoruční podpis povinného

 

 

 Návrh na zastavení exekuce je třeba zaslat doporučeně nebo na dodejku na adresu pověřeného exekutora. V případě osobního předání písemného vyhotovení návrhu je žádoucí si nechat potvrdit převzetí návrhu na jeho kopii.

 

Tento návrh na zastavení exekuce je směřován pro osoby, které po zahájení exekuce vůči nim, nemají vůbec žádný majetek nebo jen majetek zanedbatelné hodnoty, jejímž zpeněžením by získaný výtěžek nepostačil ani ke krytí nákladů exekuce. Zároveň oprávněný nemá ani příjmy, ze kterých by bylo možné provádět srážky.

 

Návrh na zastavení exekuce musí být povinným podán ve stanovené lhůtě. Je-li návrh reakcí na vyrozumění o zahájení exekuce a výzvu k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, může povinný do 30 dnů od doručení výzvy podat návrh na zastavení exekuce.

 

Povinný může návrh na zastavení exekuce podat i později, a to dle ust. § 55 odst. 1 exekučního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodném zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u exekutora pověřeného vedením exekuce. V takovém případě musí povinný ve svém návrhu vylíčit skutečnosti rozhodné pro posouzení, zda byl návrh podán ve lhůtě 15 dnů nebo ne.

 

Došlo-li v minulosti k zastavení exekucí vedených proti povinnému pro jeho nemajetnost, je dobré tuto skutečnost v návrhu na zastavení exekuce zmínit a jako důkaz přiložit usnesení o zastavení exekuce.