Dobré dopoledne, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Smlouva o zprostředkování koupě nemovitosti (neexkluzivní) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o zprostředkování koupě nemovitosti - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.
___
___

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KOUPĚ NEMOVITOSTI

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


 

1.         Zprostředkovatel:       Jméno, příjmení, bydliště, PSČ, město, číslo OP, RČ

 

a

 

2.         Zájemce:        Jméno, příjmení, bydliště, PSČ, město, číslo OP, RČ

 
tuto smlouvu o zprostředkování :
 
I. 


            Zprostředkovatel se zavazuje, že zájemci obstará příležitost k uzavření kupní smlouvy s třetí osobou – kupujícím, jejímž předmětem bude prodej pozemku st. p. č.  ..............., zastavěná plocha a nádvoří, o výměře ............m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. .........., a pozemku p. č. ............., zahrada, o výměře ............. m2, vše v k. ú. ........................, obec ..................., okres ..................., zapsané na listu vlastnictví č. .............., Katastrálního úřadu pro ........................, katastrální pracoviště ...........................


Zájemce se zavazuje za výše uvedenou činnost zaplatit zprostředkovateli provizi.


II.


            Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za zprostředkování kupní smlouvy podle článku I. této smlouvy provizi ve výši  .................,- Kč (slovy ....................... korun českých), a to nejpozději do 10 dnů od obstarání příležitosti vymezené v čl. I. této smlouvy. Zájemce vyplatí zprostředkovateli provizi na bankovní účet č. ú. ..............................., vedený u ........................ V provizi jsou zahrnuty i náklady zprostředkovatele spojné s obstaráním příležitosti k uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitostí podlé této smlouvy.

 

 

Kupní cena za nemovitosti vymezené v čl. I. této smlouvy je stanovena včetně provize zprostředkovatele na částku ve výši .................... Kč (slovy ....................... korun českých.

 


III.


            Povinnost zprostředkovatele podle článku I. této smlouvy bude považována za splněnou dnem, kdy obstará zprostředkovatel zájemci uzavření kupní smlouvy s třetí osobou – kupujícím.

 

IV.


 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do ..................... , Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze v době její platnosti zrušit pouze písemnou dohodou, podepsanou oběma smluvními stranami.


Splní-li zprostředkovatel svůj závazek z této smlouvy vyplývající až po uplynutí účinnosti této smlouvy, půjde o plnění povinnosti podle této smlouvy jen za předpokladu výslovného písemného souhlasu zájemce s prodloužením lhůty. 


V.


Tato smlouva je vyhotovena ve  ............. stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

 

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
 
 

 

V .............. dne ........................                     V .............. dne ......................

 

 


 ...............................                                              ..................................
    Zprostředkovatel                                                              Zájemce