Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Občanské právo Smlouva o zprostředkování koupě nemovitosti (neexkluzivní) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Sponzorované odkazy:

  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Smlouva o zprostředkování koupě nemovitosti (neexkluzivní) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014 Email
Čtvrtek, 07. srpen 2014 | Vložil: Mgr. Veronika Křížová (právník) | Zobrazeno: 12905x

Smlouva o zprostředkování koupě nemovitosti - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.
___
___

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KOUPĚ NEMOVITOSTI

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


 

1.         Zprostředkovatel:       Jméno, příjmení, bydliště, PSČ, město, číslo OP, RČ

 

a

 

2.         Zájemce:        Jméno, příjmení, bydliště, PSČ, město, číslo OP, RČ

 
tuto smlouvu o zprostředkování :
 
I. 


            Zprostředkovatel se zavazuje, že zájemci obstará příležitost k uzavření kupní smlouvy s třetí osobou – kupujícím, jejímž předmětem bude prodej pozemku st. p. č.  ..............., zastavěná plocha a nádvoří, o výměře ............m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. .........., a pozemku p. č. ............., zahrada, o výměře ............. m2, vše v k. ú. ........................, obec ..................., okres ..................., zapsané na listu vlastnictví č. .............., Katastrálního úřadu pro ........................, katastrální pracoviště ...........................


Zájemce se zavazuje za výše uvedenou činnost zaplatit zprostředkovateli provizi.


II.


            Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za zprostředkování kupní smlouvy podle článku I. této smlouvy provizi ve výši  .................,- Kč (slovy ....................... korun českých), a to nejpozději do 10 dnů od obstarání příležitosti vymezené v čl. I. této smlouvy. Zájemce vyplatí zprostředkovateli provizi na bankovní účet č. ú. ..............................., vedený u ........................ V provizi jsou zahrnuty i náklady zprostředkovatele spojné s obstaráním příležitosti k uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitostí podlé této smlouvy.

 

 

Kupní cena za nemovitosti vymezené v čl. I. této smlouvy je stanovena včetně provize zprostředkovatele na částku ve výši .................... Kč (slovy ....................... korun českých.

 


III.


            Povinnost zprostředkovatele podle článku I. této smlouvy bude považována za splněnou dnem, kdy obstará zprostředkovatel zájemci uzavření kupní smlouvy s třetí osobou – kupujícím.

 

IV.


 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do ..................... , Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze v době její platnosti zrušit pouze písemnou dohodou, podepsanou oběma smluvními stranami.


Splní-li zprostředkovatel svůj závazek z této smlouvy vyplývající až po uplynutí účinnosti této smlouvy, půjde o plnění povinnosti podle této smlouvy jen za předpokladu výslovného písemného souhlasu zájemce s prodloužením lhůty. 


V.


Tato smlouva je vyhotovena ve  ............. stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

 

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
 
 

 

V .............. dne ........................                     V .............. dne ......................

 

 


 ...............................                                              ..................................
    Zprostředkovatel                                                              Zájemce

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny