Dobrý podvečer, dnes je pátek 1.3.2024, svátek slaví Bedřich, zítra Anežka.

Prohlášení o odmítnutí dědictví - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

Prohlášení o odmítnutí dědictví - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

_

Prohlášení o odmítnutí dědictví

 

 

Jméno a příjmení dědice
adresa dědice

 

 

jméno a příjmení notáře
adresa notáře

 

 


v ...............,  dne ...................

 


Prohlášení o odmítnutí dědictví

 

Já níže podepsaná ....................., narozena ................., trvale bytem ....................................., jako dědic a účastník dědického řízení po mém zesnulém otci  ..................., nar. ..............., zemřelém dne ................., trvale bytem .................................................
tímto

 

prohlašuji, že dědictví po výše uvedeném zůstaviteli odmítám.


Rozhodla jsem se tak po zralé úvaze a jsem si vědoma toho, jaké má pro mne odmítnutí dědictví právní následky. Jsem si vědoma toho, že odmítnutí dědictví je konečné a neodvolatelné, že se týká veškerého majetku, který náleží do dědictví a to i toho, který by se teprve v budoucnu mohl objevit.

 

O možnosti odmítnout dědictví a o právních následcích odmítnutí dědictví jsem byla poučena dne ................

 

 

................................
podpis dědice

 

 


 

Odmítnutí dědictví


Odmítnout dědictví má právo dědic po smrti zůstavitele svým jednostranným výslovným prohlášením vůči soudu. Dědictví lze také odmítnout prostřednictvím zmocněnce, který na základě plné moci může jednat za dědice. Prohlášení o odmítnutí dědictví učiní dědic výslovně vůči soudu, poté se na něj hledí jako by nikdy dědictví nenabyl. Odmítnutí dědictví nelze vázat na podmínky či výhrady. Nelze ani odmítnout dědictví, pokud počínáním dal dědic najevo záměr dědictví přijmout.


Dědictví lze odmítnout po smrti zůstavitele, a to i předtím než je dědic o možnosti dědictví odmítnout soudem vyrozuměn. Jakmile soud dědice vyrozumí o jeho právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí běží dědici jednoměsíční lhůta, ve které může dědictví odmítnout. Po uplynutí této lhůty se má za to, že dědictví přijal.

 

Nezletilý dědic

 

Je-li osobou povolanou za dědice nezletilé dítě, nemůže samo dědictví odmítnout a jednají za něj jeho zákonní zástupci, zpravidla rodiče. Prohlášení o odmítnutí dědictví se však považuje za neběžnou majetkovou záležitost, která vyžaduje schválení soudu. Pro takový případ je nutné, aby soud nejprve ustanovit kolizního opatrovníka. Návrh na zahájení řízení o ustanovení opatrovníka nezletilému dítěti podávají zákonní zástupci nezletilého. Poté, co soud ustanoví kolizního opatrovníka, ten za nezletilého rozhodne, zda je v jeho případě vhodné odmítnout dědictví a následně podá sám návrh na schválení takového jednání.