Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Licenční smlouva (nevýhradní) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Licenční smlouva (nevýhradní) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.
___
___

LICENČNÍ SMLOUVA (NEVÝHRADNÍ)

 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Jméno, Příjmení/ Název :     
nar./ IČ:     
bydlištěm / se sídlem / místem podnikání:     

 (dále jen „poskytovatel“ – na straně jedné)


a

Jméno, Příjmení/ Název :     
nar./ IČ:     
bydlištěm / se sídlem / místem podnikání:     

(dále jen „nabyvatel“ – na straně druhé)


tuto licenční smlouvu:

 

I.
Předmět smlouvy


Poskytovatel prohlašuje, že je autorem a zároveň majitelem výlučných autorských majetkových práv k ..... kusům fotografií (dále jen „Dílo”), jež jsou vyspecifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.

 

Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném rozsahu, a to za účelem vystavení díla poskytovatele na výstavě „Krása naší země”, která proběhne od ......... v Obecním domě, Palackého 51/1523, 100 01 Praha 1, a potrvá až do ..............

 

Touto smlouvou poskytuje poskytovatel jako autor díla nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití ve smyslu ust. § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, které jsou v souladu s účelem užití díla vymezeného výše.

 

Nabyvatel se zavazuje za poskytnutou licenci poskytovateli zaplatit níže sjednanou jednorázovou odměnu v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.

 

II.
Odměna


Smluvní strany se dohodly, že licence podle této smlouvy se poskytuje bezúplatně.

 

Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí licence zaplatí nabyvatel poskytovateli ve lhůtě 7 dnů po uzavření smlouvy jednorázovou odměnu ve výši ............. Kč (slovy: ................... korun českých) na účet poskytovatele č. ú. .............................. vedený u ................ banky.


III.
Forma poskytnutí díla


Poskytovatel se zavazuje při podpisu této smlouvy poskytnout dílo na CD nebo DVD nosiči, popřípadě jinými prostředky v digitální podobě v kvalitě vyspecifikované v příloze č. 1.

 

IV.
Konkrétní povinnosti stran

 

Poskytovatel touto smlouvou uděluje nabyvateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užít způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě. Poskytovatel je nadále oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil nevýhradní licenci, jakož i poskytnout tutéž licenci třetí osobě.

 

Nabyvatel je oprávněn dílo, jeho název či označení autora jako poskytovatele upravit, změnit nebo užít dílo bez uvádění autorství.

 

Nabyvatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného.

 

Nabyvatel je oprávněn licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti jen s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

 

Nabyvatel je oprávněn poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy třetí osobě podlicenci bez omezení a to i opakovaně.  

 

Nabyvatel není povinen licenci využít ani poskytnout poskytovateli na své náklady rozmnoženinu díla z rozmnoženin nabyvatelem pořízených na základě této licence.

 

V.
Trvání a zánik smlouvy


Licence k předmětu této smlouvy se poskytuje na dobu určitou a to od ................. do ....................

 

Smluvní strany si mohou sjednat případné prodloužení licence písemným dodatkem k této smlouvě.

 

Smluvní strany mohou tuto smlouvu předčasně ukončit pouze na základě písemné dohody.

 

Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že mu nebude přes splnění všech smluvních povinností z jeho strany vyplacena odměna ve výši stanovené v čl. II. této smlouvy, a to ani v dodatečném termínu jím písemně určeném, který nesmí být kratší než 14 dnů.


VI.
Závěrečné ustanovení


Tato smlouva je vyhotovena ve  ............. stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

 

Práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávní, smlouvu si před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

 


 V .............. dne ........................                     V .............. dne ......................


 ...............................                                              ..................................
    Poskytovatel                                                             Nabyvatel

 

 

 


 

Poznámky k licenční smlouvě

Licenční smlouva může být uzavřena i ústně, nejedná-li se o smlouvu, kterou se poskytuje výhradní licence nebo smlouvu, jejíž předmět má být zapsán do příslušného veřejného seznamu. Bez ohledu na toto zákonné ustanovení, je vždy vhodnější uzavřít licenční smlouvu písemně.

 

U licenční smlouvy na dobu neurčitou se vřele doporučuje upravit si délku výpovědní doby odlišně od zákona, neboť roční výpovědní lhůta se jeví jako příliš dlouhá.

 

Pro poskytovatele je vždy lepší v rámci opatrnosti trvat na přesném specifikování rozsahu a způsobu užití díla.


 

Licenční smlouva

 

Licenční smlouva zaznamenala nemalé změny přijetím nového občanského zákoníku. Především došlo k zrušení dvojkolejnost v právním úpravě licenčního práva a nově upravuje licenci práva autorského i práva k průmyslovému vlastnictví občanský zákoník.

 

Podstatou licenční smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném rozsahu a za úplatu, není-li ve smlouvě dohodnuto, že licence se poskytuje bezúplatně.

 

Písemná smlouva

Písemnou formu licenční smlouvy je nutné dodržet pod sankcí neplatnosti, poskytuje-li se licence výhradní nebo má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu. Tímto veřejným seznamem může být např. Úřad průmyslového vlastnictví, jedná-li se o patenty, užitné vzory, průmyslové vzhory ad.

 

Odměna

NOZ upřednostňuje licenční smlouvu úplatnou s dohodnutou výší odměny. Zároveň stanoví podmínky, za kterých je licenční smlouva platná i přesto, že v ní není ujednána výše odměny ani způsob jejího určení. První podmínkou je, že z jednání stran vyplývá jejich vůle uzavřít úplatnou smlouvu i bez určení výše odměny a druhou podmínkou je, že strany ve smlouvě výslovně ujednají, že se licence poskytuje bezúplatně. Velkou změnou oblasti právní úpravy licenční smlouvy je, že licence může být bezúplatná i pro předmět průmyslového vlastnictví, což dříve možné nebylo.

 

Výhradní a nevýhradní licence
Poskytovatel může poskytnout licenci jako výhradní nebo jako nevýhradní. Není-li ve smlouvě toto ujednání uvedeno, platí, že se jedná o nevýhradní licenci. Poskytne-li poskytovatel výhradní licenci, nemůže již za trvání výhradní licence tutéž licenci poskytnout třetí osobě. Stane-li se, že poskytovatel poskytne i přes smluvní ujednání výhradní licence tutéž licenci třetí osobě, aniž by k tomu dostal písemný souhlas poskytovatele, takto poskytnutá licence nikdy nevznikne. Dříve se považovala za neplatnou s možností konvalidace, byl-li dodatečně poskytnut písemný souhlas nabyvatele licence.

 

Ve smlouvě si smluvní strany mohou vyloučit výkon práva poskytovatele, v tom rozsahu, který zahrnuje výhradní licenci. U nevýhradní licence je autor jako poskytovatel oprávněn k výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil i poskytnout licenci třetím osobám.

 

Podlicence

Nabyvatel může udělit podlicenci v rozsahu tvořícím součást licence třetí osobě jen dohodl-li se na tom ve smlouvě s poskytovatelem. Stejně tak k postoupení licence třetí osobě potřebuje nabyvatel písemný souhlas poskytovatele. O postoupení licence a o osobě postupníka je povinen nabyvatel bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele.


Omezení nabyvatele licence
Nabyvatel nesmí upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Nabyvatel může učinit úpravu či změnu díla nebo jeho názvu jen lze-li očekávat, že by k takové úpravě či změně vzhledem k okolnostem užití autor svolil. Toto zákonné ustanovení lze smluvně vyloučit a poskytovatel si může vyhradit souhlas i s takovou změnou.

 

Aktivní legitimaci při ochraně licence
Nabyvatel má povinnost informovat bez zbytečného odkladu poskytovatele o ohrožení nebo porušení jeho licence. Poskytovatel má v takovém případě povinnost poskytnout nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence. NOZ přenáší aktivní legitimaci v případě porušení nebo ohrožení licence na nabyvatele. Tato změna je zaznamenána především u práv z průmyslového vlastnictví, neboť autorský zákon již dříve k ochraně licence aktivně legitimoval jejího nabyvatele.


Zánik licence odstoupení od smlouvy

Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou lze vypovědět s výpovědní lhůtou jednoho roku, která nabývá účinnosti uplynutí kalendářního měsíce, v němž výpověď došla druhé straně. Smlouvu uzavřenou na dobu určitou, lze vypovědět, jen byla-li možnost výpovědi smluvními stranami dohodnuta. Zároveň je vhodné i u smlouvy na dobu neurčitou si smluvně upravit délku výpovědní lhůty.

 

Smrti fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, kterým byla udělena licence, přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na dědice v případě fyzické osoby a na právního nástupce jedná-li se o právnickou osobu. Smluvní strany si takovýto přechod práv a povinností na právního nástupce mohou vyloučit.

 

Zákon dává dále možnost autorovi za určitých podmínek odstoupit od smlouvy.