Dobré ráno, dnes je úterý 6.6.2023, svátek slaví Norbert, zítra Iveta a Slavoj.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o smlouvě budoucí kupní - vzor zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

Jméno, příjmení            ...........................

rodné číslo:                   ...........................

trvale bytem:                 ...........................

(dále jen jako „budoucí prodávající“ – na straně jedné)

 

a

 

Jméno, přijímení:         ...........................

rodné číslo:                  ...........................

trvale bytem:                ...........................

(dále jen jako „budoucí kupující“ – na straně druhé)

 

tuto smlouvu o smlouvě budoucí kupní

 

I.

Prohlášení prodávajícího

 

Budoucí kupující prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ................ výlučným vlastníkem osobního automobilu Fiat Bravo RZ 2J3 8775, rok výroby 2008, identifikační číslo vozidla (VIN) POCLZIO1458986598, barvy modré.

 

Smluvní strany prohlašují, že mají zájem na uzavření kupní smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že budoucí prodávající má svůj nový osobní automobil v servise a osobní automobil specifikovaný výše potřebuje k výkonu svého povolání, není možné kupní smlouvu v současné době uzavřít (dále jen „překážka uzavření“).

 

II.

Termín uzavření smlouvy budoucí darovací

 

Budoucí prodávající se zavazuje přičinit se v rámci svých možností o co nejrychlejší možné odpadnutí překážky uzavření.

 

Smluvní strany se zavazují bezprostředně po odpadnutí překážky uzavření, nejpozději do 1. 1. 2015 uzavřít kupní smlouvu, na základě které prodá budoucí prodávající osobní automobil specifikovaný v čl. I. této smlouvy za dohodnutou kupní cenu 100.000,- Kč (Slovy: sto tisíc korun českých) budoucímu kupujícímu.

 

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna vyzvat druhou stranu písemně k uzavření kupní smlouvy. Smluvní strana, která byla vyzvána k uzavření smlouvy je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od obdržení výzvy, uzavřít kupní smlouvu.

 

Neučiní-li ani jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nejpozději do 1. 1. 2015 písemnou výzvu k uzavření smlouvy, povinnost k uzavření kupní smlouvy zaniká.

 

III.

Práva a povinnosti smluvních stran, právo odstoupit od smlouvy

 

Smluvní strany se dohodly, že budoucí prodávající předá výše uvedený osobní automobil společně s příslušenstvím budoucímu kupujícímu při podpisu kupní smlouvy v místě bydliště budoucího kupujícího na adrese uvedené shora a budoucí kupující zaplatí budoucímu prodávajícímu při podpisu kupní smlouvy dohodnutou kupní cenu.

 

Budoucí prodávající se zavazuje, že movitou věc specifikovanou v čl. I. této smlouvy, kterou se zavázal prodat budoucímu kupujícímu, od účinnosti této smlouvy nezatíží zástavním právem, věcným břemenem, jinou právní vadou či jiným způsobem nesníží její hodnotu, ledaže půjde o drobné opotřebení této movité věci spojené s jejím běžným užíváním. Pro případ, že budoucí prodávající nesplní tuto svoji povinnosti či případné takto vzniklé nedostatky bránící nerušenému užívání ihned na svůj náklad neodstraní, sjednávají smluvní strany právo pro budoucího kupujícího od této smlouvy odstoupit a k uzavření darovací smlouvy nepřistoupit.

 

IV.

Podstatná změna okolností

 

Změní-li se okolnosti, z nichž smluvní strany při vzniku závazku z této smlouvy vycházely, do té míry, že nelze rozumně požadovat uzavření kupní smlouvy, povinnost uzavřít kupní smlouvu zaniká. To ustanovení se nepoužije, pokud byla změna okolností způsobena jednáním či opomenutím jedné ze stran k tíži druhé strany.

 

Smluvní strana, která takovou změnu okolností zapříčinila nebo se o takové podstatné změně okolností dozvěděla, je povinna takovou skutečnost neprodleně oznámit druhé smluvní straně. V opačném případě je povinna nahradit druhé straně škodu vzniklou z tohoto prodlení či opomenutí.

 

V.

Závěrečná ustanovení

 

Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

 

Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

 

Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana si ponechá po jednom.

 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

 

V ............... dne ...................                            V ............... dne ...................

 

 

            ...................................                                         ...................................

        budoucí prodávající                                                budoucí kupující

 

 


Nový občanský zákoník sjednotil právní úpravy smlouvy o smlouvě budoucí do jednoho právního předpisu. Nově není obligatorně vyžadována písemná forma této smlouvy, ale její uzavření v písemné formě, lze jen vřele doporučit.

 

Smluvní strany se při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nemusí dohodnout na všech ustanovení budoucí smlouvy, stačí, když obsah budoucí smlouvy stanoví alespoň obecným způsobem.

 

Smluvním stranám se doporučuje sjednat si lhůtu, ve které bude přistoupeno k uzavření vlastní smlouvy. Pokud lhůta ve smlouvě nebude stanovena, určil zákon dobu jednoho roku. V případě, že oprávněná strana v ujednané době nevyzve zavázanou stranu k uzavření smlouvy, závazek povinné strany uzavřít smlouvu vlastní zaniká. Jde o projev zásady „právo slouží bdělým“, kdy oprávněný z budoucí smlouvy musí učinit včasnou výzvu, aby zachoval své nároky ze smlouvy budoucí.

 

Dále pokud jedna ze smluvních stran nedostojí svému závazku z budoucí smlouvy uzavřít smlouvu vlastní, může se druhá strana domáhat, aby obsah budoucí smlouvy určil soud nebo osoba určena ve smlouvě. Současně se může oprávněná strana domáhat náhrady škody, která jí v důsledku nesplnění závazku uzavřít vlastní smlouvu vznikla. NOZ ve svém ustanovení tuto možnost nijak nevylučuje.

 

K zániku závazku povinné strany uzavřít smlouvu vlastní může dojít také v případě, že se změnily okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy budoucí zřejmě vycházely, do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela.