Dobré dopoledne, dnes je pondělí 11.12.2023, svátek slaví Dana, zítra Simona.

Směnná smlouva s doplatkem ceny - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

 

Směnná smlouva s doplatkem ceny  - vzor zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

SMĚNNÁ SMLOUVA


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ustanovení § 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 


Jméno, příjmení     ...........................
rodné číslo:     ...........................
trvale bytem:     ...........................

 (dále jen jako „první směňující“ – na straně jedné)

 


a

 


Jméno, příjmení:     ...........................
rodné číslo:     ...........................
trvale bytem:    ...........................

(dále jen jako „druhý směňující“ – na straně druhé)

 

 

tuto směnnou smlouvu

 

I.
Prohlášení smluvních stran

1. První směňující prohlašuje, že je na základě rozhodnutí Státního notářství v ............  ze dne .................., č. j. ..............., které nabylo právní moci dne ............................ výlučným vlastníkem pozemku p. č. ....... – orná půda, o výměře ...........  m2, v obci a k. ú. ................., zapsaného na LV č. ................., u Katastrálního úřadu pro .............., katastrální pracoviště ...................

 

2. Druhý směňující prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ..............., s právními účinky vkladu ke dni ....................... výlučným vlastníkem pozemku p. č. ....... - orná půda, o výměře ...............m2 a pozemku p. č. 49 - orná půda, o výměře ............ m2, v obci a k. ú. ................., zapsaného na LV č. ................., u Katastrálního úřadu pro .............., katastrální pracoviště ...................

 

II.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou její účastníci směňují pozemek p. č. ....... – orná půda, o výměře ...........  m2, v obci a k. ú. ................., zapsaný na LV č. ................., u Katastrálního úřadu pro .............., katastrální pracoviště ................... za pozemek p. č. ....... - orná půda, o výměře ...............m2 a pozemek p. č. 49 - orná půda, o výměře ............ m2, v obci a k. ú. ................., oba zapsány na LV č. ................., u Katastrálního úřadu pro .............., katastrální pracoviště ..................., tak že pozemek p. č. ....... – orná půda, o výměře ...........  m2, v obci a k. ú. ................., zapsaný na LV č. ................., u Katastrálního úřadu pro .............., katastrální pracoviště ................... přijímá do svého výlučného vlastnictví druhý směňující a pozemek p. č. ....... - orná půda, o výměře ...............m2 a pozemek p. č. 49 - orná půda, o výměře ............ m2, v obci a k. ú. ................., oba zapsány na LV č. ................., u Katastrálního úřadu pro .............., katastrální pracoviště ..................., přijímá do svého výlučného vlastnictví první směňující.

 

III.
Cena

1.    Cena obvyklá pozemku uvedeného v čl. I. odst. 1 této smlouvy činí ...........,- Kč (slovy: ......................... korun českých) a cena obvyklá pozemků uvedených v čl. I odst. 2 této smlouvy činí ..........,- Kč (slovy: ........................ korun českých). Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi cenami směňovaných nemovitých věcí činí ...................,- Kč (slovy: ............................... korun českých) ve prospěch druhého směňujícího, dohodli se účastníci této smlouvy na tom, že směna bude provedena s doplatkem rozdílu ceny směňovaných nemovitých věcí ve výši ...............,- Kč ze strany prvního směňujícího.

 

2.    Na vyrovnání rozdílu mezi hodnotami směňovaných nemovitých věcí zaplatí první směňující druhému směňujícímu částku .......................,- Kč (slovy: ....................... korun českých) do 15 dnů od podpisu této smlouvy, na účet druhého směňujícího č. ú. .............................

 

3.    Po připsání shora uvedené částky na účet druhého směňujícího mají obě smluvní strany za to, že jsou mezi sebou zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě v souvislosti s touto smlouvu žádné další nároky.


IV.
Ostatní ujednání

1.    Smluvní strany vzájemně prohlašují, že na směňovaných nemovitých věcech neváznou žádné dluhy, věcná břemena, zástavní práva ani práva třetích osob nebo jiné právní závazky.

 

2.    Smluvní strany prohlašují, že jim je stav převáděných nemovitých věcí znám, že si tyto nemovité věci řádně prohlédly a v takovém stavu je přejímají do svého vlastnictví.

 

3.    Smluvní strany se zavazují si odevzdat směňované nemovité věci v tom stavu, v jakém byly v okamžiku uzavření této smlouvy.

 

4.    V případě nahodilé zkázy věci před přechodem nebezpečí škody na věci nebo při nahodilém zhoršení věci před jejím odevzdáním se užije právní úpravy dle ust. § 2185 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

5.    Nebezpečí škody na převáděných nemovitých věcech přechází na přejímatele okamžikem převzetí předmětu převodu.  

 

6.    Plody a užitky ze směněné věci náleží smluvní straně převádějící, až do doby kdy dojde k odevzdání věci. Od té doby náleží plody a užitky přejímající straně.


V.
Nabytí vlastnického práva

Smluvní strany se stanou výlučnými vlastníky směňovaných nemovitých věcí uvedených v čl. I. této smlouvy vkladem práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro ...................., Katastrální pracoviště ...................


VI.
Přechodná a závěrečná ustanovení

1.    Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

 

2.    Tato smlouva je sepsána a uzavřena celkem ve 4 vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotovených.

 

3.    Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

 

4.    Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

V ............... dne ...........................

 

 

        …………………                         …………………
        první směňující                        druhý směňující