Dobré ráno, dnes je úterý 6.6.2023, svátek slaví Norbert, zítra Iveta a Slavoj.

Směnná smlouva na bytové jednotky - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

 

Směnná smlouva na bytové jednotky - vzor zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

SMĚNNÁ SMLOUVA NA BYTOVÉ JEDNOTKY

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ustanovení § 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

 


Jméno, příjmení     ...........................
rodné číslo:            ...........................
trvale bytem:          ...........................

 (dále jen jako „první směňující“ – na straně jedné)


a


Jméno, příjmení:     ...........................
rodné číslo:             ...........................
trvale bytem:           ...........................

(dále jen jako „druhý směňující“ – na straně druhé)

 

tuto směnnou smlouvu

 

 

I. 

Prohlášení smluvních stran

 

 

1.    První směňující prohlašuje, že je na základě Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky ze dne ................., s právními účinky vkladu ke dni ..................., výlučným vlastníkem bytové jednotky č. ....., s výměrou ......... m2, o dispozici 2 + 1, nacházející se v ........ nadzemním podlaží v domě čp. ......, stojící na pozemku st.p.č. .......... v k. ú. ........., obec ........., vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. ...., u Katastrálního úřadu pro ................., katastrální pracoviště ........................, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. ..................... na společných částech domu nacházejících se v budově č. p. ............... postavené na pozemku parc. č. ....................  a spoluvlastnického podílu ve výši id. ................ k pozemku parc. č. ..................... – zastavěná plocha a nádvoří o výměře ............ m2, v obci ............. a k. ú. ......... zapsaných na LV č. ............, u Katastrálního úřadu pro ...................., katastrální pracoviště .....................

 

Výše vymezená bytová jednotka se skládá z kuchyně o výměře .... m2, předsíně ... m2, koupelny a WC ... m2, 1. pokoje ... m2, 2. pokoje ... m2.


Vybavením směňované bytové jednotky je kuchyňská linka, sporák, vana, umyvadlo, 2 míchací baterie, WC mísa s nádrží, 3 topná tělesa s termoreg. ventily a termohlavicemi, filtrační digestoř, vodoměr SV, vodoměr TUV, vestavěná skříň a veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, ústředního topení, elektroinstalace apod.), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů.


Spoluvlastnický podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl k pozemku, na němž se nachází dům s bytovými jednotkami, je odvozený od vlastnictví bytu a nemůže být samostatným předmětem koupě, prodeje ani směny.

 

2. Druhý směňující prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ..............., s právními účinky vkladu ke dni ....................... výlučným vlastníkem bytové jednotky č. ....., s výměrou ......... m2, o dispozici 3+1, nacházející se v ........ nadzemním podlaží v domě čp. ......, stojící na pozemku st.p.č. .......... v k. ú. ........., obec ........., vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. ...., u Katastrálního úřadu pro ................., katastrální pracoviště ........................, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. ..................... na společných částech domu nacházejících se v budově č. p. ............... postavené na pozemku parc. č. ....................  a spoluvlastnického podílu ve výši id. ................ k pozemku parc. č. ..................... – zastavěná plocha a nádvoří o výměře ............ m2, v obci ............. a k. ú. ......... zapsaných na LV č. ............, u Katastrálního úřadu pro ...................., katastrální pracoviště .....................


Výše vymezená bytová jednotka se skládá z kuchyně o výměře .... m2, předsíně ... m2, koupelny a WC ... m2, 1. pokoje ... m2, 2. pokoje ... m2 a 3. pokoje ... m2.


Vybavením směňované bytové jednotky je kuchyňská linka, sporák, vana, umyvadlo, 2 míchací baterie, WC mísa s nádrží, 4 topná tělesa s termoreg. ventily a termohlavicemi, filtrační digestoř, vodoměr SV, vodoměr TUV a veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, ústředního topení, elektroinstalace apod.), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů.


Spoluvlastnický podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl k pozemku, na němž se nachází dům s bytovými jednotkami, je odvozený od vlastnictví bytu a nemůže být samostatným předmětem koupě, prodeje ani směny.

 

II. 

Předmět smlouvy

 

Touto smlouvou její účastníci směňují bytovou jednotku vymezenou v čl. I. odst. 1 této smlouvy včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy – domu a spoluvlastnického podílu k pozemku též uvedených v čl. I. odst. 1 této smlouvy a bytovou jednotku vymezenou v čl. I. odst. 2 této smlouvy včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy – domu a spoluvlastnického podílu k pozemku též uvedených v čl. I. odst. 2 této smlouvy, tak že bytovou jednotku č. ....., s výměrou ......... m2, o dispozici 2 + 1, nacházející se v ........ nadzemním podlaží v domě čp. ......, stojící na pozemku st.p.č. .......... v k. ú. ........., obec ........., vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. ...., u Katastrálního úřadu pro ................., katastrální pracoviště ........................, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. ..................... na společných částech domu nacházejících se v budově č. p. ............... postavené na pozemku parc. č. ....................  a spoluvlastnického podílu ve výši id. ................ k pozemku parc. č. ..................... – zastavěná plocha a nádvoří o výměře ............ m2 v obci ............. a k. ú. ......... zapsaných na LV č. ............, u Katastrálního úřadu pro ...................., katastrální pracoviště ..................... přijímá do svého výlučného vlastnictví druhý směňující a bytovou jednotku č. ....., s výměrou ......... m2, o dispozici 3+1, nacházející se v ........ nadzemním podlaží v domě čp. ......, stojící na pozemku st.p.č. .......... v k. ú. ........., obec ........., vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. ...., u Katastrálního úřadu pro ................., katastrální pracoviště ........................, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. ..................... na společných částech domu nacházejících se v budově č. p. ............... postavené na pozemku parc. č. ....................  a spoluvlastnického podílu ve výši id. ................ k pozemku parc. č. ..................... – zastavěná plocha a nádvoří o výměře ............ m2 v obci ............. a k. ú. ......... zapsaných na LV č. ............, u Katastrálního úřadu pro ...................., katastrální pracoviště ..................... přijímá do svého výlučného vlastnictví první směňující.

 

III. 

Cena

 

1.    Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že dohodnuté ceny směňovaných nemovitých věcí uvedených v čl. I odst. 1 na straně jedné a nemovitých věcí uvedených v čl. II. na straně druhé jsou stejné.

 

2.    Po provedení směny jsou tedy účastníci této smlouvy mezi sebou zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné další nároky.

 

IV.
Ostatní ujednání

 

1.    Smluvní strany vzájemně prohlašují, že na směňovaných nemovitých věcech neváznou žádné dluhy, věcná břemena, zástavní práva ani práva třetích osob nebo jiné právní závazky (s výjimkou zástavního práva dle Zástavní smlouvy k nemovitosti reg. č. ................... ze dne ................ uzavřené mezi ……………………… stavební spořitelnou, a.s., IČ ………………, se sídlem …………………………,  jakožto zástavním věřitelem a druhým směňujícím identifikovaným v této smlouvě výše, jakožto zástavcem k zajištění pohledávky zástavního věřitele výše specifikovaného ve výši ………………,- Kč s příslušenstvím, přičemž obligačním dlužníkem z úvěrové smlouvy je druhý směňující). Návrh na vklad zástavního práva výše uvedeného do katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro ………………………, katastrální pracoviště ……………………………… byl podán dne ……………….

 

2.    Smluvní strany prohlašují, že jim je stav převáděných nemovitých věcí znám, že si tyto nemovité věci řádně prohlédly a v takovém stavu je přejímají do svého vlastnictví.

 

3.    Smluvní strany se zavazují si odevzdat směňované nemovité věci v tom stavu, v jakém byly v okamžiku uzavření této smlouvy.

 

4.    V případě nahodilé zkázy věci před přechodem nebezpečí škody na věci nebo při nahodilém zhoršení věci před jejím odevzdáním se užije právní úpravy dle ust. § 2185 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

5.    Nebezpečí škody na převáděných nemovitých věcech přechází na přejímatele okamžikem převzetí předmětu převodu.  

 

6.    Plody a užitky ze směněné věci náleží smluvní straně převádějící, až do doby kdy dojde k odevzdání věci. Od té doby náleží plody a užitky přejímající straně.


V.
Nabytí vlastnického práva

 

Smluvní strany se stanou výlučnými vlastníky směňovaných nemovitých věcí a ideálních podílů na nich uvedených v čl. I. této smlouvy vkladem práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro ...................., katastrální pracoviště ...................


VII.
Přechodná a závěrečná ustanovení

 

1.    Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

 

2.    Tato smlouva je sepsána a uzavřena celkem ve 4 vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotovených.

 

3.    Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

 

4.    Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

V ............... dne ...........................

 

 

        …………………                      …………………
       první směňující                       druhý směňující