Dobrý podvečer, dnes je neděle 26.5.2024, svátek slaví Filip, zítra Valdemar.

Smlouva o smlouvě budoucí darovací - vzor ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Smlouva o smlouvě budoucí darovací - vzor zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ DAROVACÍ


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



Jméno, přijmení:      ...........................
rodné číslo:              ...........................
trvale bytem:            ...........................

 (dále jen jako „budoucí dárce“ – na straně jedné)


a



Jméno, příjmení:     ...........................
rodné číslo:             ...........................
trvale bytem:           ...........................

(dále jen jako „budoucí obdarovaný“ – na straně druhé)


tuto smlouvu o smlouvě budoucí darovací



I.
Prohlášení prodávajícího


Budoucí dárce prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ................ s právními účinky vkladu ke dni ................... výlučným vlastníkem pozemku parc. č............... – orná půda, o výměře ........... m2, zapsaného na listu vlastnictví č. .........., k. ú. ................, obec ............. vedeného u Katastrálního úřadu pro ..................., Katastrální pracoviště.............


II.
Termín uzavření smlouvy budoucí darovací


Smluvní strany se zavazují uzavřít darovací smlouvu, jejímž předmětem je bezplatný převod vlastnického práva k nemovitosti specifikované výše, ve znění, jak je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy, a za podmínek, jak je sjednáno touto smlouvou budoucí darovací, nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu této budoucí smlouvy darovací.


Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna vyzvat druhou stranu písemně k uzavření darovací smlouvy. Smluvní strana, která byla vyzvána k uzavření smlouvy je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od obdržení výzvy, uzavřít darovací smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 1.


III.
Povinnost budoucího dárce, právo odstoupit od smlouvy


Budoucí dárce se zavazuje, že nemovitou věc specifikovanou v čl. I. této smlouvy, kterou se zavázal darovat budoucímu obdarovanému, od účinnosti této smlouvy nezatíží zástavním právem, věcným břemenem, nájmem či jinou právní vadou. Pro případ, že budoucí dárce nesplní tuto svoji povinnosti či případně takto vzniklé nedostatky bránící nerušenému užívání ihned na svůj náklad neodstraní, sjednávají smluvní strany právo pro budoucího obdarovaného od této smlouvy odstoupit a k uzavření darovací smlouvy nepřistoupit.


IV.
Závěrečná ustanovení


Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana si ponechá po jednom.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.



V ............... dne ...................                           V ............... dne ...................



  ...................................                                   .....................................
          budoucí dárce                                        budoucí obdarovaný 



PŘÍLOHA Č. 1


DAROVACÍ SMLOUVA


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



Jméno, příjmení:    ...........................
rodné číslo:            ...........................
trvale bytem:          ...........................

 (dále jen jako „dárce“ – na straně jedné)


a



Jméno, příjmení:   ...........................
rodné číslo:           ...........................
trvale bytem:         ...........................

(dále jen jako „obdarovaný“ – na straně druhé) 



tuto darovací smlouvu



I.
Prohlášení dárce


Dárce prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ................ s právními účinky vkladu ke dni ................... výlučným vlastníkem pozemku parc. č............. – orná půda, o výměře ........... m2, zapsaného na listu vlastnictví č. .........., k. ú. ................, obec ............. vedeného u Katastrálního úřadu pro ..................., Katastrální pracoviště.............


II.
 Předmět smlouvy


Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k nemovité věci uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému.
 
Obdarovaný uvedený dar přijímá do svého výlučného vlastnictví.


 
III.
Práva a povinnosti smluvních stran


Dárce prohlašuje, že na darované nemovité věci neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jiné právní či faktické vady, vyjma případných faktických vad zjevně viditelných při běžné prohlídce.

Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovité věci je mu znám a nemá vůči němu žádné výhrady ani námitky.
 


IV.
Ustanovení o odvolání daru


Dárce může odvolat dar, upadne-li po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. V tomto případě může dárce požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu.


Obdarovaný se zprostí vydání daru zpět dárci, pokud dárci poskytne nutnou výživu, v tom rozsahu v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný takovou povinnost nemá, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce.


Dárce může od darovací smlouvy odstoupit, ublíží-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy a dárce takovéto jednání obdarovanému neprominul. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné zaplacení jeho obvyklé ceny.
 


V.
Nabytí vlastnického práva k daru


Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darované nemovité věci, která je předmětem této smlouvy, vkladem práva do veřejného seznamu, resp. katastru nemovitostí.

Dárce se zavazuje podat návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

 
VI.
Závěrečná ujednání


Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků této smlouvy a jedno vyhotovení s opatřenými úředně ověřenými podpisy smluvních stran je určeno pro účely vkladové řízení u příslušného katastrálního úřadu. 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.



V ............... dne ...................                         V ............... dne ...................



  ....................................                                  ...................................
              dárce                                                        obdarovaný  





Nový občanský zákoník sjednotil právní úpravy smlouvy o smlouvě budoucí do jednoho právního předpisu. Nově není obligatorně vyžadována písemná forma této smlouvy, ale její uzavření v písemné formě, lze jen vřele doporučit.

Smluvní strany se při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nemusí dohodnout na všech ustanovení budoucí smlouvy, stačí, když obsah budoucí smlouvy stanoví alespoň obecným způsobem.

Smluvním stranám se doporučuje sjednat si lhůtu, ve které bude přistoupeno k uzavření vlastní smlouvy. Pokud lhůta ve smlouvě nebude stanovena, určil zákon dobu jednoho roku. V případě, že oprávněná strana v ujednané době nevyzve zavázanou stranu k uzavření smlouvy, závazek povinné strany uzavřít smlouvu vlastní zaniká. Jde o projev zásady „právo slouží bdělým“, kdy oprávněný z budoucí smlouvy musí učinit včasnou výzvu, aby zachoval své nároky ze smlouvy budoucí. 


Dále pokud jedna ze smluvních stran nedostojí svému závazku z budoucí smlouvy uzavřít smlouvu vlastní, může se druhá strana domáhat, aby obsah budoucí smlouvy určil soud nebo osoba určena ve smlouvě. Současně se může oprávněná strana domáhat náhrady škody, která jí v důsledku nesplnění závazku uzavřít vlastní smlouvu vznikla. NOZ ve svém ustanovení tuto možnost nijak nevylučuje.

K zániku závazku povinné strany uzavřít smlouvu vlastní může dojít také v případě, že se změnily okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy budoucí zřejmě vycházely, do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela.





 

 

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Smlouva o smlouvě budoucí

dAROVACÍ

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Pan:               ...........................

rodné číslo:    ...........................

trvale bytem: ...........................

 

 (dále jen jako „budoucí dárce“ – na straně jedné)

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

Pan:               ...........................

rodné číslo:    ...........................

trvale bytem:  ...........................

 

(dále jen jako „budoucí obdarovaný“ – na straně druhé)

 

tuto smlouvu o smlouvě budoucí darovací

 

I.

Prohlášení prodávajícího

 

Budoucí dárce prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ................ s právními účinky vkladu ke dni ................... výlučným vlastníkem pozemku parc. č.178/49 – orná půda, o výměře 1974 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. .........., k. ú. ................, obec ............. vedeného u Katastrálního úřadu pro ..................., Katastrální pracoviště.............

 

II.

Termín uzavření smlouvy budoucí darovací

 

Strany se zavazují uzavřít darovací smlouvu, jejímž předmětem je bezplatný převod vlastnického práva k nemovitosti specifikované výše, ve znění, jak je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy, a za podmínek, jak je sjednáno touto smlouvou budoucí darovací, nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu této budoucí smlouvy darovací.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna vyzvat druhou stranu písemně k uzavření darovací smlouvy.

 

 

III.

Povinnost budoucího dárce, právo odstoupit od smlouvy

 

Budoucí dárce se zavazuje, že nemovitou věc specifikovanou v čl. I. této smlouvy, kterou se zavázal darovat budoucímu obdarovanému, od účinnosti této smlouvy nezatíží zástavním právem, věcným břemenem, nájmem či jinou právní vadou. Pro případ, že budoucí dárce nesplní tuto svoji povinnosti či případné takto vzniklé nedostatky bránící nerušenému užívání ihned na svůj náklad neodstraní, sjednávají smluvní strany právo pro budoucího obdarovaného od této smlouvy odstoupit a k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nepřistoupit.

 

 

IV.

Závěrečná ustanovení

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

 

Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

 

 Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana si ponechá po jednom.

 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

 

 

 

V ............... dne ...................

 

 

 

  .........................................................                                    .........................................................

          (budoucí dárce)                                                              (budoucí obdarovaný)        

 

 

 

Příloha č. 1

 

 

Darovací smlouva

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Pan:               ...........................

rodné číslo:    ...........................

trvale bytem: ...........................

 

 (dále jen jako „dárce“ – na straně jedné)

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

Pan:               ...........................

rodné číslo:    ...........................

trvale bytem:  ...........................

 

(dále jen jako „obdarovaný“ – na straně druhé)

 

tuto darovací smlouvu

 

I.

Prohlášení dárce

Dárce prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ................ s právními účinky vkladu ke dni ................... výlučným vlastníkem pozemku parc. č.178/49 – orná půda, o výměře 1974 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. .........., k. ú. ................, obec ............. vedeného u Katastrálního úřadu pro ..................., Katastrální pracoviště.............

 

II.

 Předmět smlouvy

 

Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k nemovité věci uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému.

 

Obdarovaný uvedený dar přijímá do svého výlučného vlastnictví.

 

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

Dárce prohlašuje, že na darované nemovité věci neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jiné právní či faktické vady, vyjma případných faktických vad zjevně viditelných při běžné prohlídce.

Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovité věci je mu znám a nemá vůči němu žádné výhrady ani námitky.

 

IV.

Ustanovení o odvolání daru

 

Dárce může odvolat dar, upadne-li po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. V tomto případě může dárce požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu.

Obdarovaný se zprostí vydání daru zpět dárci, pokud dárci poskytne nutnou výživu, v tom rozsahu v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný takovou povinnost nemá, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce.

Dárce může od darovací smlouvy odstoupit, ublíží-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy a dárce takovéto jednání obdarovanému neprominul. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné zaplacení jeho obvyklé ceny.

 

V.

Nabytí vlastnického práva k daru


Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darované nemovité věci, která je předmětem této smlouvy, vkladem práva do veřejného seznamu, resp. katastru nemovitostí.

Dárce se zavazuje podat návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

 

 

VI.

 

Závěrečná ujednání

 

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

 

Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

 

 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků této smlouvy a jedno vyhotovení s opatřenými úředně ověřenými podpisy smluvních stran je určeno pro účely vkladové řízení u příslušného katastrálního úřadu. 

 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

 

 

 

V ............... dne ...................

 

 

 

  .........................................................                                    .........................................................

                (dárce)                                                                           (obdarovaný)