Dobré dopoledne, dnes je pondělí 11.12.2023, svátek slaví Dana, zítra Simona.

Kupní smlouva na movité věci prodávané společně s bytovou jednotkou - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Kupní smlouva na movité věci prodávané pouze společně s nemovitostí - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

Kupní smlouva na movité věci prodávané společně s bytovou jednotkou

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 

Jméno, Příjmení……………………………

bytem ………………………………………
datum narození.…………………………….

(dále jen „prodávající“)


a

 

Jméno, Příjmení……………………………

bytem ………………………………………
datum narození.…………………………….

(dále jen „kupující“)


 tuto kupní smlouvu


I.
Předmět kupní smlouvy

 

Kupní smlouvou uzavřenou dnešního dne se zavázal prodávající převést kupujícímu do výlučného vlastnictví níže specifikované movité věci tvořící zařízení bytové jednotky č. ....., s výměrou ......... m2, o dispozici ............ (např. 2+1), nacházející se v ........ nadzemním podlaží v domě čp. ......, - bytový dům, k. ú. ............. (LV č. ...........),  stojící na pozemku st.p.č. .......... v k. ú. ........., obec ........., vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. ...., u Katastrálního úřadu pro ................., katastrální pracoviště ........................ K jednotce náleží spoluvlastnický podíl ve výši id. ..................... na společných částech domu nacházejících se v budově č. p. ...............postavené na pozemku parc. č. ...................., a  spoluvlastnický podíl ve výši id. ................ k pozemku parc. č. ..................... – zastavěná plocha a nádvoří o výměře ............ m2.

 

Spolu s výše specifikovanou nemovitou věcí (dále jen „bytovou jednotkou“) prodávající prodává kupujícímu následující movité věci:

-    kuchyňskou linku značky koryna, provedení laminát olše,
-    nerezový dřez,
-    plynový sporák s horkovzdušnou troubou zn. Elektrolux, barva hnědá,

-    digestoř zn. Mora,
-    myčka na nádobí značky Elektrolux, barva  bílá,
-    mikrovlnná trouba značky Eta, barva bílá,
-    automatická pračka značky Elektrolux,
-    sedací souprava Lena, třímístná, s modrým potahem,
-    televizní a DVD stolek včetně zásuvky, laminát buk ,
-    šatní skříň Imperium, o rozměrech 190 x 200 x 60, laminát dub.

 

Prodávající se dále zavazuje umožnit nabýt kupujícímu vlastnické právo k těmto movitým věcem a kupující se zavazuje dané věci převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

 

Prodávající a kupující prohlašují, že výše uvedené movité věci jsou pro ně dostatečně určitě vymezené a o jejich specifikaci nepanují mezi prodávajícím a kupujícím žádné pochybnosti.


II.
Sjednání vzájemné souvislosti kupních smluv

 

Výše vymezená bytová jednotka je předmětem kupní smlouvy, kterou uzavřeli prodávající a kupující téhož dne jako tuto smlouvu a mezi těmito dvěma smlouvami sjednávají smluvní strany vzájemnou souvislost.

 

Dojde-li z jakéhokoli důvodu k zániku, zrušení či neplatnosti jedné z obou smluv, ruší se i smlouva druhá. Každá ze smluvních stran má právo na případné vrácení plnění z každé z uvedených smluv jen tehdy, jestliže sama vrátí nebo nabídne k vrácení v plném rozsahu plnění přijatá z obou smluv.

 

III.
Kupní cena

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve výši 110.000,- Kč (slovy sto deset tisíc korun českých) nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy prostřednictvím bezhotovostního převodu na účet prodávajícího č. .......................... vedený u .....................

 

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

 

Prodávající se zavazuje předat kupujícímu movité věci specifikované v čl. I. této smlouvy v řádném stavu s potřebnou dokumentací (záruční listy s návody k použití) při předání nemovitosti.

 

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaných movitých věcí, že tyto jsou v naprostém pořádku, nic nebrání jejich bezvadnému užívání, a že záměrně nezamlčel jakoukoli skutečnost o jejich stavu, který by tomu bránil.

 

Kupující potvrzuje, že se osobně seznámila se stavem těchto movitých věcí a v tomto stavu je také po důkladném zvážení a prohlídce kupuje.

 

Kupující se stane vlastníkem převáděných movitých věcí až po připsání shora uvedené kupní ceny na účet prodávajícího. Tímto si tedy prodávající a kupující sjednávají odkládací podmínku dle zákonného ust. § 548 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž závisí na splnění této podmínky zda právní následky zamýšleného jednání nastanou.


V.
Smluvní pokuta

 

Smluvní strany sjednávají pro případ, že prodávající nesplní svoji povinnost předat kupujícímu prodávané movité věci (viz č. I. této smlouvy) v řádném stavu a s potřebnou dokumentací či kupující nesplní svoji povinnost zaplatit dohodnutou kupní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč splatnou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl daný účastník druhou smluvní stranou o uhrazení smluvní pokuty pro porušení vymezené povinnosti požádán.

 

Povinnost té smluvní strany, která svou povinnost ze smlouvy vyplývající porušila zaplatit smluvní pokutu je dána bez ohledu na zavinění při porušení povinnosti.

 

VI.
Závěrečná ujednání

 

Tato smlouva je sepsána a uzavřena celkem ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jejím podpisu po jednom vyhotovení.

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

 

Změny nebo dodatky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků.

 

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.


Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 


V...................... dne. ..........                          V...................... dne. ..........


        ……………….……                                      ………………………
           prodávající                                                       kupující

 

 


Smlouva o koupi movité věci nemusí mít písemnou formu. Písemná forma se vyžaduje, je-li předmětem koupě věc nemovitá. V případě, že do právního vztahu vstupuje více osob, vyžaduje se, aby jejich projevy byly na téže listině. Písemná forma je vyžadována i pro změnu nebo zrušení kupní smlouvy.

 

 

 

Kupní cena může být kupujícím zaplacena v hotovosti do částky 350.000,- Kč. Toto omezení vychází ze zákona 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Překračuje-li kupní cena částku 350.000,- Kč musí kupující její platbu provést bezhotovostně.


 

Obecné informace o koupi, kupní smlouvě podle nového občanského zákoníku:

Nový občanský zákoník sjednotil rozdílnou právní úpravu kupní smlouvy obsaženou v předchozím občanském zákoníku a právní úpravu kupní smlouvy obsaženou v obchodním zákoníku. Nyní se na podnikatele i nepodnikatele vztahuje jedna právní úprava kupní smlouvy obsažena v NOZ.

 

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat věc (předmět koupě) a umožnit nabýt vlastnické právo k věci prodávajícímu. Povinnost kupujícího je věc převzít a zaplatit kupní cenu prodávajícímu.

 

Předmětem plnění kupní smlouvy je věc (vlastnické právo k věci) nikoli činnost. Pokud by šlo o úplatné poskytování činnosti, hovořili bychom v závislosti na poskytované činnosti o smlouvě příkazního typu, kontrolní činnosti, pracovní smlouvě atd.

 

Předmět koupě může být věc movitá, nemovitá i závod. NOZ také ve své výčtu pamatuje na úpravu prodeje zboží v obchodě a vedlejší ujednání ke kupní smlouvě.

 

Kupní cena

Určení kupní ceny ustupuje od požadavku sjednání ceny v souladu s právními předpisy, jak tomu bylo v předchozím občanském zákoníku, a pro určení kupní ceny vyžaduje pouze určitost ceny, kterou je možné stanovit i odkazem na způsob určení.

 

Kupní cena nemusí být určitá, pokud je dostatečně určen způsob jejího určení. Oproti předchozí právní úpravě, lze nově určit způsob určení kupní ceny např. na základě stanovení znalce XY, tzn. že smluvní strany si mohou v kupní smlouvě stanovit, že kupní cena za nemovitost bude určena na základě stanovení znalce XY. Dříve by takovéto ujednání způsobovalo neplatnost smlouvy.

 

Nabytí vlastnického práva

Otázka nabytí vlastnického práva není v oddíle zákona věnovaného kupní smlouvě upravena. Z toho důvodu se použije obecná úprava vztahující se k věcným právům (§ 1099 a násl). Právní úprava v NOZ upouští od nabytí vlastnického práva k věci tradicí, tzn. předání a převzetí věci a přiklání se k autonomii vůle stran, kdy práva a povinnosti stran vznikají, stejně jako vlastnické právo k věci se převádí, již samotným uzavřením smlouvy, resp. její účinností. Toto ustanovení je dispozitivní, tzn., že strany se mohou odchýlit a upravit si nabytí vlastnického práva odlišně (např. kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě až po zaplacení kupní ceny).

 

U movitých věcí určených druhově (tj. mouka, cihle...) se vlastníkem může stát jiná osoba až dostatečným odlišením druhově určené věci od jiných věcí téhož druhu. Věci movité a nemovité zapsané do veřejného seznamu se nabývá vlastnické právo k věci až zápisem do takového seznamu. Za veřejný seznam se nepovažuje registr vozidel.

V NOZ najdeme i ustanovení upravující převod vlastnického práva k cenným papírům.

 

Koupě movité věci

Za koupi movité věci se považuje:

-       koupě, jejímž předmětem není nemovitá věc,

-       koupě součásti nemovité věci (plody, materiál ze stavby, plot aj.), pokud ji kupující nabude odděleně od nemovitosti,

-       smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit,

-       smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena, pokud nedodal podstatnou část materiálu ten, komu má být věc dodána,

-       smlouva o dodání věci, pokud nespočívá převážná část plnění dodavatele ve výkonu činnosti.

Pro nabytí movité věci není rozhodující výchozí stav, ale stav v jakém má kupující věc nabýt.

 

Př. Pan Novák (kupující) se rozhodl koupit 10 kg jablek od svého souseda (prodávající). Jablka na stromě jsou součástí stromu, který patří k pozemku, na němž strom roste. K uzavření kupní smlouvy a předání předmětu koupě dojde až poté co jsou jablka již sesbíraná a připravená.

 

Při uzavření kupní smlouvy bez určení kupní ceny platí cena obvykla, tzn. taková cena, za níž se stejný nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen odevzdat věc kupujícímu společně s doklady vztahující se k věci a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou.

 

U odeslání věci kupujícímu obecně platí, že věc je odeslána kupujícímu předáním věci prvnímu dopravci k přepravě. Je-li kupujícím spotřebitel, považuje se věc za odevzdanou kupujícímu, až ji kupujícímu předá dopravce. Výjimku tvoří skutečnost, že kupující určil dopravce pro přepravu, to se pak postupuje v souladu s obecným pravidlem uvedeným výše.

 

NOZ řeší situaci, kdy přijde kupujícímu větší množství věcí, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě. Pokud kupující bez zbytečného odkladu neodmítne dodání kusů navíc, považuje se kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství zboží.

 

Nezanedbatelnou povinností prodávajícího je předání dokladů potřebných k převzetí a užívání věci kupujícímu. Předává-li je prodávající při zaplacení kupní ceny, předá prodávající doklady v místě placení.

 

Práva z vadného plnění

 

NOZ se inspiroval u otázky práv z vadného plnění právní úpravou předchozího obchodního zákoníku. Práva z vadného plnění vznikají kupujícímu přímo ze zákona oproti právům plynoucích ze záruky za jakost. Vadou se rozumí nedostatek množství, jakosti, provedení, ale i plnění jiné věci a vada v dokladech nutných pro užívání věci.

 

V právní úpravě NOZ se zcela upouští od dělení vad na opravitelné a neopravitelné, jak to znal předchozí občanský zákoník. Nyní se vady věci určují podle hlediska intenzity spočívající buď v podstatném porušení smlouvy, nebo nepodstatném porušení smlouvy.

 

Bude-li mít věc vadu, která je považována za podstatné porušení smlouvy, má kupující právo si vybrat z práva na výměnu věci, práva na opravu věci, práva na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo práva odstoupit od smlouvy. Kupující musí sdělit volbu práva prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady a tuto volbu již nebude moci bez souhlasu prodávajícího měnit.

 

Bude-li vadné plnění považováno za nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud prodávající vadu včas neodstraní nebo ji odmítne odstranit, vzniká kupujícímu právo na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Jednou provedenou volbu nemůže kupující již bez souhlasu prodávajícího měnit.

Do odstranění vady kupující nemusí platit část kupní ceny, která odhadem přiměřeně odpovídá jeho právu na slevu.

 

Právo z vad se nově neprekluduje, ale promlčuje, pokud kupující neuplatní vadu věci u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit. Prodávající musí promlčení v soudním řízení namítnout.

 

Záruka za jakost

Stejně jako u práva z vadného plnění i u záruky za jakost se zákonodárce inspiroval v předchozím obchodním zákoníku.

 

NOZ opouští od použití termínu zákonná záruka za jakost a stanovuje vznik záruky za jakost smluvně nebo jednostranným prohlášením o záruce (např. v záručním listu). Záruku za jakost může dát kupující buď na určitou dobu (např. záruka 5 let) nebo na zachování obvyklých vlastností (např. záruka na nepromokavost bundy).

 

Účinky záruky má i uvedení doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Některý výrobce nebo prodávající dává záruku pouze na jednotlivou součást věci. Lze se s tím setkat např. u jízdních kol, kde můžeme dostat záruku 10 let na rám jízdního kola.

 

NOZ upravuje počátek běhu záruční doby, ale nehovoří o přerušení běhu záruční doby v situaci, kdy kupující pro uplatnění vady věci nemohl, z důvodu odstraňování vady prodávajícím, věc fakticky užívat.

 

Povinnost kupujícího

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a převzít věc. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím věci nebo placením kupní ceny má prodávající povinnost k uchování věci a zároveň mu vzniká právo věc zadržovat, dokud nebudou uhrazeny účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci protistranou.

 

Nebezpečí škody na věci

Dle obecného pravidla nebezpečí náhodné škody na věci stíhá jejího vlastníka. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na předmětu koupě s nabytím vlastnického práva.

 

Při koupi movité věci přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího převzetím věci, jinak okamžikem, kdy bylo kupujícímu umožněno s věcí disponovat. Předá-li věc kupujícímu 3. osoba, přechází nebezpečí škody na kupujícího okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat. Nejdříve však dnem, kdy nastala prodávajícímu povinnost plnit (předat věc). Předala-li 3. osoba věc před tímto dnem, přechází nebezpečí škody až dnem, kdy má prodávající povinnost plnit. Z nového OZ byl vypuštěn požadavek vědomosti kupujícího o tom, že prodávající mu umožnil s věcí disponovat.

 

Vznikne-li náhodná škoda na věci po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nezbavuje to jeho povinnosti zaplatit kupní cenu. To neplatí, uplatní-li kupující právo žádat dodání náhradní věci nebo odstoupí-li od smlouvy.

 

Dostane-li se některá ze stran do prodlení s převzetím věci (např. kupující nepřevezme věci od prodávajícího po uzavření kupní smlouvy, prodávající nepřevezme od kupujícího věc s vadou či věc, kterou dodal nad rámec), může druhá strana poté, co poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí, věc svépomocně prodat. Učiní tak vlastním jménem na účet toho, kdo se ocitl s převzetím věci v prodlení. Výtěžek z prodeje vydá prodlévající straně po odečtení účelně vynaložených nákladů, které jí vznikly s úschovou věci a následně s jejím prodejem.

Jde-li o věci podléhající rychlé zkáze, není upozornění nutné.