Dobré odpoledne, dnes je neděle 26.5.2024, svátek slaví Filip, zítra Valdemar.

Smlouva o postoupení pohledávky - vzor ke stažení zdarma

Smlouva o postoupení pohledávky - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení online zdarma

 

 

Smlouva o postoupení pohledávky
vzor

uzavřená podle § 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany:

paní Andrea Nováková
r.č. ................................................
bytem ...........................................

a

pan Jaroslav Novák
r.č. ................................................
bytem ...........................................

dále jen „účastníci“
uzavřeli na základě vzájemné shody tuto

smlouvu o postoupení pohledávky

 

 

Článek I.

 

Podle kupní smlouvy ze dne 1.8.2008 má Andrea Nováková vůči Tomáši Holému, bytem .............. pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 25 000 Kč (slovy dvacetpěttisíc korun českých) splatnou do 31.8.2008.


 

Článek II.

 

Ke dni podpisu této smlouvy postupuje Andrea Nováková svoji výše uvedenou pohledávku Jaroslavu Novákovi.

 

 

Článek III.

 

Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.V .................................... dne ................................................................................................................................................................
Andrea Nováková ........................................................................Jaroslav Novák