Dobré dopoledne, dnes je středa 29.11.2023, svátek slaví Zina, zítra Ondřej.

Smlouva o reklamě, pronájmu reklamní plochy, prostoru - vzor ke stažení

Smlouva o reklamě, pronájmu reklamního prostoru, plochy - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Smlouva o reklamě
vzor

Čl. I
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je umístění reklamy objednatele na webových stránkách poskytovatele.Čl. II
Závazky smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje umístit na vlastní webové stránky ................. odkaz na webové stránky objednatele ................. tak, aby byl odkaz zobrazen na všech stránkách a to nejpozději do 31. 7. 2008.
2. Poskytovatel se zavazuje ponechat na svých stránkách odkaz na webové stránky objednatele do 31. 7. 2009.
3. Poskytovatel se zavazuje v případě neočekávané události neprodleně odstranit závady bránící zobrazení odkazu na stránky objednatele na stránkách poskytovatele.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout za umístění odkazu poskytovateli jednorázově odměnu ve výši 7500,- Kč a to nejdéle do 31. 7. 2008 na účet č. .................Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.


V .................................... .....dne .........................

 

......................................................... ..........................................................................

podpis objednatele..............................       ......... podpis poskytovatele