Dobré dopoledne, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Podnět České obchodní inspekci k šetření - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Podnět České obchodní inspekci k šetření - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___

 

Podnět České obchodní inspekci k šetření

 


Česká obchodní inspekce

označení daného krajského inspektorátu

Adresa inspektorátu

 

 

Navrhovatel: Jméno a příjmení ........................

                   dat. nar. ..............................

                   bytem ....................................

                   další kontaktní údaje: e-mail, telefon apod. ........................................

 

 


V..............................., dne .................................

 


Podnět ve věci porušení zákona o ochraně spotřebitele

Vážení,

dne .................... jsem v provozovně pana ............................, IČ ........................, v ulici .............. v .................. zakoupil běžeckou obuv značky .............. Dne ............... jsem v téže provozovně běžeckou obuv reklamoval, z důvodu popraskané podešve na stranách obuvi.  Prodejce mi při převzetí reklamované obuvi nevystavil žádný doklad o přijetí reklamace. Vzhledem k tomu, že mě prodejce v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů neinformoval o vyřízení reklamace, dostavil jsem se dne ....................... do shora uvedené provozovny prodejce, abych zjistil stav mé reklamace.

 

Chování prodejce bylo neadekvátní. Mé oznámení, že odstupuji od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy, které spatřuji dle ust. § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, v marném uplynutí lhůty 30 dnů pro vyřízení reklamace, odmítl společně s žádostí o vrácení kupní ceny akceptovat. Předal mi reklamovanou obuv s tím, že ji opravil. Na první pohled bylo evidentní, že na dané obuvi žádné opravy nebyly provedeny. Odmítl mi předat doklad o způsobu vyřízení reklamace a neustále mi opakoval, že obuv nebyla ošetřena vhodnými přípravky.

 

V chování prodejce spatřuji porušení práv na ochranu spotřebitele zakotvených v občanském zákoníku a zákoně na ochranu spotřebitele. Pochybení prodejce vidím zejména v tom, že prodejce mi nevystavil doklad o přijetí reklamace, ani o tom, jakým způsobem reklamaci vyřídil a dále že nevyřídil reklamaci ve lhůtě 30 dnů.

 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žádám o prošetření možného porušení zákona ze strany prodejce a v souladu s ust. § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádám o informování o výsledcích šetření.


S pozdravem

 


..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy: například kopie kupní smlouvy ze dne ........ (daňový doklad)

            obchodní podmínky dodavatele .................