Dobré ráno, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Dodatečné stanovení lhůty dodání zboží objednaného v kamenném obchodě - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014

Dodatečné stanovení lhůty dodání zboží s vyrozuměním o možnosti odsotupit od smlouvy (pro nákup v kamenné prodejně) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

__

 

Dodatečné stanovení lhůty dodání zboží, s vyrozuměním o možnosti odstoupit od smlouvy

 

Jméno a příjmení kupujícího ....................
Adresa kupujícího ................................

Telefon a e-mail kupujícího ......................


Jméno a příjmení prodávajícího (či název firmy)
IČ prodávajícího
sídlo / místo podnikání prodávajícího


V.......................... dne ...........................

 

 

Dodatečné stanovení lhůty pro dodání zbožíVážení,

dne …………… jsem si prostřednictvím Vaší prodejny ………. v ulici ............................, objednal tiskárnu typ ……. v ceně ……… Kč (dále jen "tiskárna"), neboť jste daný typ neměli skladem přímo na prodejně. Objednávka tiskárny za sjednaných podmínek byla Vaší společností ihned potvrzena s tím, že orientační doba dodání zboží je do tří dnů.

Po uplynutí této lhůty jsem se o stavu objednávky informoval přímo ve Vaší prodejně i na zákaznické lince, ovšem bezvýsledně. Vzhledem k tomu, že jsem od Vás do dnešního dne neobdržel žádné vyrozumění a předběžná doba pro dodání tiskárny uplynula již před dvaceti dny, Vás s ohledem na výše uvedené skutečnosti žádám, aby mi zboží bylo zajištěno náhradním způsobem a to v dodatečném termínu nejpozději do 14 dnů, tj. do ................... V opačném případě bych byl nucen od uzavřené smlouvy odstoupit.
 
Za kladné vyřízení moji žádosti předem děkuji.


S pozdravem…...........................................

(vlastnoruční podpis)Příloha:

Potvrzení objednávky (kopie)


 

 

Dodatečné stanovení lhůty pro dodání zboží s vyrozuměním o možnosti odstoupit od smouvy je vhodné zaslat doporučeně nebo na dodejku (adresát podpisem potvrdí přijetí zboží na dodejku, která se jako doklad vrací zpět odesílateli).

 

Dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní, je v prodlení. Po dlužníkovi, který je v prodlení, může věřitel vymáhat splnění dluhu, anebo může od smlouvy odstoupit za podmínek ujednaných ve smlouvě nebo stanovených zákonem.  

 

Občanský zákoník rozlišuje dva případy odstoupení od smlouvy. Je-li prodlením smluvní strany porušena její povinnost podstatným způsobem, může druhá strana odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu, co se o prodlení dozvěděla. Za podstatné porušení se považuje takové porušení, o kterém strana porušující smlouvu při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.


U nepodstatného porušení smluvní povinnosti, může druhá strana odstoupit od smlouvy, poté co není splněna povinnost stranou, která se dostala do prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou ji druhá strana poskytla výslovně nebo mlčky.


U podstatného porušení smlouvy musí strana odstupující od smlouvy toto odstoupení oznámit druhé straně. Při nepodstatném porušení smlouvy předchází odstoupení od smlouvy stanovením dodatečné přiměřené lhůty, ve které má strana povinna plnit šanci své plnění poskytnout. Následně může dojít k odstoupení od smlouvy.


Straně povinné plnit lze stanovit dodatečnou přiměřenou lhůtu několika způsoby – výslovně ale i mlčky tzn., že věřitel nemusí dlužníkovi připomínat jeho povinnost plnit, lze-li předpokládat, že dlužník ví, kdy má plnit.


U nepodstatného porušení smlouvy zákon stanoví nevyvratitelnou právní domněnku, kdy účinky odstoupení od smlouvy jsou vázány na uplynutí dodatečné lhůty k plnění, přičemž věřitel tyto skutečnosti a následky nesplnění smlouvy oznámil dlužníku.