Dobré ráno, dnes je pátek 29.9.2023, svátek slaví Michal, zítra Jeroným.

Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

___

___

Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví


´                                                                                     Vážený pán
                                                                                      Jan Vomáčka, r. 1973
                                                                                      Strmá 25/99
                                                                                      760 01 Zlín  

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 1. 11. 2018

 


Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví


Vážení pane Vomáčko,


dovolte nám, abychom Vás oslovili jako spoluvlastníka, se kterým máme v podílovém spoluvlastnictví nemovité věci, a to pozemek parc. č. 125/2, o výměře 258 m2, označený jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Zlín, č. p. 37, rodinný dům, a pozemek parc. č. 134, o výměře 548 m2, označený jako zastavěná plocha a nádvoří, oba nacházející se v obci a k. ú. Zlín, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 878, u Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.

 

    V současné době již nechceme v uvedeném spoluvlastnictví setrvat a máme zájem o zrušení a vypořádání našeho spoluvlastnictví dohodou.

 

         Jakožto většinoví spoluvlastníci mající ve společném jmění spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/3 ke shora uvedeným společným nemovitým věcem, navrhujeme jako způsob vypořádání spoluvlastnictví, abyste převedl vlastnické právo k Vašemu spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1/3 do našeho společného jmění, za což Vám vyplatíme finanční částku ve výši 600.000,-- Kč (slovy šestsettisíc korun českých).

 

            Věříme, že tento způsob vypřádání bude prospěšný pro obě strany, neboť z Vaší strany nebyl o společné nemovité věci projeven delší dobu žádný zájem. Žádáme o sdělení Vašeho stanovisko k navrhovanému způsobu vypořádání nejpozději do 30. listopadu 2018.

 

                Neobdržíme-li od Vás v uvedené lhůtě žádné vyjádření, budeme předpokládat, že na vypořádání spoluvlastnictví dohodou stran zájem nemáte.

 

 

S pozdravem

 

 

                                                                     manželé Jaromír a Jana Okurkovi
                                                 Pod Sklálou 45/1258
                                  760 01 Zlín
    

    

 


Návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví zašlete druhé straně poštou nejlépe doporučeně s dodejkou.

 


Tento vzor je možné využít v případě, že některý ze spoluvlastníků má zájem odkoupit od druhého spoluvlastníka jeho spoluvlastnický podíl. Mají-li nemovitou věc ve spoluvlastnictví více než dva spoluvlastníci a jeden má zájem od druhého odkoupit spoluvlastnický podíl, může takového spoluvlastníka oslovit, ale v případě prodeje mají všichni spoluvlastníci předkupní právo, tzn. prodávající musí učinit nabídku prodeje spoluvlastnického podílu i ostatním spoluvlastníkům.

 

Dle § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.