Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Občanské právo Darovací smlouva na peníze - vzor, tiskopis, formulář zdarma ke stažení (nový občanský zákoník)

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7308

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Darovací smlouva na peníze - vzor, tiskopis, formulář zdarma ke stažení (nový občanský zákoník) Email
Pondělí, 26. listopad 2018 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 9304x

Darovací smlouva na peníze ke stažení zdarma online, náležitosti darovací smlouvy na peníze podle nového občasnkého zákoníku účinného k 1.1.2014

__

__

DAROVACÍ SMLOUVA

Petr Svetr
nar. ..........
bytem ..............

(jako „dárce“)

a

Jonáš Božský
nar. ...........
bytem .....................

(jako „obdarovaný“)
            

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto následující darovací smlouvu :


Dárce Petr Svetr touto smlouvou daruje – bezplatně poskytuje a předává svému synovi – obdarovanému Jonáši Božskému:

finanční hotovost ve výši 10.000,- Kč, slovy : Deset tisíc korun českých
                
Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto finančních prostředků, které jsou předmětem této smlouvy.

Obdarovaný prohlašuje, že dar s díky přijímá, a to do svého výlučného vlastnictví.

Obě smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že výše uvedená finanční částka, která je předmětem této smlouvy, byla v hotovosti předána obdarovanému při podpisu této smlouvy a tento tuto částku převzal.

Dar podle této smlouvy je bezúčelový (případně uveďte důvod darování).

Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné jen písemně a s podpisem obou smluvních stran. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž každý účastník obdržel po jednom vyhotovení. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají po vzájemném projednání a se svobodnou vůlí, nikoliv pod nátlakem, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.


V Brně dne 1. března 2017

__________________________            __________________________
              Petr Svetr                                               Jonáš Božský
                   dárce                                                     obdarovaný

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny