Dobrý podvečer, dnes je úterý 6.6.2023, svátek slaví Norbert, zítra Iveta a Slavoj.

Čestné prohlášení člena statutárního orgánu společenství vlastníků - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

Čestné prohlášení člena statutárního orgánu společenství vlastníků   - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Čestné prohlášení člena statutárního orgánu společenství vlastníků 

 

 


Já, níže podepsaný ................................................................, nar. ......................................., trvale bytem.................................................


p r o h l a š u j i,


že souhlasím se svým ustanovením do funkce předsedy výboru Společenství vlastníků domu 2584, se sídlem Hraběcí 2584/47, 100 01 Praha 1, IČO: 25689745, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu S 4589 (dále jen „společenství“) a souhlasím se zápisem své osoby v uvedené funkci do rejstříku společenství vlastníků jednotek, jakož i s převzetím tomu odpovídajících práv a povinností v souladu se stanovami společenství a ustanoveními příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Současně prohlašuji, že jsem plně svéprávný, bezúhonný a nenastala u mě překážka provozování živnosti ve smyslu § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

 

Ve Praze dne ................

 

    ....................................
             podpis

 


 

Čestné prohlášení slouží jako příloha k návrhu na zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku. Podpis osoby, která čestné prohlášení činí musí, být úředně ověřen