Dobré dopoledne, dnes je pondělí 11.12.2023, svátek slaví Dana, zítra Simona.

Generální plná moc - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Generální plná moc, odvolání generální plné moci, výpověď plné moci , formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___

 

 

Generální plná moc 1

 

Já, níže podepsaný ………………, nar. ......................... bytem: .......................zmocňuji tímto ………………… nar. .....................bytem ……………………, aby mě v plném rozsahu bez jakéhokoli omezení zastupoval a jednal mým jménem ve všech právních věcech kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.

 

V ………… dne …………..

 

 

Podpis: ………………………

(zmocnitel)

 

Zmocnění přijímám

 

V ............ dne ............

 

Podpis: ............................

(zmocněnec)

 

 

Generální plná moc 2

 

r

Já, níže podepsaný .............................................................................................

Narozen (a) ..........................................................................................................

Bytem trvale: ........................................................................................................

 

uděluji plnou moc:

 

Panu (paní) ..........................................................................................................

Narozenému (narozené) ...................................................................…………...

Bytem trvale: ........................................................................................................

 

k tomu, aby mne ve všech právních věcech zastupoval, aby jednal s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, zejména:

-       podával návrhy a žádosti,

-       přijímal veškeré doručované písemnosti,

-       uzavíral smíry a narovnání,

-       podával řádné i mimořádné opravné prostředky, námitky nebo rozklady a vzdával se jich,

-       uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků,

-       vymáhal nároky, plnění nároků, přijímal plnění nároků.

 

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

 

Tato plná moc se uděluje od 1. 4. 2014 do 31. 8. 2014.

 

 

V ........................................................, dne ........................................................

 

…………………………………….

Zmocnitel

 

Plnou moc přijímám.

 

 

V ........................................................, dne ...................................................................

 

 

…………………………………………….

Zmocněnec

 

 Odvolání plné moci

 

 

 

…………………………………… (jméno a příjmení zmocnitele)

…………………………………… (bydliště)

…………………………………… (rodné číslo / číslo OP)

 

 

 

…………………………………… (jméno a příjmení zmocněnce)

…………………………………… (bydliště)

…………………………………… (rodné číslo / číslo OP)

 

 


V ………… dne …………..

 

 

Odvolání plné moci

 

 

 Vážený pane .....................,

 

oznamuji Vám, že tímto dopisem odvolávám generální plnou moc ze dne ………, kterou jsem Vás zmocnil k mému zastupování v plném rozsahu a k jednání ve všech právních věcech, kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.

 

 

 

Podpis: ………………………

(zmocnitel)

 


 

 Výpověď plné moci

 

 

 

 …………………………………… (jméno a příjmení zmocněnce)

…………………………………… (bydliště)

…………………………………… (rodné číslo / číslo OP)

 

 

 

…………………………………… (jméno a příjmení zmocnitele)

…………………………………… (bydliště)

…………………………………… (rodné číslo / číslo OP)

 

 

V ………… dne …………..

 

 

 

 Výpověď plné moci

 

Vážený pane ...........................,

 

dne .................... jste mi udělil generální plnou moc, abych Vás v plném rozsahu bez jakéhokoli omezení zastupoval a jednal Vaším jménem ve všech právních věcech, kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc. Vaše zmocnění jsem přijal dne...............

Vzhledem k mému vážnému onemocnění Vás nemohu v plném rozsahu zastupovat, z toho důvodu Vám vypovídám generální plnou moc. V souladu ust. § 449 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, učiním vše, co nesnese odkladu, aby nedošlo z Vaší strany k újmě.

 

 

 

Podpis: ………………………

(zmocněnec)

 

 


 

Obecné informace k plné moci

Smluvní zastoupení je dobrovolné a záleží čistě na vůli každé ze stran, konkrétně zmocnitele, zda se rozhodne nechat zastoupit a samozřejmě zmocněnce, který zmocnění příjme. Zastoupení vzniká dohodou mezi zmocněncem a zmocnitelem, která může být uzavřena písemně i ústně. Vůči třetím osobám se zmocněnec prokazuje plnou mocí, která interpretuje existenci dohody smluvních stran a osvědčuje rozsah zástupcova oprávnění. Plná moc má funkci jen jako potvrzení (doklad) zastoupeného.

 

Forma plné moci se ve většině případů vyžaduje v písemné formě. Je tomu tak u generální (všeobecné) plné moci, plné moci týkající se určitého druhu právního jednání (např. uzavírání kupních smluv). Písemnou formu může vyžadovat právní předpis nebo dohoda stran pro dané právní jednání, které má být učiněno zástupcem (zmocněncem). Ústní může být plná moc týkající se určitého právního jednání, pro které není vyžadována zvláštní forma. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma (např, notářský zápis), udělí se plná moc v téže formě. Povinnost obstarat plnou moc ve zvláštní formě je nově zakotvena do NOZ. Toto pravidlo je účinné teprve krátce a už se objevují rozlišné názory na striktnost jeho dodržování. Každopádně v zájmu právní jistoty je lepší toto pravidlo dodržet, alespoň do té doby než se objeví výklad v judikatuře.

 

Nebude-li plná moc udělena ve zvláštní formě, ačkoli to zákon pro dané jednání vyžaduje, k danému úkonu nedojde. Akceptuje-li třetí strana i plnou moc udělenou v prosté písemné formě, nemůže se později dovolávat toho, že plná moc nesplňovala požadavky stanovené zákoníkem.

 

NOZ sice nevyžaduje, aby podpisy na plné moci byly úředně ověřeny. Často se při řešení běžných záležitostí např. s úřady můžeme setkat, že úředně ověřené podpisy na plné moci budou vyžadovat. V některých případech tuto povinnost může stanovit zvláštní právní předpis nebo jde pouze o pravidlo daného úřadu, kterému ač není zákonem stanovené, se nakonec stejně musíte podrobit, pokud chcete svoji záležitost vyřešit co nejrychleji.

 

Právní úprava plné moci v NOZ je dosti podobná právní úpravě předchozího občanského zákoníku. NOZ se odlišuje s úpravou zastoupení na základě domnělého zmocnění. Chrání třetí osoby v situaci, kdy jedna ze stran vyvolá u takové třetí osoby domněnku, že zmocnila k jednání někoho jiného. Taková osoba, se poté nemůže dovolat nedostatku zmocnění, byla-li třetí osoba v dobré víře a mohla-li rozumně předpokládat, že zmocnění bylo uděleno.

 

Př. Otec řekne prodavači, ať vše řeší se synem jeho zástupcem. Prodavač v dobré víře obstará na základě jednání syna pro otce požadovanou věc. Otec se nemůže v takové situaci dovolávat nedostatku zmocnění.

 

Zmocnění zaniká:

-       vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno,

-       odvoláním zmocnění zmocnitelem

Práva odvolat zmocnění se nelze vzdát. Lze je omezit, tím, že si strany sjednají důvody pro odvolání zmocnění. V takovém případě, nelze zmocnění odvolat z jiného důvodu. Výjimkou jsou zvlášť závažné důvody ze strany zmocnitele.

-       výpovědí zmocněnce

-       smrtí zmocnitele nebo zmocněnce, popř. zánikem právnické osoby na straně zmocnitele nebo zmocněnce

 

Informace o plné moci

Použití, rozdíl mezi dohodou a plnou mocí

Při právním úkonu se může osoba nechat zastoupit na základě smluvního ujednání s jinou osobou (ať už fyzickou či právnickou). K tomu slouží tzv. dohoda o plné moci. Jedná se o smlouvu uzavřenou mezi zmocněncem (ten, co zastupuje) a zmocnitelem (ten, který se nechává zastoupit). Tato dohoda nemusí mít písemnou formu. Od ní musíme odlišovat plnou moc, tedy to, čím bude zmocněnec prokazovat třetím stranám, že je oprávněn za zmocnitele jednat. Tato plná moc musí být písemná ve dvou případech - je-li vyžadována písemná forma pro úkon, který má zmocněnec provést, nebo se netýká jen určitého úkonu. Generální (všeobecná) plná moc se uděluje zejména advokátům (k zastupování před soudem). Ve všeobecné plné moci není specifikován určitý úkon, který má být proveden, proto musí být písemná. V praxi se na jedné listině nachází jak *dohoda o udělení plné moci*, tak i *plná moc* jako průkaz vůči třetím osobám. V některých případech je nutný úředně ověřený podpis osoby, která plnou moc uděluje, například ve věcech obchodního rejstříku.

 

Náležitosti plné moci

Plná moc musí obsahovat určení stran - musí identifikovat zmocnitele i zmocněnce (jménem, rodným číslem, bydlištěm, v případě právnické osoby: název, sídlo, IČ, statutární orgán/osoba oprávněná za společnost jednat) tak, aby nebyli zaměnitelní s jinými osobami. Musí v ní být uvedeno, v čem je zmocněnec zmocnitele oprávněn zastupovat (např. formulací *... je zmocněn ke všem úkonům nutným k prodeji domu č. ...*). Nesmí zde chybět datum udělení plné moci a podpis zmocnitele. Z toho, že se často na jedné listině vyskytuje jak dohoda o plné moci tak plná moc jako průkaz vůči třetím osobám, často vyplývá i to, že se na listině vyskytuje i podpis zmocněnce (s jeho vyjádřením, že zmocnění přijímá).

 

Konec platnosti plné moci

Plnou moc upravuje občanský zákoník v § 31 a dalších. §33b říká, kdy plná moc zaniká:

 

  • provedením úkonu, na který byla omezena,

  • je-li odvolána zmocnitelem,

  • je-li vypovězena zmocněncem,

  • zemře-li zmocněnec.

 

Plná moc zaniká také smrtí zmocnitele, nevyplývá-li z jejího obsahu něco jiného. Zánikem právnické osoby, jež je zmocněncem nebo zmocnitelem, zaniká plná moc jen tehdy, nepřecházejí-li její práva a závazky na jinou osobu. Zmocnitel se nemůže platně vzdát práva plnou moc kdykoliv odvolat.