Příjemnou noc, dnes je pondělí 2.10.2023, svátek slaví Olívie a Oliver, zítra Bohumil.

Plná moc na přepis automobilu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

Plná moc na převedení automobilu na odboru dopravy, dopravním inspektorátu - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

 Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

 

 

Plná moc na převedení automobilu
vzor

podle ust. § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

 

Já, zmocnitel: (osoba, která plnou moc dává)

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 

zplnomocňuji tímto pana/í jako zmocněnce:

(osoba, která plnou moc přijímá)

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 

aby mě jako zmocnitele v plném rozsahu zastupoval ve věci přepisu vozidla v registru silničních vozidel vedeném Městským úřadem Šlapanice, odbor dopravy.

 

Tato plná moc se konkrétně uděluje k:

-      přihlášení vozidla Audi TT, 1,8, rok výroby 1999, stříbrná-metalíza, VIN: 45875987237895477, reg. značky 4A4 896 a k úkonům s tím souvisejícím.

-      odhlášení vozidla Audi TT, 1,8, rok výroby 1999, stříbrná-metalíza, VIN: 45875987237895477, reg. značky 4A4 896 a k úkonům s tím souvisejícím.

 

 

V ……………………………., dne ………………….

 

____________________________

zmocnitel
(=ten kdo plnou moc dává)

 

Výše uvedenou plnou moc přijímám.

 

 

V ……………………………., dne ………………….

 

____________________________

zmocněnec
(=ten kdo plnou moc přijímá)

 

 

STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE


 

Zmocněnec pro přihlášení ojetého vozidla bude od zmocnitele potřebovat následující dokumenty nebo podklady v originálu, není-li uvedeno jinak:

-       velký technický průkaz

 • -       osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • -       protokol o evidenční kontrole vozidla znějící na nového provozovatele a jeho trvalé bydliště/sídlo firmy (stačí ověřená kopie)
 • -       platná zelená karta
 • -       registrační značka jde-li o převod z jiného kraje
 • -       doklady vlastníka/provozovatele
 • -       ekologická daň, pokud vozidlo podléhá této platně
 • -       souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele (plnou moc)

 

U odhlášení vozidla bude zmocnitel potřebovat následující dokumenty nebo podklady v originálu, není-li uvedeno jinak:

 • -       v elký technický průkaz
 • -       osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • -       doklady vlastníka/provozovatele
 • -       souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele (plnou moc)
 • -       údaje o novém vlastníkovi/provozovateli

 


 

 Obecné informace k plné moci

Smluvní zastoupení je dobrovolné a záleží čistě na vůli každé ze stran, konkrétně zmocnitele, zda se rozhodne nechat zastoupit a samozřejmě zmocněnce, který zmocnění příjme. Zastoupení vzniká dohodou mezi zmocněncem a zmocnitelem, která může být uzavřena písemně i ústně. Vůči třetím osobám se zmocněnec prokazuje plnou mocí, která interpretuje existenci dohody smluvních stran a osvědčuje rozsah zástupcova oprávnění. Plná moc má funkci jen jako potvrzení (doklad) zastoupeného.

 

Forma plné moci se ve většině případů vyžaduje v písemné formě. Je tomu tak u generální (všeobecné) plné moci, plné moci týkající se určitého druhu právního jednání (např. uzavírání kupních smluv). Písemnou formu může vyžadovat právní předpis nebo dohoda stran pro dané právní jednání, které má být učiněno zástupcem (zmocněncem). Ústní může být plná moc týkající se určitého právního jednání, pro které není vyžadována zvláštní forma. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma (např, notářský zápis), udělí se plná moc v téže formě. Povinnost obstarat plnou moc ve zvláštní formě je nově zakotvena do NOZ. Toto pravidlo je účinné teprve krátce a už se objevují rozlišné názory na striktnost jeho dodržování. Každopádně v zájmu právní jistoty je lepší toto pravidlo dodržet, alespoň do té doby než se objeví výklad v judikatuře.

 

Nebude-li plná moc udělena ve zvláštní formě, ačkoli to zákon pro dané jednání vyžaduje, k danému úkonu nedojde. Akceptuje-li třetí strana i plnou moc udělenou v prosté písemné formě, nemůže se později dovolávat toho, že plná moc nesplňovala požadavky stanovené zákoníkem.

 

NOZ sice nevyžaduje, aby podpisy na plné moci byly úředně ověřeny. Často se při řešení běžných záležitostí např. s úřady můžeme setkat, že úředně ověřené podpisy na plné moci budou vyžadovat. V některých případech tuto povinnost může stanovit zvláštní právní předpis nebo jde pouze o pravidlo daného úřadu, kterému ač není zákonem stanovené, se nakonec stejně musíte podrobit, pokud chcete svoji záležitost vyřešit co nejrychleji.

 

Právní úprava plné moci v NOZ je dosti podobná právní úpravě předchozího občanského zákoníku. NOZ se odlišuje s úpravou zastoupení na základě domnělého zmocnění. Chrání třetí osoby v situaci, kdy jedna ze stran vyvolá u takové třetí osoby domněnku, že zmocnila k jednání někoho jiného. Taková osoba, se poté nemůže dovolat nedostatku zmocnění, byla-li třetí osoba v dobré víře a mohla-li rozumně předpokládat, že zmocnění bylo uděleno.

 

Př. Otec řekne prodavači, ať vše řeší se synem jeho zástupcem. Prodavač v dobré víře obstará na základě jednání syna pro otce požadovanou věc. Otec se nemůže v takové situaci dovolávat nedostatku zmocnění.

 

Zmocnění zaniká:

-       vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno,

-       odvoláním zmocnění zmocnitelem

Práva odvolat zmocnění se nelze vzdát. Lze je omezit, tím, že si strany sjednají důvody pro odvolání zmocnění. V takovém případě, nelze zmocnění odvolat z jiného důvodu. Výjimkou jsou zvlášť závažné důvody ze strany zmocnitele.

-       výpovědí zmocněnce

-       smrtí zmocnitele nebo zmocněnce, popř. zánikem právnické osoby na straně zmocnitele nebo zmocněnce