Dobré odpoledne, dnes je pondělí 24.6.2024, svátek slaví Jan, zítra Ivan.

Výpověď plné moci zmocněncem - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Výpověď plné moci zmocněncem - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

 

Výpověď plné moci 1 vzor

 

 

…………………………………… (jméno a příjmení zmocněnce)

…………………………………… (bydliště)

…………………………………… (rodné číslo / číslo OP)

 

 

 

…………………………………… (jméno a příjmení zmocnitele)

…………………………………… (bydliště)

…………………………………… (rodné číslo / číslo OP)

 

 

 

V ………… dne …………..

 

 

 

Výpověď plné moci

 

 

 

Vážený pane,

 

dne ..................................................... jste mi jako zmocněnci udělil plnou moc k zastupování ve věci prodeje Vašeho bytu ...................................................................................................................

 

S ohledem na nedodržení Vašeho příslibu spolupráce Vámi udělenou plnou moc vypovídám.

 

Všem zúčastněným osobám dávám současně tuto výpověď na vědomí a zároveň Vás informuji o tom, že jsem učinila v souladu s ust. § 449 odst . 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše potřebné, co nesneslo odkladu, abyste Vy nebo Váš právní nástupce neutrpěl újmu. 

 

Závěrem Vás žádám o odsouhlasení termínu k osobnímu setkání za účelem předání dokladů, které jste mi propůjčil za účelem vyřízení Vaší záležitosti, a který si dovoluji navrhnout na den .................../ Doklady, které jste mi za účelem vyřízení Vaší záležitosti propůjčil jsou uloženy v mé kanceláři se sídlem........................................................., a po telefonické domluvě je možné si je proti písemnému potvrzení vyzvednout.

 

 

 


........................................
(zmocněnec)

 

 

Na vědomí: ............................................................................

 


 

 

Výpověď plné moci 2vzor

 

 

 

 

 …………………………………… (jméno a příjmení zmocněnce)

 

…………………………………… (bydliště)

 

…………………………………… (rodné číslo / číslo OP)

 

 

 

 

…………………………………… (jméno a příjmení zmocnitele)

 

…………………………………… (bydliště)

 

…………………………………… (rodné číslo / číslo OP)

 

 

 

V ………… dne …………..

 

 

 

 Výpověď plné moci

 

 

 

Vážený pane ...........................,

 

 

 

dne .................... jste mi udělil generální plnou moc, abych Vás v plném rozsahu bez jakéhokoli omezení zastupoval a jednal Vaším jménem ve všech právních věcech, kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc. Vaše zmocnění jsem přijal dne...............

 

Vzhledem k mému vážnému onemocnění Vás nemohu v plném rozsahu zastupovat, z toho důvodu Vám vypovídám generální plnou moc. V souladu ust. § 449 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, učiním vše, co nesnese odkladu, aby nedošlo z Vaší strany k újmě.

 

 

 

 

Podpis: ………………………

 

(zmocněnec)

 

 

 


 

Výpovědí plné moci zmocnění zaniká. Vypoví-li zmocněnec zmocnění, učiní zmocněnec ještě vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel nebo jeho právní nástupce neutrpěl újmu. Takové jednání, které nesnese odkladu, učiněné zmocněncem po obdržení výpovědi plné moci zmocnitelem, má právní účinky, jako by ještě zmocnění trvalo, neodporuje-li to tomu, co ještě zmocnitel nebo jeho právní zástupce nařídili.

Odvolání plné moci činí zmocnitel, tj. ten kdo plnou moc udílí. Výpověď plné moci je projevem vůle zmocněnce, tj. ten kdo plnou moc přijímá.

 


 

Obecné informace k plné moci

Smluvní zastoupení je dobrovolné a záleží čistě na vůli každé ze stran, konkrétně zmocnitele, zda se rozhodne nechat zastoupit a samozřejmě zmocněnce, který zmocnění příjme. Zastoupení vzniká dohodou mezi zmocněncem a zmocnitelem, která může být uzavřena písemně i ústně. Vůči třetím osobám se zmocněnec prokazuje plnou mocí, která interpretuje existenci dohody smluvních stran a osvědčuje rozsah zástupcova oprávnění. Plná moc má funkci jen jako potvrzení (doklad) zastoupeného.

 

Forma plné moci se ve většině případů vyžaduje v písemné formě. Je tomu tak u generální (všeobecné) plné moci, plné moci týkající se určitého druhu právního jednání (např. uzavírání kupních smluv). Písemnou formu může vyžadovat právní předpis nebo dohoda stran pro dané právní jednání, které má být učiněno zástupcem (zmocněncem). Ústní může být plná moc týkající se určitého právního jednání, pro které není vyžadována zvláštní forma. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma (např, notářský zápis), udělí se plná moc v téže formě. Povinnost obstarat plnou moc ve zvláštní formě je nově zakotvena do NOZ. Toto pravidlo je účinné teprve krátce a už se objevují rozlišné názory na striktnost jeho dodržování. Každopádně v zájmu právní jistoty je lepší toto pravidlo dodržet, alespoň do té doby než se objeví výklad v judikatuře.

 

Nebude-li plná moc udělena ve zvláštní formě, ačkoli to zákon pro dané jednání vyžaduje, k danému úkonu nedojde. Akceptuje-li třetí strana i plnou moc udělenou v prosté písemné formě, nemůže se později dovolávat toho, že plná moc nesplňovala požadavky stanovené zákoníkem.

 

NOZ sice nevyžaduje, aby podpisy na plné moci byly úředně ověřeny. Často se při řešení běžných záležitostí např. s úřady můžeme setkat, že úředně ověřené podpisy na plné moci budou vyžadovat. V některých případech tuto povinnost může stanovit zvláštní právní předpis nebo jde pouze o pravidlo daného úřadu, kterému ač není zákonem stanovené, se nakonec stejně musíte podrobit, pokud chcete svoji záležitost vyřešit co nejrychleji.

 

Právní úprava plné moci v NOZ je dosti podobná právní úpravě předchozího občanského zákoníku. NOZ se odlišuje s úpravou zastoupení na základě domnělého zmocnění. Chrání třetí osoby v situaci, kdy jedna ze stran vyvolá u takové třetí osoby domněnku, že zmocnila k jednání někoho jiného. Taková osoba, se poté nemůže dovolat nedostatku zmocnění, byla-li třetí osoba v dobré víře a mohla-li rozumně předpokládat, že zmocnění bylo uděleno.

 

Př. Otec řekne prodavači, ať vše řeší se synem jeho zástupcem. Prodavač v dobré víře obstará na základě jednání syna pro otce požadovanou věc. Otec se nemůže v takové situaci dovolávat nedostatku zmocnění.

 

Zmocnění zaniká:

-       vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno,

-       odvoláním zmocnění zmocnitelem

Práva odvolat zmocnění se nelze vzdát. Lze je omezit, tím, že si strany sjednají důvody pro odvolání zmocnění. V takovém případě, nelze zmocnění odvolat z jiného důvodu. Výjimkou jsou zvlášť závažné důvody ze strany zmocnitele.

-       výpovědí zmocněnce

-       smrtí zmocnitele nebo zmocněnce, popř. zánikem právnické osoby na straně zmocnitele nebo zmocněnce